ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rootlet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rootlet*, -rootlet-

rootlet ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รากฝอย (n.) rootlet See also: fibrous root

rootlet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รากฝอย[n.] (rākføi) EN: rootlet ; fibrous root FR: radicelle [f]
ยอง[n.] (yøng) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:
ยองใย[n.] (yøngyai) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rootlet
Back to top