ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spunglass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spunglass*, -spunglass-

spunglass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spunglass (n.) ฉนวนใยแก้ว See also: แผ่นกันความร้อนใยแก้ว Syn. fibreglass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spunglass
Back to top