ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tissue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tissue*, -tissue-

tissue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tissue (n.) กระดาษบางๆ สำหรับเช็ดหน้าหรือเช็ดมือ
tissue (n.) กระดาษบางที่ใช้ห่อหุ้ม
tissue (n.) เนื้อเยื่อของคน สัตว์หรือพืช
tissue (n.) สิ่งที่เป็นชุดต่อเนื่องและมีความซับซ้อน
tissue paper (n.) กระดาษบางมาก
tissued (adj.) ซึ่งมีลักษณะของเส้นใย See also: ประกอบด้วยเส้นใย, คล้ายเส้นใย Syn. fibroid
English-Thai: HOPE Dictionary
tissue(ทิช'ชิว) n. เนื้อเยื่อ,เนื้อเยื่อกระดาษ,เยื่อกระดาษ,กระดาษบาง,เนื้อผ้า,ร่างแห,ส่วนที่เป็นแผ่นบาง vt. สานหรือทอ (โดยเฉพาะด้วยเส้นใยทองและเงิน) ,หุ้มหรือประดับด้วยกระดาษบาง., See also: tissual adj. tissuey adj., Syn. gauz
tissue papern. กระดาษบางมาก (เกือบโปร่งแสง) ที่ใช้ห่อของ tit (ทิท) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,ม้าเล็ก,ม้าแกลบ,หัวนม,เต้านม,นกกระจอก หรือนกกระจาบชนิดหนึ่ง, Syn. teat
English-Thai: Nontri Dictionary
tissue(n) ใย,เนื้อเยื่อ,เอ็น,มัน,พังผืด,ฝ้า,เนื้อผ้า,กระดาษทิชชู
TISSUE tissue paper(n) กระดาษสำหรับห่อของ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tissueเนื้อเยื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tissueเนื้อเยื่อ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไตปลา (n.) hard tissue in the stomach of a fish
เนื้อเยื่อ (n.) tissue Syn. เยื่อ
เยื่อ (n.) tissue See also: thin skin, film, membrane, pellicle, fibre
กระดาษทิชชู (n.) tissue paper See also: toilet paper Syn. กระดาษชำระ
ทิชชู (n.) tissue paper See also: toilet paper Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ
กระดาษซับมัน (n.) facial tissue See also: facial paper, oil clear sheet
มันเปลว (n.) soft fatty tissue See also: adipose tissue
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The right arm has been severed above the elbow with massive tissue loss in the upper musculature.เเขนขวาขาดเหนีอศอก เเละเสียเนี่อเยื่อ... ช่วงบนไปมาก
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่
I've arranged to exhume one of the other victims' bodies to see if we can get a tissue sample to match the girl's.พวกเรายังไม่รู้แน่ จนกว่า เราจะทำการขุดคุ้ย ร่างเหยื่อรายหนึ่งก่อน
You're aware of the tissue sample taken from her?ทำไมคุณ ไม่ทำชันสูตรคดีล่าสุด Karen Swenson.
I want tissue samples, X-rays, blood typing, toxicology and a full genetic work-up.พยายามจะบอกว่า นี่เป็นญาติของ Ray Soames เหรอ ผมต้องการตัวอย่างเนื้อเยื่อ ภาพเอ็กเรย์
Just the human tissue reactives.แค่เป็นร่างกายมนุษย์เท่านั้น
It's mostly tissue damage, which is good.แค่เนื้อเยื่อเสียหายไม่เท่าไหร่หรอก
Original Marway tissue architecture. I know it's kind of obsolete.สถาปัตยกรรมเนื้อเยื่อต้นฉบับมาร์เวย์ ผมรู้ว่ามันออกจะล้าสมัย
Living tissue over a metal skeleton, sent back in time to protect me.เป็นเนื้อหุ้มกระดูกเหล็ก
What we believe is scar tissue here is impairing your ability to convert short-term memory into long-term memory while you sleep.แต่สิ่งที่เราเชื่อคือตรงเยื่อแผลเป็นบริเวณนี้ต่างหาก ที่ทำให้เธอเก็บความจำระยะสั้นเป็นระยะยาวไม่ได้ขณะนอนหลับ
Blow at the tissue and keep it up against the glass, as long as you canเป่ากระดาษนี่ให้ติดกระจก นานเท่าที่ทำได้
We should start the tissue sampling now.เราควรเริ่มเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเดี๋ยวนี้

tissue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白棉纸[bái mián zhǐ, ㄅㄞˊ ㄇㄧㄢˊ ㄓˇ, 白棉纸 / 白棉紙] stencil tissue paper
形成层[xíng chéng céng, ㄒㄧㄥˊ ㄔㄥˊ ㄘㄥˊ, 形成层 / 形成層] vascular cambium (layer of tissue responsible for growth inside wood)
血肿[xuè zhǒng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄨㄥˇ, 血肿 / 血腫] hematoma; swelling of soft tissue due to internal hemorrage
卫生纸[wèi shēng zhǐ, ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄓˇ, 卫生纸 / 衛生紙] toilet paper; bathroom tissue
淤血[yū xuè, ㄩ ㄒㄩㄝˋ, 淤血 / 瘀血] clotted blood; extravasated blood (leaking into surrounding tissue); thrombosis
结缔组织[jié dì zǔ zhī, ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 结缔组织 / 結締組織] connective tissue
[yū, ㄩ, 淤 / 瘀] hematoma (internal blood clot); extravasated blood (spilt into surrounding tissue); contusion
纵隔[zòng gé, ㄗㄨㄥˋ ㄍㄜˊ, 纵隔 / 縱隔] mediastinum (organs and tissues in the thorax between the lungs)
器官[qì guān, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢ, 器官] organ (part of body tissue); apparatus
稀松骨质[xī sōng gǔ zhì, ㄒㄧ ㄙㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄓˋ, 稀松骨质 / 稀松骨質] spongy (cancellous) bone tissue, containing marro
薄纸[báo zhǐ, ㄅㄠˊ ㄓˇ, 薄纸 / 薄紙] tissue; kleenex
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, 剥离 / 剝離] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped
导管组织[dǎo guǎn zǔ zhī, ㄉㄠˇ ㄍㄨㄢˇ ㄗㄨˇ ㄓ, 导管组织 / 導管組織] vascular tissue
脉管组织[mài guǎn zǔ zhī, ㄇㄞˋ ㄍㄨㄢˇ ㄗㄨˇ ㄓ, 脉管组织 / 脈管組織] vascular tissue

tissue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
セメント質[セメントしつ, semento shitsu] (n) cementum (hard connective tissue covering the tooth root); cement
前庭球[ぜんていきゅう, zenteikyuu] (n) vestibular bulb (aggregation of erectile tissue within the clitoris)
小杉[こすぎ, kosugi] (n) (1) (abbr) (arch) small cedar; (2) (See 小杉原) thin Japanese paper (used as tissue during the Edo period)
尿道海綿体[にょうどうかいめんたい, nyoudoukaimentai] (n) corpus spongiosum (body of penile erecile tissue surrounding the urethra)
柔道整復[じゅうどうせいふく, juudouseifuku] (n) judo therapy; traditional non-surgical osteopathic tissue and bone manipulation therapy
海綿体[かいめんたい, kaimentai] (n) body of (genital) erectile tissue (inc. corpus cavernosum and corpus spongiosum)
海綿状組織[かいめんじょうそしき, kaimenjousoshiki] (n) spongy tissue
結合組織[けつごうそしき, ketsugousoshiki] (n) connective tissue
結締組織[けっていそしき, ketteisoshiki] (n) connective tissue
肉芽組織[にくがそしき, nikugasoshiki] (n) granulation tissue
肥厚[ひこう, hikou] (n,vs) thickening (of organic tissue such as skin)
脂肪組織[しぼうそしき, shibousoshiki] (n) adipose tissue
軟骨組織[なんこつそしき, nankotsusoshiki] (n) cartilage tissue
鼻紙(P);鼻かみ;鼻がみ;花紙[はながみ(鼻紙;鼻がみ;花紙)(P);はなかみ(鼻紙;鼻かみ), hanagami ( hanagami ; hana gami ; hana kami )(P); hanakami ( hanagami ; hana kami )] (n) tissue paper; paper handkerchief; (P)
カラザ[, karaza] (n) chalaza (part of egg tissue)
コルク組織[コルクそしき, koruku soshiki] (n) cork tissue; phellem
チーン;チン[, chi-n ; chin] (n,vs) (1) ding (sound of a bell); bing; (vs) (2) to cook (or heat) in a microwave oven (from the 'ching' timer bell); (3) sneeze (into a tissue, used with children)
ちり紙(P);塵紙[ちりがみ, chirigami] (n) (1) (a) tissue; (2) toilet paper; (P)
ティシュー(P);ティシュ[, teishu-(P); teishu] (n) tissue; (P)
ティシュペーパー[, teishupe-pa-] (n) tissue-paper
ティッシュ(P);ティッシュー[, teisshu (P); teisshu-] (n) (facial) tissues; (P)
ティッシュペーパー[, teisshupe-pa-] (n) (not actual "tissue paper" in English) (See 塵紙) (a) tissue; facial tissue; facial tissues; (P)
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P)
褐色脂肪組織[かっしょくしぼうそしき, kasshokushibousoshiki] (n) brown adipose tissue; brown fat
進行性骨化性線維異形成症[しんこうせいこつかせいせんいいけいせいしょう, shinkouseikotsukaseisen'iikeiseishou] (n) fibrodysplasia ossificans progressiva (disease of the connective tissue); FOP
陰核海綿体[いんかくかいめんたい, inkakukaimentai] (n) corpus cavernosum clitoridis (either of two bodies of clitoral erecile tissue)
陰茎海綿体[いんけいかいめんたい, inkeikaimentai] (n) corpus spongiosum penis (either of two large bodies of penile erecile tissue)

tissue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไขมัน[n.] (khaiman) EN: fat ; adipose tissue FR: graisse [f] ; tissu adipeux [m]
กล่องทิชชู[n. exp.] (klǿng thitc) EN: tissue box FR: boîte de Kleenex [f] ; boîte de mouchoirs en papier [f]
กระดาษชำระ[n.] (kradātchamr) EN: toilet paper ; bathroom tissue ; toilet roll ; toilet tissue FR: papier toilette [m] ; papier hygiénique [m] ; papier-cul [m] = papier cul [m] (vulg.)
กระดาษเช็ดหน้า [n. exp.] (kradāt chet) EN: facial tissue FR:
กระดาษทิชชู = กระดาษทิชชู่[n. exp.] (kradāt thit) EN: tissue paper ; toilet paper ; tissues FR: mouchoir en papier [m]
เนื้อ[n.] (neūa) EN: flesh ; tissue FR: chair [f] ; tissu [m]
เนื้อตาย[n. exp.] (neūa tāi) EN: dead tissue FR: tissu mort [m]
เนื้อเยื่อ[n.] (neūayeūa) EN: tissue FR: tissu [m]
เนื้อเยื่อบุผิว[n. exp.] (neūayeūabup) EN: epithelial tissue ; epithelium FR:
เนื้อเยื่อไขมัน[n. exp.] (neūayeūa kh) EN: adipose tissue FR: tissu adipeux [m]
เนื้อเยื่อกระดูก[n. exp.] (neūayeūa kr) EN: osseous tissue FR: tissu osseux [m]
เปลวหมู[n. exp.] (plēo mū) EN: soft fatty tissue of a hog FR:
เรียกเนื้อ[v. exp.] (rīek neūa) EN: cause a wound to heal ; get good muscular tissue grow at the wound site FR:
ทิชชู[n.] (thitchū) EN: tissue paper ; toilet paper FR:
เยื่อ[n.] (yeūa) EN: membrane ; tissue ; fiber ; marrow ; lining ; pellicle ; film FR: membrane [f] ; tissu [m] ; fibre [f] ; filament [m] ; moelle [f] ; pellicule [f]
ยอง[n.] (yøng) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:
ยองใย[n.] (yøngyai) EN: fiber ; filament ; tissue ; filament ; vein ; thread ; cord ; string ; rootlet FR:
เนื้อเยื่อหลัก[n. exp.] (neūayeūa la) EN: main tissues FR:
เส้นสาย[n.] (sensāi) EN: soft tissues FR:

tissue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fettgewebe {n} [anat.]adipose tissue
Bindegewebe {f}connective tissue
Zellgewebe {n} [biol.]cell tissue
Blumenseidenpapier {n}flower tissue paper
Stützgewebe {n} [med.]supporting tissue
Allzwecktuch {n}all-purpose tissue; multi-purpose cloth
Schwellkörper {m} [anat.]erectile tissue; corpus cavernosum
Gewebeflüssigkeit {f}tissue fluid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tissue
Back to top