ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liar*, -liar-

liar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liar (n.) ผู้โกหก See also: คนที่พูดปด Syn. deceiver
English-Thai: HOPE Dictionary
liar(ไล'อาร์) n. ผู้โกหก,ผู้มุสา
English-Thai: Nontri Dictionary
liar(n) การติดต่อ,การโกหก,คำเท็จ,การหลอกลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริยาช่วย (n.) auxiliary verb
กริยานุเคราะห์ (n.) auxiliary verb Syn. กริยาช่วย
คลุกคลี (v.) be familiar with See also: be accustomed to Syn. คุ้นเคย
ความคุ้นเคย (n.) familiarity See also: intimacy, acquaintance Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม Ops. ความห่างเหิน
ความสนิทสนม (n.) familiarity See also: intimacy, acquaintance Syn. ความใกล้ชิด Ops. ความห่างเหิน
ความแปลกหน้า (n.) unfamiliarity See also: unacquaintance Ops. ความคุ้นเคย, ความรู้จัก
คำช่วยกริยา (n.) auxiliary verb Syn. กริยานุเคราะห์
คุ้น (v.) be familiar See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, be used to, habituate Syn. ชอบพอ, สนิท, คุ้นเคย, รู้จักดี Ops. แปลกใหม่
คุ้นๆ (v.) look familiar See also: be used to, be accustomed, be acquainted
คุ้นชิน (v.) be familiar See also: be accustomed, intimate, get used to, be used to Syn. เคยชิน Ops. แปลกใหม่
คุ้นตา (v.) be familiar See also: appear familiar Syn. ชินตา Ops. แปลกตา
คุ้นหน้า (v.) look familiar See also: be familiar with the face of Ops. แปลกหน้า
คุ้นหู (v.) sound familiar Syn. ชินหู Ops. ฟังแปร่งๆ
คุ้นเคย (v.) be familiar See also: intimate, acquaint, be accustomed, be well-known, habituate Syn. เคยชิน, ชอบพอ, คุ้นเคย, สนิท, รู้จักดี Ops. แปลกใหม่
ชินตา (v.) look familiar See also: appear familiar Syn. คุ้นตา, คุ้น
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินหู (v.) sound familiar See also: be familiar with, be accustomed to Syn. คุ้นหู
ชินหูชินตา (v.) be familiar Syn. ชิน, คุ้นเคย, คุ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Are you familiar with this?คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหม
You know, you look so familiarรู้ไหม คุณดูคุ้นๆ มากเลยนะ
Your voice seems so familiarเสียงของคุณคุ้นมากเหลือเกิน
Are you familiar with this book?คุณคุ้นเคยกับหนังสือเล่มนี้ไหม?
I'm not familiar with that storyฉันไม่คุ้นเคยกับเรื่องนั้น
It is a pleasant sensation to come back to something familiarมันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย
I'll familiarize you with some of our optionsฉันจะทำให้คุณคุ้นเคยกับทางเลือกบางอย่างของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are you gonna be a thief and a liar all your life?คุณ gonna จะขโมย และโกหกทุกชีวิตของคุณ
You're a liar and a manipulator, and what you've done to Truman is sick.คริสตอฟ ฉันขอพูดแค่ คุณคือจอมโกหกลวงโลก ที่คุณทำกับทรูแมนน่ะเลวมาก
Either she's not involved or she's the best liar I've met.ถ้าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เธอก็คงเป็นคนโกหกเก่งที่สุดที่ผมเคยเจอ
If you guess right, the liar pays the price.ถ้าคุณทายถูก คนโกหกจะต้องโดนลงโทษ
You're the liar but you called me a liar!ตัวเองขี้โกหก แล้วยังมาว่าคนอื่นอีก
And be called a liar myself for my trouble?แล้วตัวเองก็มุสาเอง คิดจะหลอกข้าเรอะ
Bootstrap Bill, you're a liar and you will spend an eternity on this ship.บู๊ทสแตร็พ บิล .. แกมันมุสา แกต้องอยู่บนเรือนี่ไปชั่วนิรันดร์
You're a liar and a cheat, and I am through.คุณโกหกและนอกใจฉัน และฉันพอแล้ว
You're an even worse liar than my ex-wife.คุณนี่มันโกหกได้แย่กว่าภรรยาเก่่าผมอีกนะ
Sorry to make a liar out of you, but it's part and parcel of what we do.ผู้คนเปราะบางเหมือนถ้วยชา
He's a thief and a liar and God knows what else.ฉันคิดว่าคุณจะไปดูลูกๆ ก่อนที่พวกเขาไป รร.
You calling me a liar now?แกหาว่าฉันโกหกหรือไง?

liar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙, 来着 / 來著] auxiliary showing sth happened in the past
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 倅] auxiliary; spare; deputy; second; sub-
助动词[zhù dòng cí, ㄓㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, 助动词 / 助動詞] auxiliary verb; modal verb
将会[jiāng huì, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ, 将会 / 將會] auxiliary verb introducing future action: may (be able to); will (cause); should (enable); going to
补助组织[bǔ zhù zǔ zhī, ㄅㄨˇ ㄓㄨˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 补助组织 / 補助組織] auxiliary organizations
语助词[yǔ zhù cí, ㄩˇ ㄓㄨˋ ㄘˊ, 语助词 / 語助詞] auxiliary word
辅料[fǔ liào, ㄈㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, 辅料 / 輔料] auxiliary ingredients (in a cooking recipe)
不即不离[bù jí bù lí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ, 不即不离 / 不即不離] be neither too familiar nor too distant; keep sb at arm's length
台球[tái qiú, ㄊㄞˊ ㄑㄧㄡˊ, 台球] billiards
台球桌[tái qiú zhuō, ㄊㄞˊ ㄑㄧㄡˊ ㄓㄨㄛ, 台球桌] billiards table
睫状体[jié zhuàng tǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄧˇ, 睫状体 / 睫狀體] ciliary body (in the eye, containing the focusing muscles)
纤毛动力蛋白[xiān máo dòng lì dàn bái, ㄒㄧㄢ ㄇㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄉㄢˋ ㄅㄞˊ, 纤毛动力蛋白 / 纖毛動力蛋白] ciliary dynein protein
密切[mì qiè, ㄇㄧˋ ㄑㄧㄝˋ, 密切] close; familiar; intimate; frequent
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 伜] variant of 倅, auxiliary; spare; deputy; second; sub-
母球[mǔ qiú, ㄇㄨˇ ㄑㄧㄡˊ, 母球] cue ball (in billiards)
球竿[qiú gān, ㄑㄧㄡˊ ㄍㄢ, 球竿] cue (billiards); club (golf); stick (hockey)
生疏[shēng shū, ㄕㄥ ㄕㄨ, 生疏] unfamiliar; strange; out of practice; not accustomed
特有[tè yǒu, ㄊㄜˋ ㄧㄡˇ, 特有] distinctive; special feature; peculiar
似曾相识[sì céng xiāng shí, ㄙˋ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄤ ㄕˊ, 似曾相识 / 似曾相識] déjà vu (the experience of seeing exactly the same situation a second time); seemingly familiar; apparently already acquainted
怪里怪气[guài lǐ guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, 怪里怪气 / 怪里怪氣] eccentric; odd-looking; peculiar
人生路不熟[rén shēng lù bù shú, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄌㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕㄨˊ, 人生路不熟] everything is unfamiliar
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, 特异 / 特異] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique
一见如故[yī jiàn rú gù, ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄨˊ ㄍㄨˋ, 一见如故 / 一見如故] familiarity at first sight
厮熟[sī shú, ㄙ ㄕㄨˊ, 厮熟 / 廝熟] familiar with one another
[nì, ㄋㄧˋ, 昵] familiar; to get close to sb; intimate
[nì, ㄋㄧˋ, 暱] familiar; to approach
熟人熟事[shú rén shú shì, ㄕㄨˊ ㄖㄣˊ ㄕㄨˊ ㄕˋ, 熟人熟事] familiar
熟字[shú zì, ㄕㄨˊ ㄗˋ, 熟字] familiar words; known Chinese character
熟路[shú lù, ㄕㄨˊ ㄌㄨˋ, 熟路] familiar road; beaten track
熟道[shú dào, ㄕㄨˊ ㄉㄠˋ, 熟道] familiar road; well-trodden path
熟道儿[shú dào r, ㄕㄨˊ ㄉㄠˋ ㄖ˙, 熟道儿 / 熟道兒] familiar road; well-trodden path
熟门熟路[shú mén shú lù, ㄕㄨˊ ㄇㄣˊ ㄕㄨˊ ㄌㄨˋ, 熟门熟路 / 熟門熟路] familiar
说谎者[shuō huǎng zhě, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄤˇ ㄓㄜˇ, 说谎者 / 說謊者] liar
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
痱子[fèi zi, ㄈㄟˋ ㄗ˙, 痱子] miliaria (type of skin disease); prickly heat; sweat rash
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
冷字[lěng zì, ㄌㄥˇ ㄗˋ, 冷字] obscure word; unfamiliar character

liar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘘つき(P);嘘吐き;嘘付き[うそつき, usotsuki] (n,adj-no) (uk) liar (sometimes said with not much seriousness); fibber; (P)
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP
あんな[, anna] (adj-pn) (See こんな,そんな,どんな・1) such (about something or someone distant from both speaker and listener, or about a situation unfamiliar to both speaker and listener); so; that; sort of; (P)
お上さん;お内儀さん;御上さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P)
ガイヤルド[, gaiyarudo] (n) galliard (fre
クイーンエンゼル[, kui-n'enzeru] (n) queen angelfish (Holacanthus ciliaris)
こ;っこ[, ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6,慣れっこ,ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small")
さす[, sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden
せられる[, serareru] (v1,aux-v) (1) (hon) verb used as an honorific for others' actions; (aux-v,v1) (2) (hon) (See せる・4) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
せる;させる[, seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.)
たん[, tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person
ちゃん[, chan] (suf) (fam) suffix for familiar person; (P)
とる[, toru] (v5r) (equiv. of -ている indicating continuing action as a verb ending; poss. contraction of -て ending + おる auxiliary verb) is being
なりけり[, narikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating the speaker's personal recollection or something they've heard (e.g. "was", "wasn't it?", "is said to have ...", etc.)
バンクショット[, bankushotto] (n) bank shot (in billiards)
ビリヤード[, biriya-do] (n) billiards; (P)
プール[, pu-ru] (n) (1) (swimming) pool; (n,vs) (2) pool (billiards); (3) pool (together); (P)
ミレットシードバタフライフィッシュ[, mirettoshi-dobatafuraifisshu] (n) millet butterflyfish (Chaetodon miliaris); lemon butterflyfish; milletseed butterflyfish
やん[, yan] (n-suf) (See ちゃん) suffix for familiar person
一味[ひとあじ, hitoaji] (adv,n) unique or peculiar flavor (flavour)
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P)
一癖[ひとくせ, hitokuse] (n) trait; peculiarity; idiosyncrasy
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original
下学上達[かがくじょうたつ, kagakujoutatsu] (n,vs) beginning one's studies with something familiar and gradually increasing the depth of learning
不案内[ふあんない, fuannai] (adj-na,n) ignorance; inexperience; unfamiliarity
主語助動詞倒置[しゅごじょどうしとうち, shugojodoushitouchi] (n) {ling} subject-auxiliary inversion
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P)
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit
[こう, kou] (n,suf) (1) public matter; governmental matter; (2) prince; duke; (n,n-suf) (3) lord; sir; (n-suf) (4) familiar or derogatory suffix (after a name, etc.)
[ふく, fuku] (n,pref) (1) assistant; associate; vice-; sub-; deputy; substitute; auxiliary; supplementary; additional; collateral; (n) (2) duplicate; copy; (P)
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
助動詞[じょどうし, jodoushi] (n) {ling} auxiliary verb
十億[じゅうおく, juuoku] (n) 1,000,000,000; billion (American); (obs) milliard (British); (P)
千三屋[せんみつや, senmitsuya] (n) broker; land agent; great liar; unreliable person
千億[せんおく, sen'oku] (n) (1) 100,000,000,000; hundred billion; (obs) hundred milliard (British); (2) many
Japanese-English: COMDICT Dictionary
外部記憶[がいぶきおく, gaibukioku] external storage, auxiliary storage
補助コンソール[ほじょコンソール, hojo konso-ru] auxiliary console
補助デスクリプタ[ほじょデスクリプタ, hojo desukuriputa] auxiliary descriptor
補助バッテリ[ほじょバッテリ, hojo batteri] auxiliary battery
補助入力装置[ほじょにゅうりょくそうち, hojonyuuryokusouchi] auxiliary input device
補助装置[ほじょそうち, hojosouchi] auxiliary device, auxiliary equipment
補助記憶[ほじょきおく, hojokioku] external storage, auxiliary storage
補助記憶装置[ほじょきおくそうち, hojokiokusouchi] auxiliary storage
補足編[ほそくへん, hosokuhen] auxiliary part

liar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้โกหก[v. exp.] (khī kōhok) EN: be an inveterate liar FR:
ขี้โกหก[adj.] (khī kōhok) EN: liar FR: menteur
คนขี้ปด[n. exp.] (khon khī po) EN: liar FR:
คนโกหก[n. exp.] (khon kōhok) EN: liar FR: menteur [m] ; menteuse [f]
ผู้โกหก[n. exp.] (phū kōhok) EN: liar FR: menteur [m] ; menteuse [f]
ไอ้[n.] (ai) EN: fellow ; guy ; you ; [familiar or derogatory masculine appellation] FR: camarade [m] ; l'ami [m]
บ้า ๆ = บ้าๆ[adv.] (bā-bā) EN: peculiarly FR: singulièrement
แบบพิเศษ[n. exp.] (baēp phisēt) EN: peculiar style ; singular style FR: style particulier [m] ; genre particulier [m]
บิลเลียด[n.] (binliēt = b) EN: billiards FR: billard [m]
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะ[adj.] (chaphǿ) EN: specific ; particular ; peculiar ; limited ; restricted ; prime FR: spécifique ; particulier ; exclusif
ชื่อเล่น[n.] (cheūlen) EN: nickname ; familiar name FR: surnom [m] ; sobriquet [m]
ชิน[v.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with FR: être habitué à ; être accoutumé de
ชินหู[v. exp.] (chin hū) EN: sound familiar ; be familiar with ; be accustomed to FR:
ชินหูชินตา[v. exp.] (chin hū chi) EN: be familiar FR:
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation) FR:
ชินตา[v. exp.] (chin tā) EN: look familiar ; appear familiar FR:
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd ; out of the ordinary FR: original ; curieux ; particulier
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense] FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
ฝึกซ้อม[v.] (feuksøm) EN: practice ; drill ; coach FR: entraîner ; familiariser
หอยขม[n.] (høi khom) EN: freshwater snail ; pond snail ; Filopaludina doliaris FR:
อี[n.] (ī) EN: [familiar feminine appellation] FR:
จับมือถือแขน[v. (loc.)] (japmeūtheūk) EN: get familiar (with s.o.) ; touch each other ; snuggle FR:
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at ; familiar with ; accustomed to FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
กันเอง[adv.] (kan-ēng) EN: intimately ; amicably ; familiarly FR: sans chichi (fam.) ; amicalement
กายารี่[TM] (Kāyārī) EN: Cagliari FR: Cagliari
คำช่วยกริยา[n. exp.] (kham chūay ) EN: auxiliary FR:
คำกริยานุเคราะห์[n. exp.] (kham kriyān) EN: auxiliary verb FR: auxiliaire [m] ; verbe auxiliaire [m]
คิว[n.] (khiu [= khi) EN: cue ; billiard cue FR: queue de billard [f]
เคย[v.] (khoēi) EN: be used to ; be accustomed ; be familiar with ; be acclimatized to ; be conversant with FR: avoir l'habitude de ; être habitué à ; avoir déjà ; être accoutumé
เคยชิน[v. exp.] (khoēi chin) EN: be used to ; become familiar (with) ; be accustomed (to) FR: être accoutumé ; être familiarisé ; avoir eu l'occasion de
คนที่คนที่รวยมาก ๆ ; คนทคนที่รวยมาก ๆ[n. exp.] (khon thī rū) EN: billionaire FR: milliardaire [m]
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้น[adj.] (khun) EN: familiar FR:
คุ้นชิน[v. exp.] (khun chin) EN: be familiar FR: s’y faire ; s’y habituer
คุ้นหู[v. exp.] (khunhū) EN: sound familiar ; be familiar to the ear ; have heard of it before FR: sonner familier
คุ้นหู[adj.] (khunhū) EN: familiar sounding FR: déjà entendu
คุ้นกับ[v. exp.] (khun kap) EN: be familiar with FR:
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom FR:
คุ้นเคย[adj.] (khunkhoēi) EN: accustomed ; familiar FR: familier

liar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebengebäude {n}adjoining building; auxiliary building
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input
Betriebsstromversorgung {f}auxiliary power supply
Hilfsantrieb {m}auxiliary drive
Hilfsbetrieb {m}auxiliary plant
Hilfsdatei {f} [comp.]auxiliary file
Hilfsfeld {n}auxiliary field
Hilfsfunktion {f}auxiliary function
Hilfshubwerk {n}auxiliary hoist
Hilfskontakt {m}auxiliary contactor
Hilfsmatrix {f} [math.]auxiliary matrix
Hilfsölpumpe {f} [techn.]auxiliary oil pump
Hilfspolizei {f}auxiliary police
Hilfsprogramm {n}auxiliary program; auxiliary routine
Hilfsschütz {n} [electr.]auxiliary contactor
Seitenwechselspeicher {m}auxiliary memory
Gallenkrampf {m} [med.]biliary obstruction
Billard {n}billiard
Billardkugel {f}billiard ball
Billiarde {f} | Billiarden
familiär {adj} | familiärer | am familiärstenfamiliar | more familiar | most familiar
vertraut (mit) {adj}familiar (with)
Rostschwanz {m} [ornith.]Familiar Chat
Kenntnis {f} (anderer Sprachen)familiarity (with other languages)
Vertrautheit {f} (mit)familiarity (with)
Gilliardhonigfresser {m} [ornith.]Gilliard's Honeyeater
hepatobiliär {adj}; Leber und Galle betreffend [med.]hepatobiliary
Hausarrest {m} | unter Hausarrest stellenhouse arrest; domiciliary arrest | to place under house arrest
Hirsekorn-Falterfisch {m} (Chaetodon miliaris) [zool.]lemon butterfly
Milliardär {m} | Milliardäre
Milliarde {f} | Milliarden
eigentümlich; besonders; eigenartig; eigen {adj} | eigentümlicher; eigenartiger | am eigentümlichsten; am eigenartigstenpeculiar | more peculiar | most peculiar
Hilfswelle {f}auxiliary shaft

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liar
Back to top