ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

government

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *government*, -government-

government ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
government (n.) รัฐบาล See also: คณะผู้ปกครอง, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายบริหาร
government bond (n.) พันธบัตรรัฐบาล Syn. bond
government funds (n.) เงินหลวง Syn. favoritism
Government House (n.) ทำเนียบรัฐบาล
government official (n.) ข้าราชการ See also: เจ้าหน้าที่ราชการ, เจ้าหน้าที่รัฐบาล Syn. commissioner
government organization (n.) องค์การรัฐบาล
government party (n.) พรรครัฐบาล
government scholarship (n.) ทุนรัฐบาล
government science (n.) รัฐศาสตร์ See also: การศึกษาเกี่ยวกับระบบการปกครอง Syn. political economy, politics
government-in-exile (n.) รัฐบาลพลัดถิ่น
governmental (adj.) แห่งการปกครอง See also: ทางการ, ทางราชการ, เกี่ยวกับรัฐบาล
English-Thai: HOPE Dictionary
government(กัฟ'เวิร์เมินทฺ) n. รัฐบาล,การปกครอง, See also: governmental adj., Syn. order,rule control ###A. anarchy,chaos
government houseทำเนียบรัฐบาล
government issueสิ่งที่จัดการหรือจัดทำให้โดยรัฐบาล (สหรัฐอเมริกา)
government manข้าราชการ,เจ้าหน้าที่รัฐบาล
government paperพันธบัตรของรัฐบาล
government securityหลักทรัพย์หรือพันธบัตรของรัฐบาล
government-in-exileรัฐบาลพลัดถิ่น
English-Thai: Nontri Dictionary
government(n) รัฐบาล,คณะปกครอง,การปกครอง,เขตปกครอง,การควบคุม
governmental(adj) เกี่ยวกับการปกครอง,ของรัฐบาล,เกี่ยวกับรัฐบาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
government๑. การปกครอง๒. รัฐบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government in exileรัฐบาลพลัดถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
government officialข้าราชการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Governmentการปกครอง [TU Subject Heading]
Government in Exileรัฐบาลพลัดถิ่น
Government paperworkงานหนังสือราชการ [TU Subject Heading]
Governmental accountingการบัญชีรัฐบาล [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (n.) The Government Pension Fund Syn. กบข.
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ (n.) senior government official See also: high-ranking government servant/public servant/public official Syn. ข้าราชการชั้นสูง
ข้าราชการชั้นสูง (n.) senior government official See also: high-ranking government servant/public servant/public official
งบประมาณแผ่นดิน (n.) annual government statement of expenditure See also: budget
ติดราชการ (v.) be occupied with government duty See also: be bound by pressure of official business
ทำราชการ (v.) work in the government office See also: be in a governmental service, be an official Syn. รับราชการ
ธนาคารออมสิน (n.) The Government Savings Bank
ธนาคารออมสิน (n.) the Government Saving Bank See also: savings bank
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (n.) The Government Housing Bank
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (n.) the Government Housing Bank
ธอส. (n.) The Government Housing Bank Syn. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
พรรคร่วมรัฐบาล (n.) coalition government parties Ops. พรรคฝ่ายค้าน
ราชกิจจานุเบกษา (n.) the government gazette
สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล (n.) The Government Lottery Office
องค์กรพัฒนาเอกชน (n.) Non Government Organizations See also: NGOs
ออกขุนนาง (v.) give a public audience to government officials
เอ็นจีโอ (n.) Non Government Organizations See also: NGOs Syn. องค์กรพัฒนาเอกชน
รัฐบาล (n.) government
ผู้บริหารประเทศ (n.) government administrator See also: government official
ทางการ (n.) government authorities See also: government Syn. ทางราชการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The government will soon take it from him.เร็วๆนี้ รัฐบาล จะมาเอามันไป
That puppet you keep in the Government House?{\cHFFFFFF}หุ่นที่คุณให้ ในทำเนียบรัฐบาล?
My government feels that this is an extremely worthwhile plan.{\cHFFFFFF}รัฐบาลของฉันรู้สึกว่านี้ เป็นแผนการที่คุ้มค่ามาก
Will your government stand by... its military commitments to Sarkhan in the event of trouble?{\cHFFFFFF}รัฐบาลของคุณจะยืนเคียงข้าง ... {\cHFFFFFF}ภาระผูกพันของทหารที่จะ Sarkhan ในกรณีที่มีปัญหาหรือไม่
Quite frankly, my government is still waiting to see... some evidence of democratic reforms in Sarkhan.{\cHFFFFFF}ค่อนข้างตรงไปตรงรัฐบาลของฉัน ยังคงรอดู ... {\cHFFFFFF}หลักฐานของประชาธิปไตย การปฏิรูปใน Sarkhan
But I've told your government time and again, to give freedom to a politically immature people... is to put a dagger in the hand of a lawless child.{\cHFFFFFF}But I've told your government time and again, {\cHFFFFFF}to give freedom to a politically immature people... {\cHFFFFFF}is to put a dagger in the hand of a lawless child.
He was headed toward Government House under a white flag.{\cHFFFFFF}He was headed toward Government House under a white flag.
I call upon you... to transfer the government to me by midnight, or we will take it by force.{\cHFFFFFF}I call upon you... {\cHFFFFFF}to transfer the government to me by midnight, {\cHFFFFFF}or we will take it by force.
Deong has given me until midnight... to transfer my government to him, or he'll take it by force.{\cHFFFFFF}Deong has given me until midnight... {\cHFFFFFF}to transfer my government to him, or he'll take it by force.
And as soon as my government falls to him, he is going to be assassinated!{\cHFFFFFF}And as soon as my government falls to him, {\cHFFFFFF}he is going to be assassinated!
It could work if the government would spend more money.จะใช้จ่ายเงินบางส่วน ทำใน อเมริกา ที่คุณเห็น
He's out to rule the world if he can get a government grant.ถ้าเขาจะได้รับทุนรัฐบาล นี้คืออุกอาจ คุณไม่มีอะไร

government ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
金元券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, 金元券] currency issued by Nationalist Government in 1948
金圆券[jīn yuán quàn, ㄐㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄑㄩㄢˋ, 金圆券 / 金圓券] currency issued by Nationalist Government in 1948
庆历新政[Qìng lì xīn zhèng, ㄑㄧㄥˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄓㄥˋ, 庆历新政 / 慶曆新政] failed reform of Northern Song government in 1043
公债[gōng zhài, ㄍㄨㄥ ㄓㄞˋ, 公债 / 公債] government bond
公署[gōng shǔ, ㄍㄨㄥ ㄕㄨˇ, 公署] government office
噶厦[gá xià, ㄍㄚˊ ㄒㄧㄚˋ, 噶厦 / 噶廈] government of Tibet, dissolved in 1959
国债[guó zhài, ㄍㄨㄛˊ ㄓㄞˋ, 国债 / 國債] government debt
官员[guān yuán, ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 官员 / 官員] government official
官费[guān fèi, ㄍㄨㄢ ㄈㄟˋ, 官费 / 官費] government funded; paid by state stipend
官办[guān bàn, ㄍㄨㄢ ㄅㄢˋ, 官办 / 官辦] government run; state enterprise
[lǐn, ㄌㄧㄣˇ, 廪 / 廩] government granary
政令[zhèng lìng, ㄓㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, 政令] government decree
政务[zhèng wù, ㄓㄥˋ ˋ, 政务 / 政務] government affairs
政府债券[zhèng fǔ zhài quàn, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄓㄞˋ ㄑㄩㄢˋ, 政府债券 / 政府債券] government bonds (investments)
流亡政府[liú wáng zhèng fǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄨㄤˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, 流亡政府] government in exile (e.g. of Tibet)
政府机构[zhèng fǔ jī gòu, ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 政府机构 / 政府機構] government organization
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
司马光[Sī mǎ Guāng, ㄙ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄤ, 司马光 / 司馬光] Sima Guang (1019-1086), politician and historian of Northern Song, author of Comprehensive Mirror for aid in Government 資治通鑒|资治通鉴
大宪章[dà xiàn zhāng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄤ, 大宪章 / 大憲章] Magna Carta, contract forced on Norman king John of England in 1215 by his barons, subsequently viewed as a basis of constitutional government and human rights
幕府[mù fǔ, ㄇㄨˋ ㄈㄨˇ, 幕府] military government in premodern Japan; bakufu or "tent government"
国民政府[Guó mín zhèng fǔ, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, 国民政府 / 國民政府] Nationalist government 1920s-1949 under Chiang Kai-shek 蔣介石|蒋介石
国有[guó yǒu, ㄍㄨㄛˊ ㄧㄡˇ, 国有 / 國有] nationalized; public; government owned; state-owned
官僚[guān liáo, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄠˊ, 官僚] official; bureaucrat; government employee who doesn't do any work
政事[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, 政事] politics; government affairs
政理[zhèng lǐ, ㄓㄥˋ ㄌㄧˇ, 政理] politics; government affairs
[fǔ, ㄈㄨˇ, 府] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times)
府治[fǔ zhì, ㄈㄨˇ ㄓˋ, 府治] seat of prefectural government (from Tang to Qing times)
官倒[guān dǎo, ㄍㄨㄢ ㄉㄠˇ, 官倒] speculation by officials; profiteering by government employees; bureaucratic turpitude
稳定物价[wěn dìng wù jià, ㄨㄣˇ ㄉㄧㄥˋ ˋ ㄐㄧㄚˋ, 稳定物价 / 穩定物價] stable prices; commodity prices fixed by government (in a command economy); to valorize (a commodity)
噶伦[gá lún, ㄍㄚˊ ㄌㄨㄣˊ, 噶伦 / 噶倫] Tibetan government official; same as 噶布倫|噶布伦
噶布伦[gá bù lún, ㄍㄚˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄣˊ, 噶布伦 / 噶布倫] Tibetan government official
噶隆[gá lóng, ㄍㄚˊ ㄌㄨㄥˊ, 噶隆] Tibetan government official; same as 噶布倫|噶布伦
转移支付[zhuǎn yí zhī fù, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓ ㄈㄨˋ, 转移支付 / 轉移支付] transfer payment (payment from government or private sector for which no good or service is required in return)
僭主政治[jiàn zhǔ zhèng zhì, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ ㄓㄥˋ ㄓˋ, 僭主政治] tyranny; government by usurper
苛政猛于虎[kē zhèng měng yú hǔ, ㄎㄜ ㄓㄥˋ ㄇㄥˇ ㄩˊ ㄏㄨˇ, 苛政猛于虎 / 苛政猛於虎] tyrannical government is fiercer than a tiger (成语 saw)
二次革命[èr cì gé mìng, ㄦˋ ㄘˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 二次革命] second revolution; campaign from 1913 of the provisional revolutionary government (under Sun Yat-sen and the Guomindang) against Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 and the Northern Warlords
民间[mín jiān, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ, 民间 / 民間] among the people; popular; folk; non-governmental; involving people rather than governments
副部长[fù bù zhǎng, ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ, 副部长 / 副部長] assistant (government) minister
德政[dé zhèng, ㄉㄜˊ ㄓㄥˋ, 德政] benevolent government

government ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GB理論[ジービーりろん, ji-bi-riron] (n) {ling} (See 統率束縛理論) government-binding theory; government and binding theory
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter)
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
ガバメント[, gabamento] (n) government
キャリア(P);キャリアー;キャリヤー[, kyaria (P); kyaria-; kyariya-] (n) (1) career; (2) career government employee; (3) (esp. キャリアー) carrier; (P)
ゴシップ[, goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P)
ジーマン[, ji-man] (n) G-men; government men
ゾンビ会社[ゾンビかいしゃ, zonbi kaisha] (exp) zombie businesses (firms that would have failed but for government intervention)
チープガバメント[, chi-pugabamento] (n) cheap government
デモサイド[, demosaido] (n) democide; the murder of any person or people by a government
ハローワーク[, haro-wa-ku] (n) (name of) Japanese government employment agency (wasei
ペチコートガバメント[, pechiko-togabamento] (n) petticoat government
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.)
一般選挙[いっぱんせんきょ, ippansenkyo] (n) (See 地方公共団体) general election (of all members of a local government body)
三権[さんけん, sanken] (n) the three powers of government (legislative, executive and judicial); (P)
下文[くだしぶみ, kudashibumi] (n) edict from a senior official in government or military which had the status of a binding official document
不義[ふぎ, fugi] (n,adj-no) (1) immorality; injustice; misconduct; impropriety; perfidy; (2) adultery; infidelity; cuckoldry; (3) (arch) (See 八虐) murdering one's teacher or a government official
与党[よとう, yotou] (n,adj-no) ruling party; government party; party in power; government; (P)
与党議員[よとうぎいん, yotougiin] (n) lawmakers from the ruling parties; government member of parliament
中央官庁[ちゅうおうかんちょう, chuuoukanchou] (n) central government agencies; central bureaucracy
中央政府[ちゅうおうせいふ, chuuouseifu] (n) central government
中央省庁[ちゅうおうしょうちょう, chuuoushouchou] (n) central government ministries and agencies
中央省庁再編[ちゅうおうしょうちょうさいへん, chuuoushouchousaihen] (n) Japan's 2001 central government restructuring
中央行政官庁[ちゅうおうぎょうせいかんちょう, chuuougyouseikanchou] (n) agencies of a central government
中期国債ファンド[ちゅうきこくさいファンド, chuukikokusai fando] (n) medium-term government securities fund; middle term national bond fund
事業仕分け;事業仕訳[じぎょうしわけ, jigyoushiwake] (n) program review; budget screening; review and prioritization of government programs
五公五民[ごこうごみん, gokougomin] (n) (arch) land-tax system during the Edo period under which the government took half of the year's crop and the farmers kept the other half
亡命政権[ぼうめいせいけん, boumeiseiken] (n) government in exile
仮政府[かりせいふ, kariseifu] (n) provisional government
[くらい, kurai] (adv,suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P)
住民監査請求[じゅうみんかんさせいきゅう, juuminkansaseikyuu] (n) resident audit request to local government authority
係;掛[がかり, gakari] (suf) (掛 is often used for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1,掛かり・かかり・5) charge; duty; person in charge; official; clerk
公共債[こうきょうさい, koukyousai] (n) government bond
公文所[くもんじょ, kumonjo] (n) (historical) government office
公明党[こうめいとう, koumeitou] (n) New Komeito (Japanese political party); New Clean Government Party; Justice Party; (P)
参議[さんぎ, sangi] (n,vs) councillor; councilor; participation in government
口分田[くぶんでん, kubunden] (n) (arch) allotted rice field (ritsuryo system); land distributed to all citizens from which yields were taxed by the government
合法政府[ごうほうせいふ, gouhouseifu] (n) legitimate government
唐名[とうみょう;とうめい;からな, toumyou ; toumei ; karana] (n) (1) Chinese name for a high government office (ritsuryo period); (2) (からな only) (arch) alias; pseudonym
国債[こくさい, kokusai] (n) national debt; national securities; government bonds; government securities; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
米政府[べいせふ, beisefu] U.S. government
連邦政府[れんぼうせいふ, renbouseifu] federal government
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
政府[せいふ, seifu] Thai: รัฐบาล English: government

government ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songk) EN: housing ; housing project ; government housing project FR:
อัครราชทูต[n.] (akkhrarātch) EN: minister ; ambassador ; government envoy FR: ministre [m]
อมาตย์[n.] (amāt) EN: government minister ; royal councillor FR:
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer FR: conseiller du roi [m]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[n. exp.] (ammāttayāth) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; elitist bureaucracy ; government by civil servants FR: bureaucratie [f]
อำมาตย์[n.] (amnāt) EN: government officer ; court official ; courtier FR:
บรรษัท[n.] (bansat) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation FR: société [f] ; compagnie [f] ; entreprise publique [f] ; société publique [f] ; corporation [f]
เดินขบวนประท้วงรัฐบาล[v. exp.] (doēnkhabūan) EN: protest against government FR: protester contre le gouvernement
เอกสารราชการ[n.] (ēkkasānrātc) EN: official document ; government document ; official government papers FR: document officiel [m] ; document administratif [m]
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
ฟ้องรัฐบาล[v. exp.] (føng rattha) EN: sue the government FR: poursuivre le gouvernement
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: official ; government official ; officer in charge ; authority ; authorities FR: agent public [m] ; agent [m] ; officiel [m] ; fonctionnaire [m, f] ; fonctionnaire responsable [m] ; officier [m] ; représentant de l'autorité [m] ; autorités [fpl]
เจ้าหน้าที่ของรัฐ[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: state official ; government officer FR:
เจ้าหน้าที่รัฐ[n.] (jaonāthī ra) EN: government officer FR:
เจ้าพนักงาน[n.] (jaophanakng) EN: officer ; government official ; official FR:
เจ้าพนักงานของรัฐบาล[n. exp.] (jaophanakng) EN: government official FR:
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น[n. exp.] (jaophanakng) EN: local government promotion officer FR:
จัตุสดมภ์[n.] (jattusadom) EN: four ministers of the ancient government (Interior Royal, Household, Finance, Agriculture) FR:
จตุสดมภ์[n.] (jatusadom) EN: the four pillars of state in the ancient government ; the four ministries in the ancient government; FR:
การ[n.] (kān ...) EN: authority ; government agency FR: autorité administrative [f]
การใช้จ่ายของรัฐบาล[n. exp.] (kān chai jā) EN: government spending ; government expenditure FR:
การกระทำทางรัฐบาล[n. exp.] (kān kratham) EN: act of government FR:
การปกครอง[n.] (kān pokkhrø) EN: administration ; public administration ; government ; authority FR: administration [f] ; administration publique [f] ; gouvernance [f]
การปกครองส่วนท้องถิ่น[n. exp.] (kān pokkhrø) EN: local government FR:
คำสั่งของรัฐบาล[n. exp.] (khamsang kh) EN: government directive FR:
คะแนนนิยมรัฐบาล[n. exp.] (khanaēnniyo) EN: government popularity FR: popularité du gouvernement [f]
ข้าราชการ[n.] (khārātchakā) EN: government officer ; government employee ; civil servant ; public servant ; bureaucrat FR: fonctionnaire de l'État [m, f] ; fonctionnaire [m, f] ; agent de l'État [m] ; serviteur de l'État [m] (litt.) ; bureaucrate [m] (péj.)
ข้าราชการพลเรือน[n. exp.] (khārātchakā) EN: civilian government official ; civil servant ; civil official FR:
ข้าราชการวิสามัญ[n. exp.] (khārātchakā) EN: temporary government employee FR: agent temporaire de la fonction publique [m] ; fonctionnaire temporaire [m]
ของรัฐ ; ของรัฐบาล[adj.] (khøng rat ;) EN: government ; state-owned FR: étatique
โค่นล้มรัฐบาล[v. exp.] (khōn lom ra) EN: overthrow the government FR:
ข้อศอกรัฐบาล[n. exp.] (khøsøk ratt) EN: government spokesman FR: porte-parole du gouvernement [m, f]
คว่ำรัฐบาล[v. exp.] (khwam ratth) EN: overturn the government FR: renverser le gouvernement
ก่อการจลาจลต่อรัฐบาล[v. exp.] (køkān jalāj) EN: revolt against the government ; riot FR:
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)[org.] (Køngthunbmn) EN: Government Pension Fund (GPF) FR:
กระทรวง[n.] (krasūang) EN: ministry ; government department FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กรม[n.] (krom) EN: ministry ; government department FR: ministère [m] ; département ministériel [m]
กรมกัลปนา[n. exp.] (krom kanlap) EN: former government department having charge of church properties FR:
กรมการ[n.] (krommakān) EN: government officer ; governmental administrative staff ; administrative staff of a local government FR:
กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)[org.] (Krom Prachā) EN: Public Relations Department (PRD) ; Government Public Relations Department FR:

government ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Koalitionsregierung {f}coalition government
Interimsregierung {f}provisional government
Marionettenregierung {f}puppet government
Militärregierung {f}military government
Minderheitsregierung {f}minority government
Volksherrschaft {f}popular government
Staatsquote {f}ratio of government expenditures to gross national product
Amtsdruckschriften {pl}government documents
Geschäftsführer {m} der Regierungsparteigovernment whip
Regierungsausgaben {pl}government expenditures
Regierungsbeamte {m,f}; Regierungsbeamtergovernment official
Staatsanzeiger {m}government gazette
Staatseinkünfte {pl}government revenue
Staatspapier {n}government stocks
Regierungsgewalt {f}governmental power; governance
Regierungsapparat {m}governmental machinery
Regierungsstellen {pl}governmental authorities
Internationale Körperschaft {f}International intergovernmental
behördlich {adj} | nicht-behördlichmagisterial; governmental | non-governmental
NRO : Nichtregierungsorganisation {f}NGO : Non-Governmental Organization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า government
Back to top