ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

electricity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *electricity*, -electricity-

electricity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
electricity (n.) กระแสไฟฟ้า See also: ไฟฟ้า, ประจุไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า Syn. current, power
electricity (n.) อารมณ์ตื่นเต้น See also: อารมณ์ตึงเครียด
electricity post (n.) เสาไฟฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
English-Thai: Nontri Dictionary
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electricityไฟฟ้าปริมาณประจุไฟฟ้าที่เลื่อนไหลในวงจรไฟฟ้าต่อหน่วยวินาที เรียกว่า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหล แอมแปร์ คือประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดในเวลา 1 วินาที และหน่วยของกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฟน. (n.) The Metropolitan Electricity Authority See also: MEA Syn. การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ. (n.) The Electricity Generating Authority of Thailand See also: EGAT Syn. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ. (n.) Provincial Electricity Authority See also: PEA Syn. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง (n.) The Metropolitan Electricity Authority See also: MEA Syn. กฟน.
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (n.) The Electricity Generating Authority of Thailand See also: EGAT Syn. กฟผ.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (n.) The Provincial Electricity Authority See also: EPA Syn. กฟภ.
ไฟฟ้า (n.) electricity See also: electric current Syn. กระแสไฟฟ้า
การไฟฟ้า (n.) electricity authority See also: power supply authority
ค่าไฟ (n.) electricity bill See also: electricity charge, electricity record
ค่าไฟฟ้า (n.) electricity bill See also: electricity charge, electricity record Syn. ค่าไฟ
เสาไฟ (n.) electricity post
เสาไฟฟ้า (n.) electricity post Syn. เสาไฟ
ทำไฟ (v.) generate electricity
ปั่นไฟ (v.) generate electricity
สื่อไฟฟ้า (n.) conductor of electricity
ไฟฟ้าสถิต (n.) static electricity See also: electrostatic
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is a problem with electricityมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They want a concrete ward. Punjit's figured a way to get electricity in there.{\cHFFFFFF}พวกเขาต้องการที่หอผู้ป่วยที่เป็นรูปธรรม Punjit ของ คิดวิธีการที่จะได้รับในการผลิตไฟฟ้ามี
We've got traffic snarl-ups because the electricity is now out to almost every part of Manhattan.การจราจรแน่นิ่งไม่ขยับ เพราะไฟฟ้าเกือบทุกจุดในเมืองดับสนิทไม่มีสัญญานจราจร
The rent... electricity bill, phone and gas...ค่าเช่าห้อง ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าแก๊ส
Save the electricity and sleep.ช่วยประหยัดไฟ และนอนได้แล้ว
We are harnessing the power of water to bring electricity to some of the smaller villages.เห็นภาพของพวกเรารึยัง พวกเราใช้พลัง ของน้ำสร้างกระแสไฟฟ้าให้หมู่บ้านเล็กๆ
How is that possible? The electricity is out.เล่นไม่ได้หรอก ไฟดับ
We need this fire, because there's no electricity and it's cold out here, okay?เราต้องใช้ไฟ เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ ที่นี่ก็หนาวมาก
If we use more efficient electricity appliances, we can save this much off of the global warming pollution that would otherwise be put into the atmosphere.ถ้าหากเราใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เราสามารถช่วยลดเรื่องภาวะโลกร้อนได้มากขนาดนี้
With the things we buy, the electricity we use, the cars we drive, we can make choices to bring our individual carbon emissions to zero.ด้วยสิ่งที่เราซื้อ ไฟฟ้าที่เราใช้ รถที่เราขับ เราสามารถเลือกที่จะลดการปล่อย คาร์บอนของเราแต่ละคนจนเหลือศูนย์
20,000 volts of electricity protecting the stone.มีกระแสไฟฟ้า 2,000 โวลต์ อยู่รอบๆ เพชร
The batteries in them store enough electricity to kill 3.8 men.แบตเตอรี่ในพวกเขา เก็บไฟฟ้าไม่เพียงพอ 3.8 ในการฆ่าผู้ชาย
Maybe we could tie into them somehow, get some electricity in here.แดน: บางทีเราน่าจะ ลากมานี่นะ, เราจะได้มีไฟใช้กัน

electricity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有电[yǒu diàn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 有电 / 有電] electric (apparatus); electrified; having electricity supply (of a house)
发电机[fā diàn jī, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 发电机 / 發電機] electricity generator; dynamo
发电站[fā diàn zhàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 发电站 / 發電站] electricity generating station; power station
输电[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, 输电 / 輸電] electricity transmission; transmit electricity
电瓶[diàn píng, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, 电瓶 / 電瓶] accumulator; battery (for storing electricity)
电导体[diàn dǎo tǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 电导体 / 電導體] conductor of electricity
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 传 / 傳] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity)
电力[diàn lì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, 电力 / 電力] electrical power; electricity
法拉第[Fǎ lā dì, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄉㄧˋ, 法拉第] Faraday (name); Michael Faraday (1791-1867), British experimental physicist prominent in the development of electricity
发电[fā diàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, 发电 / 發電] generate electricity
水力发电[shuǐ lì fā diàn, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, 水力发电 / 水力發電] hydroelectricity
静电[jìng diàn, ㄐㄧㄥˋ ㄉㄧㄢˋ, 静电 / 靜電] static electricity
供电[gōng diàn, ㄍㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ, 供电 / 供電] supply electricity

electricity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
休電[きゅうでん, kyuuden] (n,vs) electricity cut-off
停電[ていでん, teiden] (n,vs) power outage; electricity outage; blackout; failure of electricity supply; (P)
流す[ながす, nagasu] (v5s,vt) (1) (See 涙を流す) to drain; to pour; to spill; to shed (blood, tears); (2) to wash away; (3) to distribute (e.g. electricity over wires, music over a PA system, etc.); to circulate; to broadcast; to beam; (4) to cruise (e.g. taxi); (5) to float; to set adrift; (6) to call off (a meeting, etc.); (P)
点く[つく, tsuku] (v5k,vi) (1) to be lit (e.g. electricity comes on); to be lighted; (2) (See 火がつく,付く・つく・9) to catch fire; (P)
給電[きゅうでん, kyuuden] (n,vs) supplying electricity
起電[きでん, kiden] (n,vs) generation of electricity
電源車[でんげんしゃ, dengensha] (n) (1) vehicle-mounted electricity generator (e.g. for filming, emergencies, etc.); (2) power-generating railway car (e.g. for air-conditioning on a non-electric train)
静電気[せいでんき, seidenki] (n) static electricity
エレキ[, ereki] (n) (1) (abbr) (also written as 越歴 and 越歴機) (See エレキテル・2) electricity; (2) (abbr) (See エレキギター) electric guitar; (P)
ピエゾ電気[ピエゾでんき, piezo denki] (n) (See 圧電気) piezoelectricity
休電日[きゅうでんび, kyuudenbi] (n) no-electricity day
伝達[でんたつ, dentatsu] (n,vs) transmission (e.g. news, chemical signals, electricity); communication; delivery; conveyance; transfer; relay; propagation; conduction; (P)
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] (n) cost of fuel and lighting; cost of heat and electricity; energy bill; utility cost; (P)
原子力発電[げんしりょくはつでん, genshiryokuhatsuden] (n) nuclear power generation (of electricity)
圧電気[あつでんき, atsudenki] (n) piezoelectricity
正電気[せいでんき, seidenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity")
漏電[ろうでん, rouden] (n,vs) short circuit; leakage (of electricity); electrical fault
節電[せつでん, setsuden] (n,vs) conservation of electricity; brownout
誘電[ゆうでん, yuuden] (n,vs,adj-no) (1) induction; induced electricity; (adj-f) (2) dielectric; inductive
負荷[ふか, fuka] (n,vs) burden; load (e.g. cpu time, electricity, etc.); (P)
負電気[ふでんき, fudenki] (n) negative electricity; negative (static) charge; negative electric charge
陰電気[いんでんき, indenki] (n) negative (static) charge; negative electric charge; (sometimes called "negative electricity")
陽電気[ようでんき, youdenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity")
静電[せいでん, seiden] (n) (1) (abbr) (See 静電気) static electricity; (adj-f) (2) electrostatic

electricity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า[n. exp.] (bai jaēng k) EN: electricity bill FR: facture électricité [f]
ไฟบ้าน[n. exp.] (fai bān) EN: mains electricity FR: électricité domestique [f]
ไฟฟ้า[n.] (faifā) EN: electricity ; electric current FR: électricité [f] ; courant électrique [m] ; courant [m]
ไฟฟ้าโรง[n. exp.] (faifā rōng) EN: electricity from a power station ; electric main ; power main FR:
ไฟฟ้าสถิต[n. exp.] (faifāsathit) EN: static electricity FR: électricité statique [f]
กำเนิดไฟฟ้า [v. exp.] (kamnoēt fai) EN: produce electricity FR: produire de l'électricité
การไฟฟ้า[n. exp.] (kān faifā) EN: electricity authority ; electricity works FR:
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)[org.] (Kān Faifā F) EN: Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) FR:
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)[org.] (Kān Faifā N) EN: Metropolitan Electricity Authority (MEA) FR:
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)[org.] (Kān Faifā S) EN: Provincial Electricity Authority (PEA) FR:
ค่าไฟ ; ค่าไฟฟ้า[n. exp.] (khā fai ; k) EN: electricity tariff FR: facture d'électricité [f] ; note d'électricité [f]
ค่าน้ำค่าไฟ[n. exp.] (khā nām khā) EN: water and electricity ; cost of water and electricity ; cost of utilities FR: factures d'eau et d'électricité [fpl]
กินไฟมาก[v. exp.] (kin fai māk) EN: use much power ; use much electricity FR: consommer beaucoup d'électricité
กินไฟน้อย[v. exp.] (kin fai nøi) EN: do not use much power ; do not use much electricity FR: consommer peu d'électricité
กฟน. (การไฟฟ้านครหลวง)[abv.] (Køfønø. (Kā) EN: MEA (Metropolitan Electricity Authority) FR:
กระแสไฟฟ้า[n. exp.] (krasaē faif) EN: electric current ; electricity ; current FR: courant électrique [m] ; courant [m] ; électricité [f]
ปั่นไฟ[v.] (panfai) EN: generate electricity FR: produire de l'électricité
ประหยัดไฟ ; ประหยัดไฟฟ้า[v. exp.] (prayat fai ) EN: save electricity FR: économiser l'électricité
โรคกลัวไฟฟ้า[n. exp.] (rōk klūa fa) EN: electrophobia ; fear of electricity FR:
สายไฟฟ้า[n. exp.] (sāi faifā) EN: wire ; electricity cable ; cable FR: fil électrique [m] ; câble électrique [m]
เสาไฟ[n. exp.] (sao fai) EN: electricity pole ; electric post ; power pole FR: poteau électrique [m] ; pylône électrique [m]
เสาไฟฟ้า[n. exp.] (sao faifā) EN: electricity pole ; electric post ; power pole FR: poteau électrique [m] ; pylône électrique [m]
สื่อไฟฟ้า [n. exp.] (seū faifā) EN: conductor of electricity FR: conducteur électrique [m]
เสียค่าน้ำค่าไฟ[v. exp.] (sīa khā nām) EN: pay for electricity and water FR: payer l'eau et l'électricité
ติดไฟ[v.] (titfai) EN: install electric lights ; install electricity ; put in electricity FR:
กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)[abv.] (Køføphø. (K) EN: EGAT (Electricity Generating Authority of Thailand) FR:

electricity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reibungselektrizität {f} [phys.]frictional electricity
Nachtstrom {m}off-peak electricity
Statische Aufladung {f}static electricity charge
Stromzähler {m}electricity meter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า electricity
Back to top