ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

electric

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *electric*, -electric-

electric ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
electric (n.) เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า See also: เกี่ยวกับไฟฟ้า
electric (n.) ตื่นเต้น See also: ตึงเครียด Syn. excited, tense
electric bell (n.) กริ่งไฟฟ้า See also: ออดไฟฟ้า, กระดิ่งไฟฟ้า
electric blanket (n.) ผ้าห่มไฟฟ้า
electric cell (n.) เซลล์ไฟฟ้า
electric chair (n.) การลงโทษประหารชีวิตด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า
electric chair (n.) เก้าอี้ไฟฟ้าที่ใช้ประหารชีวิต
electric charge (n.) ประจุไฟฟ้า
electric cord (n.) สายไฟ
electric current (n.) กระแสไฟฟ้า See also: กระแสไฟ, ไฟฟ้า
electric eel (n.) ปลาไหลไฟฟ้า
electric energy (n.) พลังงานไฟฟ้า
electric fence (n.) รั้วไฟฟ้า
electric fire (n.) เครื่องทำความร้อนควบคุมด้วยไฟฟ้า See also: เครื่องทำความร้อนไฟฟ้า
electric light (n.) หลอดไฟฟ้า See also: ไฟ, ดวงไฟ, โคมไฟ
electric line (n.) สายไฟ See also: สายไฟฟ้า, สายเคเบิล Syn. fiber, filament, strand, power line
electric razor (n.) เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า
electric telegraph (n.) ระบบการส่งโทรเลข Syn. wireless, radio telegraph
electrical (adj.) เกี่ยวกับไฟฟ้า See also: ที่ใช้ไฟฟ้า, ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า Syn. electric
electrical engineering (n.) วิศวกรรมไฟฟ้า
electrical failure (n.) ช่วงเวลาที่ไม่มีกระแสไฟฟ้า Syn. interruption
electrician (n.) ช่างไฟฟ้า
electricity (n.) กระแสไฟฟ้า See also: ไฟฟ้า, ประจุไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า Syn. current, power
electricity (n.) อารมณ์ตื่นเต้น See also: อารมณ์ตึงเครียด
electricity post (n.) เสาไฟฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
electric(อีเลค'ทริค) adj. เกี่ยวกับไฟฟ้า,น่าตื่นเต้น,ตื่นตระหนก, Syn. dynamic
electricaladj. ดู electric,เกี่ยวกับไฟฟ้า, See also: electricalness n., Syn. electric
electrically alterable reหน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดแก้ไขได้ใช้ตัวย่อว่า EAROM (อ่านว่าอีรอม) เป็นรอม (ROM) ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาลบและบันทึกใหม่ได้โดยไม่ต้องย้ายออกมาจากแผงวงจร การบรรจุโปรแกรมใหม่ทำได้โดยใช้กระแสไฟฟ้า และทำได้สะดวกกว่าอีพรอม (EPROM) มากดู ROM และ EPROM ประกอบ
electrician(อีเลคทริช'เชิน) n. ช่างไฟฟ้า
electricity(อีเลคทริส'ซิที) n. ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า,การไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,ไฟฟ้าสถิต,อารมณ์หรือความรู้สึกที่ตื่นเต้น,เร่าร้อนตึงเครียด
English-Thai: Nontri Dictionary
electric(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า
electrical(adj) มีไฟฟ้า,เกี่ยวกับไฟฟ้า,ประดุจไฟฟ้า
electrician(n) ช่างไฟฟ้า,ช่างไฟ
electricity(n) ไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า,ประจุไฟฟ้า,วิชาไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
electric basementหินฐานไฟฟ้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
electrical clauseข้อกำหนดว่าด้วยไฟฟ้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrically alterable read-only memory (EAROM)หน่วยความจำอ่านอย่างเดียวชนิดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไฟฟ้า (อีเอรอม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electric alarmsสัญญาณเตือนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electric Chargeประจุไฟฟ้า [การแพทย์]
Electric Currentกระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Electric lightingการส่องสว่างด้วยไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric resitanceความต้านทานไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electricalแบบไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า [การแพทย์]
Electrical engineeringวิศวกรรมไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electriciansช่างไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electricityไฟฟ้าปริมาณประจุไฟฟ้าที่เลื่อนไหลในวงจรไฟฟ้าต่อหน่วยวินาที เรียกว่า ปริมาณกระแสไฟฟ้าไหล แอมแปร์ คือประจุไฟฟ้า 1 คูลอมบ์ เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของขดลวดในเวลา 1 วินาที และหน่วยของกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดไฟ (v.) install electric lights Syn. ประดับไฟ
เดินสาย (v.) install an electric line See also: run the power line to
เครื่องใช้ไฟฟ้า (n.) electric appliances See also: electric equipment Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า
เก้าอี้ไฟฟ้า (n.) electric chair
ประจุไฟฟ้า (n.) electric charge
กระแสไฟ (n.) electric current See also: electricity Syn. กระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า (n.) electric current See also: electricity, current Syn. กระแสไฟ, ไฟฟ้า
ไฟฟ้ากระแส (n.) electric current See also: electricity, electrodynamics
พลังงานไฟฟ้า (n.) electric energy Syn. กำลังไฟฟ้า
เครื่องทำไฟ (n.) electric generator See also: dynamo Syn. เครื่องปั่นไฟ
เครื่องปั่นไฟ (n.) electric generator See also: dynamo, electric motor Syn. เครื่องทำไฟ
เครื่องเป่าผม (n.) electric hair dryer
แสงไฟ (n.) electric light See also: light run by electricity Syn. แสงไฟฟ้า
แสงไฟฟ้า (n.) electric light See also: light run by electricity
กะแสไฟฟ้า (n.) electric power Syn. พลังงานไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้า (n.) electric power Syn. พลังงานไฟฟ้า, กะแสไฟฟ้า
พลังไฟฟ้า (n.) electric power Syn. พลังงานไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า
เตาไฟฟ้า (n.) electric stove See also: electric cooker
เครื่องไฟฟ้า (n.) electrical appliance See also: electrical equipment Syn. เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า
วิศวกรไฟฟ้า (n.) electrical engineer Ops. คน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is a problem with electricityมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Testimony that could put a boy into the electric chair shou/d be that accurate.พยานหลักฐานที่จะนำเด็กเข้าไปในไซต์เก้าอี้ไฟฟ้า / d เป็นไปได้ว่าถูกต้อง
Radar, sonar, electric toothbrushes.เรดาร์โชนาร์ เเปรงสีฟันไฟฟ้า
Tell me a little about this electric piano.เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเปียโนไฟฟ้านี้
That's electric that cable. Rico, you're seven. Petroviak, eight.ริโก้ 7, พีโทรเวียค 8, ไลล่าห์ล่ะ
It's a whole other world... a new electric dimension.มันคือโลกอีกใบ อีกมิติที่เกิดจากคลื่นไฟฟ้า
They've got electric lights on strings and there's a smile on everyoneพวกเขาตกแต่งบ้านด้วยไฟกระพริบ และมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้ากันทุกคน
Available. 7,62 millimeter, M-134 electric gatling gun.ล็อตนี้ 7.62 มิลลิเมตร เอ็ม 134 ปืนกลไฟฟ้า
Barracudas, stingrays, electric eel, trout, hammerheads, piranhas, giant squid, octopi...บาราคูด้าปลากระเบนปลาไหลไฟฟ้า เทร้าท์ ฉลามหัวค้อน ปิรันย่า - ปลาหมึกยักษ์ แมงกะพรุน
The air is electric here at Super Bowl XXXllI tonight!ตื่นเต้นไปทั่วทุกอณู กับ งานซูเปอร์โบล์ว ครั้งที่ 34 คืนนี้
Matthew, Clapton reinvented the electric guitar.แคลปตัน ทำให้กีต้าร์ไฟฟ้า ก้าวสู่รูปแบบใหม่นะ
Hendrix plugs in an electric guitar, he plays with his teeth.เฮนดริกซ์ เสียบปลั๊กกีต้าร์ แล้วใช้ฟันเล่นอ่ะ คิดดูสิ
General Electric is a kind old man with lots of stories.เจเนรัลอิเล็กทริคเป็นคนแก่ใจดีที่มีเรื่องเล่าเยอะแยะ

electric ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绕组[rào zǔ, ㄖㄠˋ ㄗㄨˇ, 绕组 / 繞組] coil (in electric motor or transformer)
家用电器[jiā yòng diàn qì, ㄐㄧㄚ ㄩㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 家用电器 / 家用電器] domestic electric appliance
功耗[gōng hào, ㄍㄨㄥ ㄏㄠˋ, 功耗] electric consumption; power wastage
有电[yǒu diàn, ㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, 有电 / 有電] electric (apparatus); electrified; having electricity supply (of a house)
核电荷数[hé diàn hè shù, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˋ ㄕㄨˋ, 核电荷数 / 核電荷數] electric charge on nucleus; atomic number
电铃[diàn líng, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄥˊ, 电铃 / 電鈴] electric bell
电热毯[diàn rè tǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄖㄜˋ ㄊㄢˇ, 电热毯 / 電熱毯] electric blanket
电荷[diàn hé, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, 电荷 / 電荷] electric charge
电流[diàn liú, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ, 电流 / 電流] electric current
电照明[diàn zhào míng, ㄉㄧㄢˋ ㄓㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, 电照明 / 電照明] electric lighting
电灯[diàn dēng, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ, 电灯 / 電燈] electric light
地热发电厂[dì rè fā diàn chǎng, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, 地热发电厂 / 地熱發電廠] geothermal electric power station
地热电站[dì rè diàn zhàn, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 地热电站 / 地熱電站] geothermal electric power station
家电[jiā diàn, ㄐㄧㄚ ㄉㄧㄢˋ, 家电 / 家電] household electric appliance; abbr. for 家用電器|家用电器
热得快[rè de kuài, ㄖㄜˋ ㄉㄜ˙ ㄎㄨㄞˋ, 热得快 / 熱得快] immersion heater; electric heater for liquid
千瓦[qiān wǎ, ㄑㄧㄢ ㄨㄚˇ, 千瓦] kilowatt (unit of electric power)
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, 并激 / 並激] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator)
阳电荷[yáng diàn hé, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄜˊ, 阳电荷 / 陽電荷] positive electric charge
电动葫芦[diàn dòng hú lu, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, 电动葫芦 / 電動葫蘆] electric chain pulley block
脉冲[mài chōng, ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, 脉冲 / 脈沖] pulsation (in electric currents); periodic variations
电量[diàn liàng, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄤˋ, 电量 / 電量] quantity of electric charge or current
无线电波[wú xiàn diàn bō, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄛ, 无线电波 / 無線電波] radio waves; wireless electric wave
整流器[zhěng liú qì, ㄓㄥˇ ㄌㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, 整流器] rectifier (transforming alternating electric current to direct current)
逆变[nì biàn, ㄋㄧˋ ㄅㄧㄢˋ, 逆变 / 逆變] reversing (e.g. electric current)
伺服[sì fú, ㄙˋ ㄈㄨˊ, 伺服] servo (small electric motor); computer server
汽轮发电机[qì lún fā diàn jī, ㄑㄧˋ ㄌㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 汽轮发电机 / 汽輪發電機] steam turbine electric generator
瓦特[Wǎ tè, ㄨㄚˇ ㄊㄜˋ, 瓦特] Watt (name); watt (unit of electric power)
电瓶[diàn píng, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, 电瓶 / 電瓶] accumulator; battery (for storing electricity)
电导体[diàn dǎo tǐ, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 电导体 / 電導體] conductor of electricity
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 传 / 傳] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity)
介电常数[jiè diàn cháng shù, ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˊ ㄕㄨˋ, 介电常数 / 介電常數] dielectric constant
漂移[piāo yí, ㄆㄧㄠ ㄧˊ, 漂移] drift (electrical)
导线[dǎo xiàn, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, 导线 / 導線] electrical lead
导体[dǎo tǐ, ㄉㄠˇ ㄊㄧˇ, 导体 / 導體] electrical conductor
带电粒子[dài diàn lì zǐ, ㄉㄞˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 带电粒子 / 帶電粒子] electrically charged particles
放电[fàng diàn, ㄈㄤˋ ㄉㄧㄢˋ, 放电 / 放電] electrical discharge
发电机[fā diàn jī, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ, 发电机 / 發電機] electricity generator; dynamo
发电站[fā diàn zhàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 发电站 / 發電站] electricity generating station; power station
绝缘体[jué yuán tǐ, ㄐㄩㄝˊ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, 绝缘体 / 絕緣體] electrical insulation; heat insulation
跑电[pǎo diàn, ㄆㄠˇ ㄉㄧㄢˋ, 跑电 / 跑電] electrical leakage

electric ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレアコ[, ereako] (n) (abbr) electric acoustic guitar
エレキ[, ereki] (n) (1) (abbr) (also written as 越歴 and 越歴機) (See エレキテル・2) electricity; (2) (abbr) (See エレキギター) electric guitar; (P)
エレキギター[, erekigita-] (n) (col) (See エレクトリックギター) electric guitar; (P)
エレキテル[, erekiteru] (n) (1) hand-operated electric generator (used in Edo-period medical treatment) (dut
エレクトリックギター[, erekutorikkugita-] (n) electric guitar
エレクトリックコマース[, erekutorikkukoma-su] (n) {comp} electric commerce
エレクトリックベース[, erekutorikkube-su] (n) electric bass; bass guitar
オーブンレンジ[, o-bunrenji] (n) (See 電子レンジ) combination microwave and (gas or electric bar) oven
シーズヒーター[, shi-zuhi-ta-] (n) sheath heater; electric coil heater contained in metal tube
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores)
ディーゼル電気車[ディーゼルでんきしゃ, dei-zeru denkisha] (n) diesel electric car
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores)
ビューゲル[, byu-geru] (n) type of power contact on the top of electric trains (ger
びりびり[, biribiri] (adj-na,adv,n) (on-mim) like an electric shock; ripping; rattling; (P)
地熱発電[ちねつはつでん;じねつはつでん, chinetsuhatsuden ; jinetsuhatsuden] (n) geothermal electric power generation
家庭電気器具[かていでんききぐ, kateidenkikigu] (n) household electric appliances
弱電[じゃくでん, jakuden] (n) weak electric current
懐中電灯(P);懐中電燈[かいちゅうでんとう, kaichuudentou] (n) electric torch; flashlight; (P)
正電気[せいでんき, seidenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity")
灯;燈(oK)[とう, tou] (n) (1) light; lamp; (suf,ctr) (2) counter for electric lights
痺鰻;痺れ鰻[しびれうなぎ;シビレウナギ, shibireunagi ; shibireunagi] (n) (uk) (obsc) (See 電気鰻) electric eel (Electrophorus electricus)
短絡[たんらく, tanraku] (n,vs) (1) electric short-circuit; (2) drawing a hasty inference between two events; jumping to a quick conclusion; dealing with matters quickly and carelessly; (P)
荷電[かでん, kaden] (n) electric charge
負電気[ふでんき, fudenki] (n) negative electricity; negative (static) charge; negative electric charge
負電荷[ふでんか, fudenka] (n) negative electric charge; minus charge
軒灯;軒燈(oK)[けんとう, kentou] (n) lamp or electric light at the eaves of a house; door light
通電[つうでん, tsuuden] (n,vs) the passage of electric current
通電焼結法[つうでんしょうけつほう, tsuudenshouketsuhou] (n) electric current sintering
陰電気[いんでんき, indenki] (n) negative (static) charge; negative electric charge; (sometimes called "negative electricity")
陽電気[ようでんき, youdenki] (n) positive electric charge; positive (static) charge; (sometimes called "positive electricity")
電光掲示板[でんこうけいじばん, denkoukeijiban] (n) electric scoreboard
電力量[でんりょくりょう, denryokuryou] (n) electric energy
電動車いす;電動車椅子[でんどうくるまいす, dendoukurumaisu] (n) (See 車椅子) electric wheelchair; powered wheelchair; powerchair; motorized wheelchair
電子レンジ[でんしレンジ, denshi renji] (n) (from electric range) microwave oven
電撃[でんげき, dengeki] (n) (1) electric shock; (n,adj-f) (2) blitz; lightning attack; (P)
電気ウナギ;電気鰻[でんきウナギ(電気ウナギ);でんきうなぎ(電気鰻), denki unagi ( denki unagi ); denkiunagi ( denki unagi )] (n) electric eel (Electrophorus electricus)
電気カミソリ;電気かみそり;電気剃刀[でんきカミソリ(電気カミソリ);でんきかみそり(電気かみそり;電気剃刀), denki kamisori ( denki kamisori ); denkikamisori ( denki kamisori ; denki kamisori ] (n) electric razor
電気こんろ;電気焜炉[でんきこんろ, denkikonro] (n) electric cooking stove; electric heater
電気冷蔵庫[でんきれいぞうこ, denkireizouko] (n) electric refrigerator; fridge
電気屋[でんきや, denkiya] (n) (1) electric appliance store; (2) (obs) electrician
Japanese-English: COMDICT Dictionary
電気回路[でんきかいろ, denkikairo] electric circuit
電流[でんりゅう, denryuu] electric current
電源[でんげん, dengen] electric power source or outlet
電界[でんかい, denkai] electric field
電荷[でんか, denka] electric charge
低電力[ていでんりょく, teidenryoku] low power (electrical)
共同利用型音声照会通知システム[きょうどうりようけいおんせいしょうかいつうちシステム, kyoudouriyoukeionseishoukaitsuuchi shisutemu] ANSER, Automatic Answer Network System for Electrical Request
回路[かいろ, kairo] electrical circuit
圧電[あつでん, atsuden] piezoelectric (a-no)
容量[ようりょう, youryou] electrical capacitance, capacity
感電[かんでん, kanden] electrical shock (vs)
抵抗[ていこう, teikou] (electrical) resistance
接触面積[せっしょくめんせき, sesshokumenseki] contact area (of an electrical connection)
放電[ほうでん, houden] (electrical) discharge
電気信号[でんきしんごう, denkishingou] electrical signal
電気回路ブレーカー[でんきかいろブレーカー, denkikairo bure-ka-] (electric) circuit breaker
電気電子[でんきでんし, denkidenshi] electrical and electronic
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
電流[でんりゅう, denryuu] Thai: กระแสไฟฟ้า English: electric current

electric ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉนวน[n.] (chanūan) EN: insulator ; electric insulator FR: isolant [m] ; corps isolant [m] ; isolant électrique [m]
เดินสาย[v.] (doēnsāi) EN: run a cable ; run a power line ; install an electric wire FR:
ด้วยระบบไฟฟ้า[adj.] (dūay rabop ) EN: electric FR: électrique
ไฟ[n.] (fai) EN: electric lamp ; light FR: feu [f] ; lampe [f] ; lumière [f]
ไฟฉาย[n.] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ไฟดูด[v. exp.] (fai dūt) EN: get an electric shock ; get a shock ; be electrocuted FR:
ไฟฟ้า[n.] (faifā) EN: electricity ; electric current FR: électricité [f] ; courant électrique [m] ; courant [m]
ไฟฟ้า[adj.] (faifā) EN: electric FR: électrique
ไฟฟ้ากระแส[n.] (faifākrasaē) EN: electric current FR: courant électrique [m]
ไฟฟ้ากระตุก[v. exp.] (faifā kratu) EN: get an electric shock FR: recevoir une décharge électrique
ไฟฟ้าโรง[n. exp.] (faifā rōng) EN: electricity from a power station ; electric main ; power main FR:
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า[n. exp.] (hūarotjak d) EN: diesel electric locomotive FR:
จักรยานไฟฟ้าล้อเดียว[n. exp.] (jakkrayān f) EN: electric unicycle FR:
กำลังไฟฟ้า[n. exp.] (kamlang fai) EN: electric power FR:
กำลังงานไฟฟ้า[n. exp.] (kamlang ngā) EN: electric power FR:
เก้าอี้ไฟฟ้า[n. exp.] (kao-ī faifā) EN: electric chair FR: chaise électrique [f]
กาต้มน้ำไฟฟ้า[n. exp.] (kā tom nām ) EN: electric kettle FR: bouilloire électrique [f]
เครื่องใช้ไฟฟ้า [n. exp.] (khreūangcha) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools FR: appareil électrique [m]
เครื่องโกนหนวด[n. exp.] (khreūang kō) EN: electric shaver ; safety razor FR: rasoir électrique [m] ; rasoir [m]
เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūang kō) EN: electric razor ; electric shaver FR: rasoir électrique [m]
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า[n. exp.] (khreūangphi) EN: electric typewriter FR: machine à écrire électrique [f] ; machine à écrire électronique [f]
เครื่องตีไข่[n. exp.] (khreūang tī) EN: electric beater FR: fouet électrique [m] ; batteur électrique [m]
ขั้วไฟฟ้า [n.] (khūa faifā) EN: electrode ; electric socket FR: électrode [f]
กระดิ่งไฟฟ้า [n. exp.] (krading fai) EN: electric bell FR: sonnerie électrique [f]
กระเป๋าน้ำร้อนไฟฟ้า[n. exp.] (krapao nām ) EN: electric hot water bottle FR: bouillotte électrique [f]
กระแสไฟ[n. exp.] (krasaē fai) EN: electric current FR: courant électrique [m]
กระแสไฟฟ้า[n. exp.] (krasaē faif) EN: electric current ; electricity ; current FR: courant électrique [m] ; courant [m] ; électricité [f]
กระทะไฟฟ้า[n. exp.] (kratha faif) EN: electric pan FR:
กระติกน้ำร้อน[n. exp.] (kratik nām ) EN: thermos ; electric pot ; electric hot pot FR: thermos [m]
กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า [n. exp.] (kratik nām ) EN: electric hot pot FR: thermos électrique [m]
หลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า [n. exp.] (lakkān beūa) EN: fundamentals of electric circuits FR:
หลอดไฟ[n.] (løtfai) EN: bulb ; light bulb ; electric bulb ; incandescent lamp FR: ampoule [f] ; ampoule électrique [f]
หลอดไฟฟ้า[n.] (løtfaifā) EN: bulb ; light bulb ; electric lamp ; incandescent lamp FR: ampoule électrique [f] ; ampoule [f] ; lampe [f] ; lampe à incandescence [f]
มิตซูบิชิ อีเล็คทริค[TM] (Mitsūbichi ) EN: Mitsubishi Electric FR: Mitsubishi Electric
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า[n. exp.] (mø hung khā) EN: electric rice cooker FR: cuiseur à riz électrique [m]
มอเตอร์ไฟฟ้า [n. exp.] (møtoē faifā) EN: electric motor FR: moteur électrique[m]
นาฬิกาไฟฟ้า[n. exp.] (nālikā faif) EN: electric clock FR:
น่าตื่นเต้น[adj.] (nā teūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled ; spectacular ; impressive ; electric FR: excitant ; troublant
ผ้าห่มไฟฟ้า[n. exp.] (phā hom fai) EN: electric blanket FR:
พลังงานไฟฟ้า [n. exp.] (phalang-ngā) EN: electric energy ; electrical energy FR: énergie électrique [f]

electric ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ladung {f} | elektrische Ladung | elektrostatische Ladung | ungenügende Ladungcharge | electric charge | electrostatic charge | undercharge
elektrisch angetriebene Drehscheibe {f}power-wheel; electric powered wheel
Verhalten {n} | sein unfreundliches Verhalten | elektrisches Verhalten [electr.]behavior [Am.]; behaviour [Br.] | the unkindness of his behavior (behaviour) | electrical behaviour
Autoelektrik {f}car electrical system; automotive electrics
Dielektrizitätskonstante {f}dielectric constant; permittivity
Durchschlagfestigkeit {f}dielectric strength
Spannungsfestigkeit {f} [electr.]dielectric strenght; dielectric withstanding voltage
Elektrogeschäft {n}electric shop
Elektroherd {m}electric range
Elektrokettenzug {m}electric chain hoist
Elektromotor {m}electric motor
Elektroofen {m}electric furnace
Elektroschrauber {m}electric screwdriver
Elektroschreiber {m}electric engraver
Elektroseilzug {m}electric wire rope hoist
elektrische Fensterheber {pl} [auto]electric windows; power windows
Heizkissen {n}electric pad
Lichtbogen {m} [electr.]electric arc; arc
Lichtbogenspritzen {n}electric arc spraying
Lichtlot {n}electric contact gauge
Elektroinstallation {f}electrical installation
Elektrolufterhitzer {m}electrical air heater
Elektrotechnik {f}electrical engineering
elektrische Energieübertragung {f}electrical transmission
Erodieren {n}Electrical Discharge Machining (EDM)
Kontaktreibung {f} [electr.]electrical engagement length
Starkstromanlage {f} [electr.]electrical power installation
Stromzähler {m}electricity meter
Ausrüstung {f} | elektrische Ausrüstungequipment | electrical equipment
Reibungselektrizität {f} [phys.]frictional electricity
Stromerzeugung {f}generation of current; (electric) power generation
Wasserkraftwerk {n}hydroelectric power plant; hydropower station
Nachtstrom {m}off-peak electricity
Lichtschranke {f}photoelectric barrier; photoelectric beam
Statische Aufladung {f}static electricity charge

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า electric
Back to top