ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

campaigning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *campaigning*, -campaigning-

campaigning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
campaigning (n.) การเมือง See also: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง Syn. seeking nomination, electioneering

campaigning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事前運動[じぜんうんどう, jizen'undou] (n) pre-election campaigning

campaigning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มือหาเสียง[n. exp.] (meū hāsīeng) EN: expert in political campaigning FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า campaigning
Back to top