ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wireless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wireless*, -wireless-

wireless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wireless (n.) วิทยุ (คำโบราณ) Syn. radio
wireless (adj.) ซึ่งไม่มีเส้นลวด
wireless telegraph (n.) วิทยุโทรเลข
wireless telephone (n.) วิทยุโทรศัพท์ Syn. radiotelephone
English-Thai: HOPE Dictionary
wireless(ไว'เออะลิส) adj. ไม่มีเส้นลวด,ไม่มีลวดตาข่าย,ไม่มีสาย,วิทยุ n. โทรเลขไม่มีสาย,โทรศัพท์ไร้สาย,เครื่องรับวิทยุ,รายการวิทยุ,การกระจายเสียงทางวิทยุ vt.,vi. โทรเลขหรือโทรศัพท์โดยไม่มีสาย,, See also: wirlessness n.
wireless telegraphn. วิทยุโทรเลข
wireless telephonen. วิทยุโทรศัพท์
English-Thai: Nontri Dictionary
wireless(adj) ไม่มีสาย,ไม่มีเส้นลวด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wirelessไร้สาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
wirelessวิทยุ, ดู  radio [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไร้สาย (adj.) wireless
ไร้สาย (adj.) wireless
ไร้สาย (adj.) wireless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you do take a stag, sir, that's one hour each, unless you keep the wireless open, making the operator unavailable for guard.ที่หนึ่งชั่วโมงในแต่ละครั้ง เว้นแต่ว่าคุณตั้งใจที่จะให้เปิด แบบไร้สาย ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ ใช้งานยาม
What have we got a wireless for, then?มีอะไรที่เราได้แบบไร้สาย สำหรับแล้ว?
We can't have wireless silence without a wireless, can we, Spool?เราไม่สามารถมีความเงียบไร้ สาย โดยไม่ต้องไร้ที่เราสามารถ สปูล? อย่ามาในการลงโทษของปืน คาบศิลา
Sir, wireless networks are down they are hitting the landlines too.ท่านครับ ระบบไร้สายล่ม / พวกมันกำลังซ่อนสายภาคพื้นดินด้วยครับ
Throw in a wireless mouse?เพิ่ม เม้าส์ไร้สายด้วยได้ไหม?
Throw in a wireless mouse and a bonus computer.เพิ่มเมาส์ไร้สาย และแถม คอมพิวเตอร์อีกเครื่องเลย
Check your wireless frequency.เซ็คคลื่นความถี่ไร้สายของคุณ
He bought two 3-millimeter mini wireless cameras and had them retrofitted to his glasses.เขาซื้อกล้อง 3 มิลสองตัวไร้สาย และดัดแปลงติดกับแว่นตา
Who knew you could bring wireless to third world countries?ใครจะไปรู้ว่าเธอเป็นคนที่จะสามารถทำให้ประเทศโลกที่สาม\ มีอุปกรณ์ไร้สายได้
And found a company that wants to provide wireless accessแล้วก็ไปเจอบริษัทนึงที่อยากจะบริการเทคโนโลยีไร้สาย
Free wireless access for all local schools nd community groups.เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายให้กับโรงเรียนในท้องถิ่นกับกลุ่มชุมชนทั้งหมด
In 48 hours, when I press this button, it will activate a wireless system we call "Sabersense,"เสียใจนะ, บลาสเตอร์ คุณก็รู้ \ ฉันตกหลุมรักใครบางคนอยู่ ไม่นะ จริง ๆ, ผมไม่รู้จริง ๆ ใครกันเหรอ? \ ดาร์วิน

wireless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无线电波[wú xiàn diàn bō, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ ㄅㄛ, 无线电波 / 無線電波] radio waves; wireless electric wave
无线网路[wú xiàn wǎng lù, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 无线网路 / 無線網路] wireless network
无线[wú xiàn, ˊ ㄒㄧㄢˋ, 无线 / 無線] wireless
无线电[wú xiàn diàn, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄢˋ, 无线电 / 無線電] wireless

wireless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランシーバー(P);トランシーバ[, toranshi-ba-(P); toranshi-ba] (n) transceiver; small wireless telephone; (P)
ブルートゥース[, buru-tou-su] (n) {comp} Bluetooth (variety of short-range wireless LAN)
ワイヤレスLAN[ワイヤレスラン, waiyaresuran] (n) {comp} wireless LAN
ワイヤレスネットワーク[, waiyaresunettowa-ku] (n) {comp} wireless network
ワイヤレスマイク[, waiyaresumaiku] (n) wireless mike
ワイヤレスマイクロホン[, waiyaresumaikurohon] (n) wireless microphone
無線LAN[むせんラン, musen ran] (n) {comp} wireless local area network; wireless LAN; WLAN; (P)
無線電話[むせんでんわ, musendenwa] (n,adj-no) cordless telephone; wireless telephone
移動電話[いどうでんわ, idoudenwa] (n) mobile phone; wireless phone
青歯[あおば, aoba] (n) (sl) (See ブルートゥース) Bluetooth (variety of short-range wireless LAN)
ワイヤレス[, waiyaresu] (n) wireless; (P)
特定省電力無線機[とくていしょうでんりょくむせんき, tokuteishoudenryokumusenki] (n) special low power transceiver (wireless)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
無線[むせん, musen] wireless
無線リンク[むせんリンク, musen rinku] wireless link
無線技術[むせんぎじゅつ, musengijutsu] wireless technology
無線方式[むせんほうしき, musenhoushiki] wireless system
無線電話[むせんでんわ, musendenwa] cordless telephone, wireless telephone

wireless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบไร้สาย[adj.] (baēp rai sā) EN: wireless FR: sans fil
เครือข่ายแบบไร้สาย ; เครือข่ายไร้สาย[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: wireless LAN ; wireless communication FR: réseau sans fil [m]
ไมโครโฟนไร้สาย[n. exp.] (maikhrōfōn ) EN: wireless microphone FR:
ไร้สาย[adj.] (rai sāi) EN: wireless FR: sans fil
ถนนวิทยุ = ถ.นวิทยุ[n. prop.] (Thanon Witt) EN: Thanon Witthayu ; Wireless Rd. ; Witthayu Rd. FR:
อุปกรณ์ไร้สาย[n. exp.] (uppakøn rai) EN: wireless device FR:
วิทยุ[n.] (witthayu) EN: radio ; wireless ; radio message ; radio receiver FR: radio [f] ; transistor [m] ; récepteur radio [m]
วิทยุ-[pref.] (witthayu-) EN: radio ; wireless FR: radio [f]
วิทยุติดตามตัว[n.] (witthayutit) EN: walkie-talkie ; handheld VHF radio ; wireless pager FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wireless
Back to top