ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

early

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *early*, -early-

early ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
early (adv.) ก่อนเวลาที่กำหนดไว้ See also: แต่หัวค่ำ
early (adv.) แต่แรก See also: ยุคแรก, สมัยก่อน, แต่กาลก่อน, แรก, แต่ต้น, ตอนต้น Syn. initially
early development (n.) การเริ่มขึ้น See also: การเริ่มปรากฏขึ้น, การเริ่มต้น Syn. commencement, birth, beginning, emergence, origin, start, occurrence
early show (n.) การแสดงมหรสพในเวลาบ่าย See also: การแสดงละครรอบบ่าย, การเล่นดนตรีรอบบ่าย, ภาพยนตร์รอบบ่าย, งานรื่นเริงที่จัดขึ้นตอนกลางวัน Syn. play show, show
early stage (n.) ช่วงต้น See also: ระยะต้นๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
early(เออร์'ลี) adv. เช้า,แต่เช้า,แต่หัวค่ำ,เร็ว,ก่อน -adj. ยุคแรก, See also: earliness n. ดูearly, Syn. first ###A. late
English-Thai: Nontri Dictionary
early(adj) ก่อน,แต่แรก,มาก่อน,แรก,ตอนต้น,เร็ว,แต่ก่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
earlyช่วงต้น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earlyระยะเริ่มแรก,ระยะเนิ่น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แต่เช้า (adv.) in the early morning See also: early morning Ops. จรดเย็น
เนิ่นๆ (adv.) early See also: as soon as possible, at an early date, ahead of time
บ่ายโมง (n.) early afternoon See also: one o´clock in the afternoon, one p.m.
หัวค่ำ (n.) early in the evening Syn. ค่ำ
แต่เช้า (adv.) early in the morning Syn. เช้าตรู่ Ops. จนเย็น, จรดเย็น, ยันเย็น
ข้าวสามเดือน (n.) early rice
ข้าวเบา (n.) early rice Syn. ข้าวสามเดือน
กระจ่าง (adv.) clearly See also: definitely, distinctly, evidently, obviously, apparently Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แจ่มชัด Ops. คลุมเครือ, เคลือบแคลง
ขาวผ่อง (adj.) clearly white Syn. ผ่อง, ขาวนวล Ops. ดำปี๋
คมชัด (adv.) clearly See also: distinctly Syn. ชัด, กระจ่าง Ops. มัว
คู่คี่ (adv.) nearly See also: almost, equally Syn. สูสี, ไล่เลี่ย
จวน (adv.) nearly See also: almost, practically, virtually Syn. ใกล้, เกือบ
จวนตาย (adv.) nearly die See also: almost die Syn. เจียนตาย, ใกล้ตาย
จวนเจียนจะ (aux.) nearly See also: almost, just about, approximately Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ
จะๆ (adv.) clearly See also: vividly, obviously Syn. ชัดๆ, ชัดแจ้ง
จะแจ้ง (adv.) clearly See also: explicitly, distinctly, obviously Syn. กระจ่าง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง Ops. ไม่ชัด, คลุมเครือ
ชัด (adv.) clearly See also: obviously, explicitly, distinctly Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, ประจักษ์, แจ่มแจ้ง, ชัดแจ้ง
ชัดๆ (adv.) clearly See also: vividly, obviously Syn. จะๆ, ชัดแจ้ง
ชัดเจน (adv.) clearly See also: distinctly, obviously, explicitly, lucidly Syn. แจ่มชัด, ชัดแจ้ง
ชัดแจ้ง (adv.) clearly See also: obviously, distinctly, lucidly, explicitly, plainly Syn. ชัด, กระจ่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I used to take a walk in the early morningฉันเคยเดินเล่นในตอนเช้าตรู่
You're starting early todayวันนี้คุณเริ่มต้นแต่เช้าเลยนะ
Well I did at times, especially in the early daysก็คิดถึงบ้างบางครั้ง โดยเฉพาะในวันแรกๆ
So I went to bed very earlyดังนั้นฉันจึงเข้านอนแต่หัวค่ำ
I find it difficult to go to sleep earlyฉันพบว่ามันยากที่จะไปนอนแต่หัวค่ำ
Did you arrive at the theater early?คุณไปถึงโรงภาพยนตร์ก่อนเวลาใช่ไหม?
We got on the airplane just a minute or two earlyพวกเราขึ้นเครื่องก่อนเวลา 1 หรือ 2 นาทีเท่านั้น
The form clearly states that…ในฟอร์มนั่นบอกอย่างชัดเจนว่า...
Sorry to call so earlyขอโทษทีที่โทรมาแต่เช้าเกินไป
It's difficult for him to get up earlyมันยากสำหรับเขาที่จะตื่นแต่เช้า
The teacher let us leave earlyครูปล่อยพวกเราเร็วขึ้น
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
So I should get used to the job while it's still earlyดังนั้นฉันควรจะคุ้นเคยกับงานแต่เนิ่นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From early morn 'til nightจากยามเช้าต้นคืน til
He remembers his early struggles, shared by his two loyal comrades.เขาเคยร่วมรบกับเขา 2 สหาย ผู้จงรักภักดี
I started to be convinced, you know, very early in the case.ผมเริ่มที่จะเชื่อว่าคุณรู้เร็วมากในกรณีที่
But tonight the smell of the land breeze came very early... ... and he knew it was too early in his dream and went on dreaming.แต่คืนนี้กลิ่นของสายลมที่ดิน มาเร็วมากและเขารู้ว่ามันยังเร็ว เกินไป ในความฝันของเขาและไปใน ฝัน
Or is it too early to know?หรือมันเร็วเกินไปที่จะรู้ หรือไม่?
Amity Boat Rental Yard's opening early to prepare for the annual seasonal rush.ย่านเรือเช่าของอามิตี้เปิดกันเเต่เนิ่น... เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวประจําปี
I came home early and found your note.ผมกลับบ้านเร็วและเจอจดหมายของคุณ
New Oldsmobiles are in early this year.โอลดสโมเบิยลสตัวใหม่อยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีแรก
My brother and I have come to dine... to celebrate my early release from the service of the state.น้องชายของผมและผมได้ถูกเชิญให้มาทานอาหารที่นี่ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับผมที่ได้รับการปลดปล่อยจากจังหวัดก่อนเวลาที่กำหนด
We don't have enough fuel for an early departure.เราไม่ได้มีเชื้อเพลิงเพียงพอ สำหรับการเดินทางก่อนหน้านี้
If the engines shut down too early we will not have enough velocity to get back home.ถ้าเครื่องยนต์ปิดตัวลงเร็ว เกินไปที่เราจะ ไม่ได้มีความเร็วมากพอที่จะ ได้รับกลับบ้าน
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย

early ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联俄[lián É, ㄌㄧㄢˊ ㄜˊ, 联俄 / 聯俄] alliance with Russia (e.g. of early Chinese communists)
穷竭法[qióng jié fǎ, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄈㄚˇ, 穷竭法 / 窮竭法] Archimedes' method of exhaustion (an early form of integral calculus)
早早儿[zǎo zǎo r, ㄗㄠˇ ㄗㄠˇ ㄖ˙, 早早儿 / 早早兒] as soon as possible; as early as one can
天明[tiān míng, ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, 天明] dawn, early morning (lit., when the sky gets bright)
薄明[bó míng, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄥˊ, 薄明] dim light; early dawn
多那太罗[Duō nǎ tài luó, ㄉㄨㄛ ㄋㄚˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄛˊ, 多那太罗 / 多那太羅] Donatello (c. 1386-1466); Donato di Niccolò di Betto Bardi, famous early renaissance painter and sculptor
一清早[yī qīng zǎo, ㄧ ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, 一清早] early in the morning
先后[xiān hòu, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ, 先后 / 先後] early or late; priority; in succession; one after another
凌晨[líng chén, ㄌㄧㄥˊ ㄔㄣˊ, 凌晨] early in the morning
初叶[chū yè, ㄔㄨ ㄧㄝˋ, 初叶 / 初葉] early part (of a decade, century etc); the first years
大清早[dà qīng zǎo, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, 大清早] early in the morning
提前投票[tí qián tóu piào, ㄊㄧˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, 提前投票] early vote
早上[zǎo shang, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙, 早上] early morning
早年[zǎo nián, ㄗㄠˇ ㄋㄧㄢˊ, 早年] early years; adolescence
弗兰西斯・培根[Fú lán xī sī, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄒㄧ ㄙ· Pei2 gen1, 弗兰西斯・培根 / 弗蘭西斯・培根] Francis Bacon (1561-1626), English renaissance philospher and early scientist
斯坦因[Sī tǎn yīn, ㄙ ㄊㄢˇ , 斯坦因] Stein (name); Marc Aurel Stein (1862-1943), British adventurer and archeologist who explorer Xinjiang in early 20th century
上古[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, 上古] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times
元末明初[Yuán mò Míng chū, ㄩㄢˊ ㄇㄛˋ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨ, 元末明初] late Yuan and early Ming; mid 14th century
托洛茨基[Tuō luò cí jī, ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˋ ㄘˊ ㄐㄧ, 托洛茨基 / 託洛茨基] Leon Davidovich Trotsky (1879-1940), early Bolshevik leader, exiled by Stalin in 1929 and murdered in 1940
李大钊[Lǐ Dà zhāo, ㄌㄧˇ ㄉㄚˋ ㄓㄠ, 李大钊 / 李大釗] LiDazhao (1889-1927), early Chinese marxist and founding member of the communist party
中古汉语[zhōng gǔ Hàn yǔ, ㄓㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄏㄢˋ ㄩˇ, 中古汉语 / 中古漢語] middle and early Chinese (linguistics)
公羊传[Gōng yáng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, 公羊传 / 公羊傳] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written by multiple authors during Han dynasty, same as 公羊春秋|公羊春秋
公羊春秋[Gōng yáng chūn qiū, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 公羊春秋] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written during Han dynasty, same as 公羊傳|公羊传
谷梁传[Gù Liáng zhuàn, ㄍㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, 谷梁传 / 谷梁傳] Mr Yuliang's annals or commentary on 春秋, early history probably written during Han dynasty
甲骨文[jiǎ gǔ wén, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, 甲骨文] oracle script; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script)
甲骨文字[jiǎ gǔ wén zì, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄗˋ, 甲骨文字] oracle script; oracle bone character (an early form of Chinese script)
前期[qián qī, ㄑㄧㄢˊ ㄑㄧ, 前期] preceding period; early stage
禁烟[jìn yān, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢ, 禁烟 / 禁煙] prohibition on opium (esp. from 18th- early 20th century); smoking ban; No Smoking! (usual sign in Japan)
卢瑟福[Lú sè fú, ㄌㄨˊ ㄙㄜˋ ㄈㄨˊ, 卢瑟福 / 盧瑟福] Rutherford (Earnest, an early nuclear physicist from New Zealand)
初创[chū chuàng, ㄔㄨ ㄔㄨㄤˋ, 初创 / 初創] startup (company, phase etc); newly established; in the early stages
三伏[sān fú, ㄙㄢ ㄈㄨˊ, 三伏] three periods forming the hottest periods of summer, from mid-July to mid-August, namely 初伏 (mid-July), 中伏 (late July to early August), 末伏 (mid-August)
甲骨[jiǎ gǔ, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄨˇ, 甲骨] tortoise shell and animal bones used in divination; oracle bone inscriptions (an early form of Chinese script)
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g
十二时辰[shí èr shí chen, ㄕˊ ㄦˋ ㄕˊ ㄔㄣ˙, 十二时辰 / 十二時辰] twelve divisions of the day of early Chinese and Babylonian time-keeping and astronomy
预警[yù jǐng, ㄩˋ ㄐㄧㄥˇ, 预警 / 預警] warning; early warning
将近[jiāng jìn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ, 将近 / 將近] almost; nearly; close to
差不多[chà bu duō, ㄔㄚˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄛ, 差不多] almost; nearly; more or less
几乎[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, 几乎 / 幾乎] almost; nearly; practically
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
开初[kāi chū, ㄎㄞ ㄔㄨ, 开初 / 開初] at the outset; at first; early

early ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーリーアメリカン[, a-ri-amerikan] (n) early American
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer
タミフる[, tamifu ru] (v5r,vi) (sl) (See タミフル) to panic (from the flu panics of late 2000's and early 2010's); to act frantically; to act bizarrely
ドミンゴ[, domingo] (n) (arch) Sunday (esp. as the sabbath in early Japanese Christianity) (por
ドロン;どろん[, doron ; doron] (n,vs) absconding; taking oneself off; slipping out (home) unnoticed early (e.g. from work, out of parties, etc.)
モッズ[, mozzu] (n) mods (trendy young people in early '60s Britain)
ヤンママ[, yanmama] (n) (1) young mother in her early twenties (wasei
七大私学[しちだいしがく, shichidaishigaku] (n) (See 大学別曹) seven boarding schools established in Kyoto by noble families during the early Heian period
不日[ひならず;ふじつ, hinarazu ; fujitsu] (adv) in a few days; at an early date
丹前風呂[たんぜんぶろ, tanzenburo] (n) famous bathhouse with prostitutes from the early Edo period
仮名草子[かなぞうし, kanazoushi] (n) story book written in kana (or in kana mixed with Chinese characters) in the early Edo period (primarily for the enlightenment and entertainment of women and children)
初年[しょねん, shonen] (n-adv,n-t) first year; early years (of a reign or era); (P)
初時雨[はつしぐれ, hatsushigure] (n) (arch) the first rain to fall between the late autumn and the early winter
夏菊[なつぎく, natsugiku] (n) early chrysanthemums
夙に[つとに, tsutoni] (adv) bright and early; early in life; long ago; for a long time
安宅船;阿武船[あたけぶね, atakebune] (n) large warship of the Muromachi and early Edo periods
小夜時雨[さよしぐれ, sayoshigure] (n) light shower on a night in late autumn and early winter
常陸梅[ひたちうめ, hitachiume] (n) (sumo) era during early 1900s dominated by the grand champions Hitachiyama and Umegatani II
常陸梅時代[ひたちうめじだい, hitachiumejidai] (n) (sumo) era during early 1900s dominated by the grand champions Hitachiyama and Umegatani II
年明け[ねんあけ(P);としあけ, nen'ake (P); toshiake] (n) (1) beginning of the year; early in the New Year; (2) (ねんあけ only) expiration of a term of service; (P)
幼児教育[ようじきょういく, youjikyouiku] (n) early childhood education
往来物[おうらいもの, ouraimono] (n) (arch) elementary school textbook, used from late Heian to early Meiji periods
早い(P);速い(P);疾い(oK);捷い(oK)[はやい, hayai] (adj-i) (1) (esp. 速い, 疾い, 捷い) fast; quick; hasty; brisk; (2) (esp. 早い) early (in the day, etc.); premature; (3) (esp. 早い) (too) soon; not yet; (too) early; (4) (esp. 早い) (See 手っ取り早い) easy; simple; quick; (P)
早割[はやわり, hayawari] (n) discount for early booking
早成[そうせい, sousei] (n,adj-no) early completion; maturing early; precocious
早期解散[そうきかいさん, soukikaisan] (n) early dissolution (parliament, diet, etc.)
早期解決[そうきかいけつ, soukikaiketsu] (n) early (prompt) settlement; swift resolution; speedy solution
早熟[そうじゅく, soujuku] (n,adj-na,adj-no) (See 晩熟) precocity; early ripening; premature development; (P)
昨暁[さくぎょう, sakugyou] (n-t) early yesterday morning
昭和元禄[しょうわげんろく, shouwagenroku] (n) the flourishing mid-Showa period (1960s and early 1970s) of peace, rapid economic growth, and life of ease
時雨[しぐれ, shigure] (n) drizzle; shower in late autumn (fall) or early winter; (P)
朝まだき[あさまだき, asamadaki] (n-t,n-adv) (arch) early morning (before the break of dawn)
朝立ち[あさだち, asadachi] (n,vs) (1) nocturnal penile tumescence; erection when waking in the morning; morning glory; morning wood; (2) early morning departure
期日前投票[きじつまえとうひょう, kijitsumaetouhyou] (n) early voting
本領安堵[ほんりょうあんど, honryouando] (n) recognition and guarantee, by the shogunate, of ownership of the inherited estate of a samurai who pledged allegiance to it (in the Kamakura and early Muromachi periods)
洋銀[ようぎん, yougin] (n) (1) German silver; nickel silver; (2) silver coinage imported to Japan during the late Edo and early Meiji periods
清楽[しんがく, shingaku] (n) (See 清・しん) Qing-era Chinese music (popularized in Japan during the early 19th century)
灯点し頃;火灯し頃;火点し頃;火ともし頃;火点しごろ;火点頃;燈ともし頃[ひともしごろ;ひとぼしごろ(火点し頃;火点しごろ;火点頃), hitomoshigoro ; hitoboshigoro ( hi sashi goro ; hi sashi goro ; hi ten goro )] (n) early evening; dusk; lamp-lighting time; lighting-up time
生い立ち(P);生立ち;生いたち[おいたち, oitachi] (n) (1) growth; development; (2) one's early life; upbringing; personal history; (P)
男舞[おとこまい, otokomai] (n) (1) dance where a female dancer dresses up as a man (late Heian to early Kamakura period); (2) noh dance performed by a man without a mask
Japanese-English: COMDICT Dictionary
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial
初期不良[しょきふりょう, shokifuryou] early failure
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an)

early ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรุโณทัย[n.] (arunōthai) EN: dawn ; early morning sun FR:
อายุสั้น [adj.] (āyu san) EN: short-lived ; dead at an early age FR:
บรรพกาล[adv.] (banphakān =) EN: in olden times ; in ancient times ; in the early days ; originally ; the old days FR:
ฉบับร่าง[n. exp.] (chabap rāng) EN: draft ; early version ; preliminary outline FR: ébauche [f] ; brouillon [m]
เช้า[adv.] (chāo) EN: early FR: tôt ; matinalement
เช้า ๆ[n. exp.] (chāo-chāo) EN: early in the morning FR: de bon matin
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn FR: aube [f] ; aurore [f]
หัวฟืนหัวไฟ[n.] (hūafeūnhūaf) EN: early in the evening FR:
หัวค่ำ[n.] (hūakham) EN: early evening ; dusk FR: début de soirée [m] ; tôt dans la soirée
การเกษียณก่อนกำหนด[n. exp.] (kān kasīen ) EN: early retirement FR:
เกษียณอายุก่อนกำหนด[v. exp.] (kasīen-āyu ) EN: take early retirement FR: prendre une retraite anticipée ; prendre sa préretraite
ข้าวเบา[n.] (khāobao) EN: early rice FR:
ข้าวดอ[n.] (khāodø) EN: early rice FR:
กลุ่มนำสมัย[n. exp.] (klum namsam) EN: early adopters FR:
ก่อนเวลา[adv.] (køn wēlā) EN: early ; ahead of schedule ; ahead of time FR: tôt ; à l'avance ; prématurément
ล่วงหน้า[adv.] (lūang-nā) EN: beforehand ; in advance ; ahead ; early FR: à l'avance ; d'avance ; avant l'échéance ; anticipativement
มาเนิ่น ๆ = มาเนิ่นๆ[v. exp.] (mā noēn-noē) EN: come early FR: arriver tôt
ในสมัยอยุธยาตอนต้น[xp] (nai samai A) EN: during the early Ayutthaya period FR: à l'époque d'Ayutthaya
เนิ่น[adv.] (noēn) EN: early ; early enough FR: tôt ; très tôt ; assez tôt
เนิ่นนานมาแล้ว[adv.] (noēn nān mā) EN: a long time ago ; in early days FR:
เนิ่น ๆ = เนิ่นๆ[adv.] (noēn-noēn) EN: early ; as soon as possible ; at an early date ; ahead of time FR: dès que possible
นอนหัวค่ำ[v. exp.] (nøn hūakham) EN: go to bed early FR: se coucher tôt
นอนหัวค่ำตื่นเช้า[xp] (nøn hūakham) EN: keep early hours FR:
หนอนกอลายจุดเล็ก[n. exp.] (nønkø lāi j) EN: early shoot borer ; yellow top borer FR:
นอนแต่หัวค่ำ[v. exp.] (nøn tāe hūa) EN: early to bed FR: se coucher tôt
ปฐมยาม[n.] (pathommayām) EN: early night watch ; evening from six to nine ; primary period FR:
ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง[n. exp.] (rabop sanyā) EN: Fiscal Early Warning System (FEWS) FR:
เร็ว[adv.] (reo) EN: in advance ; early FR: à l'avance
เร็วกว่า[X] (reo kwā) EN: early FR: plus tôt
เร็วสักหน่อย[adv.] (reo saknǿi) EN: early FR: le plus tôt possible
สาง[n.] (sāng) EN: dusky hours of the early morning ; dawn ; daybreak ; early morning FR: aube [f]
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า[n. exp.] (sanyān teūo) EN: early warning sign FR:
แต่เช้า[adv.] (tāe chāo) EN: early ; early in the morning FR: de bon matin ; de bonne heure ; à la première heure ; très tôt
แต่หัววัน[adv.] (tāehūawan) EN: early FR: tôt ; de bon matin
แต่วัน[adv.] (tāewan) EN: early FR: tôt ; de bon matin
ตื่นเช้า[v. exp.] (teūn chāo) EN: get up early FR: se lever de bonne heure
ตื่นแต่เช้า[v. exp.] (teūn tāe ch) EN: early to rise FR: se lever tôt
ตี ...[X] (tī ...) EN: ... o'clock (after midnight period in the early morning ) FR: ... heure(s) du matin
ต้นเดือน[X] (ton deūoen) EN: at the beginning of this month ; early this month FR: au début du mois
ต้นปี[X] (ton pī) EN: at the beginning of the year ; early in the year FR: au début de l'année ; plus tôt dans l'année

early ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frühschicht {f} | Frühschicht habenearly shift | to be on early shift
Frühstadium {n} | im Frühstadiumearly stage | at an early stage
Pensionierung {f} | vorgezogene Pensionierungretirement | early retirement
Jugendliebe {f}puppy love; early love
Ruhestand {m} | vorgezogener Ruhestand | im Ruhestand | bei Eintritt in den Ruhestandretirement | early retirement | retired | upon retirement
baldig {adv}early
Frühsport {m} | Frühsport treibenearly-morning exercise | to do one's daily dozen
Altsachsen {pl} [hist.]Early Saxons
Frühausfall {m}early failure
Frühbronzezeit {f} [hist.]early bronze age
Früherkennung {f}early diagnosis
Frühgemüse {n}early vegetables
Frühgeschichte {f}early history
Frühholz {n}early wood
Frühkartoffeln {pl}; Heurige [Ös.]early potatoes
Frühlieferung {f}early delivery
Frühmesolithikum {n} [hist.]early Mesolithic
Frühmittelalter {n}Early Middle Ages
Frühneolithikum {n} [hist.]early Neolithic
Jahreseinkommen {n}annual income; yearly income
Perlmuttknopf {m}pearl button; pearly button
Blausteißsittich {m} [ornith.]Pearly Conure
Perlenwollrücken {m} [ornith.]Pearly Antshrike
perlenartig {adv}pearly
halbjährlich {adj}half-yearly; semi-annual; semiannual
halbjährlich {adv}semiyearly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า early
Back to top