ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stripped

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stripped*, -stripped-

stripped ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stripped (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. dispossed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นุ่งลมห่มฟ้า (v.) be stripped to the buff See also: be naked, be in buff, be in the nude Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, นุ่งน้อยห่มน้อย
เปลือย (v.) be stripped naked See also: undress, unclothe, strip, be nude Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง Ops. ปิด
แก้ผ้า (v.) be stripped to the buff See also: be naked, be in buff, be in the nude Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้าแก้ผ่อน, นุ่งน้อยห่มน้อย
แก้ผ้า (v.) be stripped naked See also: undress, unclothe, strip, be nude Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้าแก้ผ่อน, เปลื้อง Ops. ปิด
แก้ผ้าแก้ผ่อน (v.) be stripped to the buff See also: be naked, be in buff, be in the nude Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, นุ่งน้อยห่มน้อย
แก้ผ้าแก้ผ่อน (v.) be stripped naked See also: undress, unclothe, strip, be nude Syn. เปลือยกาย, แก้ผ้า, เปลื้อง Ops. ปิด

stripped ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, 剥离 / 剝離] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped

stripped ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist
赤裸[あかはだか;せきら, akahadaka ; sekira] (adj-na,n,adj-no) (1) stark naked; nakedness; nudity; (2) stripped of all belongings; without a penny; (n) (3) (obsc) (See 裸麦) rye

stripped ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลียวหวาน[n.] (klīowān) EN: stripped thread FR:
ล่อน[v.] (lǿn) EN: come off easily ; be stripped naked FR: se détacher facilement
เปลื้อง[v.] (pleūang) EN: strip ; take off ; shed ; undress ; deprive of ; be stripped of FR: retirer ; ôter
เปลือย[adj.] (pleūay) EN: naked ; nude ; stripped FR: nu ; dénudé ; à poil (fam.)
โทง ๆ = โทงๆ[adj.] (thōng-thōng) EN: naked ; unclothed ; undressed ; nude ; stripped FR: nu

stripped ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberkörper {m} | den Oberkörper freimachen | mit freiem Oberkörperupper part of the body | to strip to the waist | stripped to the waist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stripped
Back to top