ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fallible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fallible*, -fallible-

fallible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fallible (adj.) ซึ่งผิดพลาดกันได้ See also: ซึ่งทำผิดกันได้ Ops. infallible
English-Thai: HOPE Dictionary
fallible(ฟอล'ละเบิล) adj. ซึ่งกระทำผิดได้,ซึ่งถูกหลองลวงได้,ยากที่จะไม่ผิด,ซึ่งย่อมกระทำผิดได้., See also: fallibility n.
English-Thai: Nontri Dictionary
fallible(adj) ถูกหลอกได้,ผิดพลาดได้,ทำผิดได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An infallible spell to make you she, the beauty you've always wanted to be.เวทมนตร์แสนวิเศษที่ทำให้ สวยสดใสในอย่างที่เธอต้องการ
And it was immediately clear to me that he was a man of infallible integrity.ผมเห็นทันทีว่าเขาเป็นคน... ยึดมั่นในคุณธรรม
He thinks he's perfect. Infallible, even.เขาคิดว่าเขาสมบูรณ์แบบ ผิดพลาดไม่ได้
You know, Robin, we're all fallible.รู้ไหม,โรบิน เราทุกคนทำผิดพลาดได้
The radiography technology is infallible.เทคโนโลยีภาพรังสี ไม่ผิดพลาดแน่นอน

fallible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万全の策[ばんぜんのさく, banzennosaku] (n) safe plan; infallible measure
不空成就[ふくうじょうじゅ, fukuujouju] (n) Amoghasiddhi; Infallible Magic (a dhyani-Buddha)
百発百中[ひゃっぱつひゃくちゅう, hyappatsuhyakuchuu] (n) always hitting the bull's-eye; infallible

fallible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfehlbar {adj} | unfehlbarer | am unfehlbarsteninfallible | more infallible | most infallible
Unfehlbarkeiten {pl}infallibleness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fallible
Back to top