ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

associated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *associated*, -associated-

associated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
associated (adj.) ที่สัมพันธ์กัน See also: ที่เกี่ยวข้องกัน Syn. connected
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
associated cause of deathสาเหตุร่วมของการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Associated Findingsอาการร่วม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's a warrant granting me unrestricted access to all personnel materials associated with Treadstone.นี่เป็นเอกสารรับรองจากผ.อ.มาร์แชล ที่อนุญาตให้ฉันสามารถเข้าถึง... เจ้าหน้าที่ทุกคน และเอกสารทุกชิ้น ที่เกี่ยวข้องกับเทรดสโตนอย่างไม่มีข้อจำกัด
I'm not sure we want to be associated with a magazine run by a cross-dresser.หนังสือที่ทำโดย สาวประเภทสอง. คุณล้อเล่นรึเปล่าเนี่ย?
I can't afford to be associated with the whole he-she element.พวกลักปิกลักเปิด คุณจะขอให้ผมไล่พี่สาวตัวเองออกเพื่อคุณเหรอ?
You see, Mode doesn't need to be associated with bigots.คุณกำลังจะโยนโฆษณาสิบหน้าทิ้ง เพื่อผู้ชายที่ใส่กระโปรงนะ?
When you say that it moved childhood home - a place where asult At age 13, and now here, - appear that we are dealing with associated with one of you.ในเมื่อคุณบอกผมถึงการย้ายบ้านในตอนเด็ก มายังในสถานที่ที่เหมาะสมตอนอายุ 13 และตอนนี้ ที่นี้ มันเหมือนกับว่าเรากำลังเจอกับ สิ่งที่เชื่อมโยงกับตัวคุณคนเดียว
Could be associated with the incident.อาจจะเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์
But this is a disaster that you cannot be associated with.แต่นี่มันเป็นหายนะ ทีคุณไม่สามารถที่จะเกี่ยวข้องด้วย
This is the list of Ishigaki's swindling deals and the management entries from gangs he's associated with.-ฉันเตรียมเอาไว้พร้อมแล้ว นี่คือรายชื่อของคนที่อิชิกาคิเคยโกงไว้และคนที่ถูกพวกยากุซาที่คอยหนุนหลังอยู่จัดการ
But the truth is there are some missions even we can't be too closely associated with.มีบางภารกิจที่เราไม่สามารถ เข้าไปยุ่งเกี่ยวแบบใกล้ชิดได้
Recently, recipients of organ transplants have begun to report episodes of new found memories ...thoughts, emotions and characteristics that are often associated to the original donor.คุณเวล ขอเวลาแป๊บนึง
But you'll be pleased to know that everyone associated with this group is either in custody or already enjoying their much-hyped afterlife.แต่ท่านควรรู้ว่า สมาชิกทุกคนของกลุ่มนี้ คงต้องเอาเงินไปใช้ชาติหน้า
We're into dozens of randomly associated cells.เราสุ่มเชื่อมโยงเบอร์มือถือได้เป็นโหล

associated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伴生气[bàn shēng qì, ㄅㄢˋ ㄕㄥ ㄑㄧˋ, 伴生气 / 伴生氣] associated gas
美联社[Měi lián shè, ㄇㄟˇ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄜˋ, 美联社 / 美聯社] Associated Press (AP)
恶病质[è bìng zhì, ㄜˋ ㄅㄧㄥˋ ㄓˋ, 恶病质 / 惡病質] Cachexia (physical wasting associated with long-term illness)
山茱萸[shān zhū yú, ㄕㄢ ㄓㄨ ㄩˊ, 山茱萸] Cornus officinalis; sour mountain date; herb associated with longevity
角弓反张[jiǎo gōng fǎn zhāng, ㄐㄧㄠˇ ㄍㄨㄥ ㄈㄢˇ ㄓㄤ, 角弓反张 / 角弓反張] opitoshtonous (med.), muscular spasm of the body associated with tetanus and meningitis

associated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press
クールー[, ku-ru-] (n) kuru (degenerative brain disease usually associated with New Guinean cannabalism)
ざくろ鼻;石榴鼻[ざくろばな, zakurobana] (n) (See 鼻瘤) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism)
スキンヘッド[, sukinheddo] (n) (1) shaved head (from skinhead); person with a shaved head; (2) skinhead (shaved-headed member of a subculture often associated with Neo-nazism)
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei
パリ症候群[パリしょうこうぐん, pari shoukougun] (n) Paris syndrome (psychological problems associated with living in Paris)
パンチパーマ[, panchipa-ma] (n) curly men's hairstyle, usu. associated with yakuza or delinquents (wasei
ラップ音[ラップおん, rappu on] (n) rapping sound (and other sounds when associated with poltergeists)
三合会[さんごうかい, sangoukai] (n) (See 会党) Triad (secret Chinese society usually associated with organized crime)
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
因む[ちなむ, chinamu] (v5m,vi) (See に因んで) to be associated (with); to be connected (with)
土地鑑;土地勘[とちかん, tochikan] (n) (1) familiarity with the land; (2) locality or terrain (usually associated with knowing or feeling the locality)
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women)
届出印;届け出印[ととけでいん, totokedein] (n) seal used to open and associated with a bank account
時雨忌[しぐれき, shigureki] (n) Matsuo Basho remembrance day (12th day of the 10th lunar month, associated with the change of the seasons)
発展[はってん, hatten] (n,vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P)
紫微[しび, shibi] (n) (abbr) (See 紫微垣) Purple Forbidden Enclosure (group of constellations in the northern sky associated with the emperor)
紫微垣[しびえん, shibien] (n) Purple Forbidden Enclosure (group of constellations in the northern sky associated with the emperor)
纏わる;纏る(io)[まつわる, matsuwaru] (v5r,vi) to be related to; to concern; to be associated with
自然水銀[しぜんすいぎん, shizensuigin] (n) native mercury (natural mercury found associated with cinnabar)
自衛消防隊[じえいしょうぼうたい, jieishouboutai] (n) self-defence fire brigade; fire brigade associated with building, company, etc.
[へび(P);じゃ;くちなわ;へみ(ok), hebi (P); ja ; kuchinawa ; hemi (ok)] (n) (1) (じゃ is more associated with serpent and large snakes) snake; (2) serpent; large snake; (P)
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori
鼻瘤[びりゅう, biryuu] (n) rhinophyma; red swollen nose (often associated with alcoholism)
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies
インフルエンザ脳症[インフルエンザのうしょう, infuruenza noushou] (n) influenza-associated encephalopathy
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark)
ドタブカ[, dotabuka] (n) dusky shark (Carcharhinus obscurus, species of reef-associated requiem shark)
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] (n) {comp} disassociated
Japanese-English: COMDICT Dictionary
指示状態[しじじょうたい, shijijoutai] pointer associated
結合要素型[けつごうようそがた, ketsugouyousogata] associated element type
結合記法名[けつごうきほうめい, ketsugoukihoumei] associated notation name
空状態[くうじょうたい, kuujoutai] disassociated

associated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟังก์ชันเลอช็องดร์สมทบ[n. exp.] (fangchan Lo) EN: associated Legendre function FR: fonction associée de Legendre [f]
ที่เกี่ยวข้องกัน[adj.] (khīokhǿng k) EN: associated FR:
เกี่ยวข้อง[adj.] (kīokhøng) EN: related ; connected ; concerned ; involved ; relevant ; associated FR: impliqué
โรคชรา[n. exp.] (rōk charā) EN: disease associated with old age FR: maladie de vieillesse [f]
สัมพันธ์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธน์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธ์กัน[adj.] (samphan kan) EN: associated FR:
สัมพันธ-[pref.] (samphantha-) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สมทบ[adj.] (somthop) EN: associated FR: associé
ตรียัมปวาย[n.] (triyampawāi) EN: Brahmin rites associated with the swinging ceremony FR:

associated ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
assoziiert {adj} | assoziiertes Gebiet | assoziiertes Land | assoziiertes Mitglied; außerordentliches Mitglied (einer Gesellschaft)associated | associated territory | associated country | associate member (of a society)
Auslandsbeteiligung {f}associated company abroad
Beteiligungsgesellschaft {f}associated company
Lohnnebenkosten {pl}associated employer outlay
Partnerfirma {f}associated company

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า associated
Back to top