ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liberation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liberation*, -liberation-

liberation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liberation (n.) การทำให้ได้รับสิทธิอันเท่าเทียม
liberation (n.) การปลดปล่อยให้เป็นอิสระ Syn. release
English-Thai: Nontri Dictionary
liberation(n) การให้เสรีภาพ,การปลดปล่อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
liberationการหลุดพ้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liberation Cutting การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงา การตัดฟันที่กระทำในหมู่ไม้ที่ยังไม่ผ่านพ้น สภาพการเป็นลูกไม้ โดยการตัดฟันไม้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า ที่ไปแก่งแย่งหมู่ไม้ที่ยังไม่พันสภาพลูกไม้ออกไป การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้จะทำในระยะเดียวกันกับ การทำความสะอาดสวน แต่แตกต่างกันตรงที่อายุของไม้ที่ถูกตัดออกเท่านั้น การตัดไม้ใหญ่เพื่อเปิดร่มเงานี้ควรทำทันทีที่พบว่ามีไม้ใหญ่ชนิดที่ไม่ต้อง การขึ้นเบียดบังลูกไม้หรือไม้เล็ก โดยอาจทำควบคู่กับการทำความสะอาดสวนหรือการปราบวัชพืช และควรทำให้หมดเพียงครั้งเดียว เพราะจะได้ไม่ก่อผลร้าต่อลูกไม้ข้างล่างบ่อยครั้ง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพ้น (n.) liberation See also: release, nirvana, deliverance, freedom Syn. ความหลุดพ้น, นิพพาน
นิพพาน (n.) liberation See also: release, nirvana, deliverance, freedom Syn. ความพ้น, ความหลุดพ้น
วิมุตติ (n.) liberation See also: release, nirvana, deliverance, freedom Syn. ความพ้น, ความหลุดพ้น, นิพพาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The People's Liberation Army is one million troops strong.ขบวนการปลดปล่อยประชาชน มีกำลังเป็นล้านนาย
I'll call to see if they'll contribute to their daughters' liberation fund.โอเค ผมจะโทรไปเช็คว่า พวกเขาจะยอมบริจาคเงิน... ...เข้ากองทุนเพื่ออิสรภาพของลูกสาว
This is the liberation of Franceเป็นวันปลดปล่อยฝรั่งเศษค่ะ
The security guards are all privately-contracted former People's Liberation Army.ตีนกระต่ายเล็ก และเราขโมยมันได้ แต่ข่าวร้ายคือ เราต้องขโมยมัน
What liberation of motherland?ปลดแอกมาตุภูมิอะไรกั๊น ?
"stands for liberation of the human mindยืนหยัดเพื่ออิสรภาพ จากจิตใจของมนุษย์
We will not stop until national liberation and the restoration of nationhood...เราจะไม่หยุดยั้ง จนกว่าจะปลดปล่อยประชาชน ...และตั้งสภารวมชาติขึ้นมาใหม่
[In German] I have, I was there, for the liberation of Dachau.เคยสิ ฉันเคยอยู่ที่นั้น เพือการเป็นอิสระของ แดกฮาว
Present for the liberation of Dachau.เคยเป็นนักโทษที่ดาชาฟ
Spiritual liberation can take months, sometimes years.การปลดปล่อยวิญญาณต้องใช้เวลาเป็นเดือน หรือบางครั้งเป็นปี
I fought in the Liberation Army.ผมสู้มากับกองทัพปลดปล่อย
It's the liberation of a stolen future.คือการปลดปล่อย อนาคตที่ถูกพรากไป

liberation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国人民解放军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ, 中国人民解放军 / 中國人民解放軍] Chinese People's Liberation Army (PLA)
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, 中国人民解放军海军 / 中國人民解放軍海軍] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN)
泰米尔伊拉姆猛虎解放组织[Tài mǐ ěr Yī lā mǔ Měng hǔ Jiě fàng Zǔ zhī, ㄊㄞˋ ㄇㄧˇ ㄦˇ ㄧ ㄌㄚ ㄇㄨˇ ㄇㄥˇ ㄏㄨˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 泰米尔伊拉姆猛虎解放组织 / 泰米爾伊拉姆猛虎解放組織] Liberation Tigers of Tamil Eelam
解放日[jiě fàng rì, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ, 解放日] Liberation Day; cf Japan's surrender on 15th August 1945, celebrated as Liberation Day in Korea
解放日报[Jiě fàng rì bào, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄖˋ ㄅㄠˋ, 解放日报 / 解放日報] Liberation Daily, www.jfdaily.com
解放组织[jiě fàng zǔ zhī, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 解放组织 / 解放組織] liberation organization
解放运动[jiě fàng yùn dòng, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 解放运动 / 解放運動] liberation movement
巴勒斯坦解放组织[Bā lè sī tǎn Jiě fàng Zǔ zhī, ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 巴勒斯坦解放组织 / 巴勒斯坦解放組織] Palestine Liberation Organization
中国人民解放军空军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Kōng jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄎㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 中国人民解放军空军 / 中國人民解放軍空軍] People's Liberation Army Air Force (PLAAF)
解放巴勒斯坦人民阵线[Jiě fàng Bā lè sī tǎn Rén mín Zhèn xiàn, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄅㄚ ㄌㄜˋ ㄙ ㄊㄢˇ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 解放巴勒斯坦人民阵线 / 解放巴勒斯坦人民陣線] Popular Front for the Liberation of Palestine
桑地诺民族解放阵线[Sāng dì nuò Mín zú Jiě fàng Zhèn xiàn, ㄙㄤ ㄉㄧˋ ㄋㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄓㄣˋ ㄒㄧㄢˋ, 桑地诺民族解放阵线 / 桑地諾民族解放陣線] Sandinista National Liberation Front
审议[shěn yì, ㄕㄣˇ ㄧˋ, 审议 / 審議] deliberation; pondering; due consideration
熟思[shú sī, ㄕㄨˊ ㄙ, 熟思] deliberation
吃大户[chī dà hù, ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, 吃大户 / 吃大戶] mass seizure of food from landlords during famines before liberation
深思熟虑[shēn sī shú lǜ, ㄕㄣ ㄙ ㄕㄨˊ ㄌㄩˋ, 深思熟虑 / 深思熟慮] mature reflection; after careful deliberations

liberation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウーマンリブ[, u-manribu] (n) (abbr) women's liberation
女性解放運動[じょせいかいほううんどう, joseikaihouundou] (n) women's liberation movement
解放の神学[かいほうのしんがく, kaihounoshingaku] (n) liberation theology; theology of liberation
解放運動[かいほううんどう, kaihouundou] (exp) emancipation movement; freedom movement; liberation movement
リブ[, ribu] (n) (1) rib; (2) (abbr) liberation; (P)
再議[さいぎ, saigi] (n,vs) reconsideration; redeliberation
凝議[ぎょうぎ, gyougi] (n,vs) deliberation; consultation
女性の解放[じょせいのかいほう, joseinokaihou] (exp) (1) women's liberation; (2) The Subjection of Women (book by JS Mill)
女性解放運動家[じょせいかいほううんどうか, joseikaihouundouka] (n) women's liberationist
委員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp,v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation
放免[ほうめん;ほうべん, houmen ; houben] (n,vs) release (from custody); discharge; liberation; setting free; letting go; letting off; acquittal
横綱審議委員会[よこづなしんぎいいんかい, yokodunashingiiinkai] (n) Yokozuna Deliberation Committee; body that recommends promotion of sumo wrestlers to grand champions
熟思[じゅくし, jukushi] (n,vs) deliberation; consideration
熟考[じゅっこう, jukkou] (n,vs) careful consideration; deliberation; thinking over carefully
熟議[じゅくぎ, jukugi] (n,vs) careful deliberation
稟議制度[りんぎせいど, ringiseido] (n) the system in government offices and business corporations in which draft proposals are prepared by someone in charge of the matter and circulated for collective deliberation and final approval by particular (designated) officials or executives
考量[こうりょう, kouryou] (n,vs) consideration; deliberation
解放[かいほう, kaihou] (n,vs) (1) release; unleashing; liberation; emancipation; setting free; (2) {comp} deallocation (of computer memory); (P)
解放感;開放感(iK)[かいほうかん, kaihoukan] (n) sense of liberation; feeling of freedom
[ぎ, gi] (n) (1) discussion; deliberation; (2) thought; opinion
釈放[しゃくほう, shakuhou] (n,vs) release; liberation; acquittal; (P)
重要案件[じゅうようあんけん, juuyouanken] (n) important matter (for discussion (deliberations))

liberation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f] ; clé des champs [f]
ความเป็นเอกราช[n. exp.] (khwām pen ē) EN: independence ; freedom ; liberation FR: indépendance [f] ; liberté [f]
ความเป็นอิสระ[n. exp.] (khwām pen i) EN: independence ; freedom ; liberation FR: indépendance [f] ; émancipation [f] ; liberté [f]
กองทัพกู้อิสรภาพ[n. exp.] (køngthap kū) EN: army of liberation FR: armée de libération [f] ; forces de libération [fpl]
โมกข์[n.] (mōk) EN: liberation ; freedom ; nirvana FR: libération [f]
โมกข-[pref.] (mōkkha-) EN: liberation ; freedom ; nirvana FR: libération [f]
วิมุตติ[n.] (wimut = wim) EN: liberation FR: libération [f]
การปรึกษาหารือกัน[n. exp.] (kān preuksā) EN: consultation ; deliberation ; discussion FR:
การไตร่ตรอง[n.] (kān traitrø) EN: meditation FR: délibération [f] ; méditation [f] ; réflexion [f]

liberation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedächtigkeit {f}deliberation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liberation
Back to top