ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infallible

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infallible*, -infallible-

infallible ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infallible (adj.) ซึ่งไม่มีข้อผิดพลาด Syn. dependable, reliable, perfect Ops. fallible
English-Thai: HOPE Dictionary
infallible(อินแฟล'ละเบิล) adj. ไม่รู้จักผิดพลาด,ไม่ทำผิดพลาด,แน่นอนที่สุด. n. บุคคลที่ไม่ทำผิดพลาด,บุคคลที่ถูกตลอด,สิ่งที่ถูกต้องตลอด., See also: infallibility,infallibleness n. infallibly adv., Syn. allwise,unerring
English-Thai: Nontri Dictionary
infallible(adj) ถูกต้อง,ไม่ผิดพลาด,แน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An infallible spell to make you she, the beauty you've always wanted to be.เวทมนตร์แสนวิเศษที่ทำให้ สวยสดใสในอย่างที่เธอต้องการ
And it was immediately clear to me that he was a man of infallible integrity.ผมเห็นทันทีว่าเขาเป็นคน... ยึดมั่นในคุณธรรม
He thinks he's perfect. Infallible, even.เขาคิดว่าเขาสมบูรณ์แบบ ผิดพลาดไม่ได้
The radiography technology is infallible.เทคโนโลยีภาพรังสี ไม่ผิดพลาดแน่นอน

infallible ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
万全の策[ばんぜんのさく, banzennosaku] (n) safe plan; infallible measure
不空成就[ふくうじょうじゅ, fukuujouju] (n) Amoghasiddhi; Infallible Magic (a dhyani-Buddha)
百発百中[ひゃっぱつひゃくちゅう, hyappatsuhyakuchuu] (n) always hitting the bull's-eye; infallible

infallible ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfehlbar {adj} | unfehlbarer | am unfehlbarsteninfallible | more infallible | most infallible
Unfehlbarkeiten {pl}infallibleness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infallible
Back to top