ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extinction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extinction*, -extinction-

extinction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extinction (n.) การสูญพันธุ์ Syn. nonexistence
English-Thai: Nontri Dictionary
extinction(n) การสูญพันธุ์,การสูญสิ้น,การดับ,การทำลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extinction coefficientสัมประสิทธิ์เอกซ์ทิงชัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extinctionการลดพฤติกรรม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสูญพันธุ์ (n.) extinction
ทุกขนิโรธ (n.) extinction of suffering
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว
Nobody in Sacramento gives a crap about the extinction rate of the Brazilian slug worm.จะปรบมือให้กับอัตราการสูญพันธ์ ของหนอนบราซิลหรอก
Do you wanna be responsible for the extinction of the human race?คุณอยากรับผิดชอบการสิ้นสลาย ของเผ่าพันธุ์มนุษย์งั้นรึ?
If saving cetacean species from extinction relies upon the International Whaling Commission, then there is no hope.วาฬกว่า 23,000 ตัวแถวนี้ที่กำลังถูกฆ่า IWC มีอำนาจจัดการ กับหนึ่งใน
Dr. Manhattan, as you know the Doomsday Clock is a symbolic clock face analogizing humankind's proximity to extinction midnight representing the threat of nuclear war.ดร.แมนฮัดตัน อย่างที่คุณรู้ ...นาฬิกาวันสิ้นโลก เป็นนาฬิกาที่สมมุติขึ้น... ...เพื่อสื่อถึงความเข้มข้น ของวิกฤตสิ้นสูญของมนุษยชาติ...
What we're talking about is the extinction of the human race.ของมวลมนุษยชาติ สิ่งเดียวที่เรากำลังพูดถึง คือมีเลือดที่เพียงพอ
If our indifference he is an accomplice of the extinction of the animals, never the will to protect them it has been so big.ขณะที่การนิ่งเฉยของเรา ทำให้สัตว์หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ บัดนี้ ความตั้งใจที่จะช่วยพวกมัน มีมากขึ้น
In the face of extinction it is only logical I resign my Starfleet commission and help rebuild our race.เผ่าเราใกล้สูญพันธุ์เช่นนี้ ผมสมควรจะลาออกจากสตาร์ฟลีท แล้วมาช่วยสร้างเผ่าพันธุ์ของเรา
This is our extinction event.นี่แหละคือจุดจบของเผ่าพันธุ์มนุษย์
The extinction of the Fae is upon us.การสูญพันธุ์ของเฟใกล้เราแล้ว
No matter what we think of Jarvis, he couldn't collaborate on the extinction of his own people.แต่มันจะฆ่าประชากรมนุษย์ทั้งหมด ไม่ว่า้ราจะคิดกับจาร์วิสยังไง เขาร่วมมือทำให้
It's the first sign of our extinction when toads die.มันเป็นสัญญาณแรกของ การสูณพันธุ์ของเราเมื่อคางคกตาย

extinction ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝种[jué zhǒng, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄨㄥˇ, 绝种 / 絕種] extinct (species); extinction

extinction ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
末期養子[まつごようし, matsugoyoushi] (n) deathbed adoption of a successor (to prevent extinction of the family line); person adopted by someone on his deathbed
消光比[しょうこうひ, shoukouhi] (n) {comp} extinction ratio
絶滅寸前[ぜつめつすんぜん, zetsumetsusunzen] (n,adj-no) critical endangerment; verge of extinction
野生絶滅[やせいぜつめつ, yaseizetsumetsu] (n,adj-no) extinction in the wild
廃絶[はいぜつ, haizetsu] (n,vs) extinction; abolition; (P)
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P)
死滅[しめつ, shimetsu] (n,vs) extinction; annihilation; destruction
湮滅[いんめつ, inmetsu] (n,vs) extinction; destruction
絶滅[ぜつめつ, zetsumetsu] (n,vs,adj-no) destruction; extinction; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
消光比[しょうこうひ, shoukouhi] extinction ratio

extinction ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสูญพันธุ์[n.] (kān sūnphan) EN: extinction FR: extinction [f] ; disparition [f]
การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์[n. exp.] (kān sūnphan) EN: extinction of dinosaurs FR: extinction des dinosaures [f]
การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่[n. exp.] (kān sūnphan) EN: mass extinction FR: extinction massive [f] ; grande extinction [f]
ความระงับหนี้[n. exp.] (khwām ra-ng) EN: extinction of an obligation FR:
ใกล้สูญพันธุ์[adj.] (klai sūnpha) EN: close to extinction FR: proche de l'extinction ; en voie d'extinction ; en voie de disparition
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; Nirvāṇa ; Nibbāna ; salvation ; the supreme goal of Buddhism ; the Summum Bonum of Buddhism ; the Final Goal ; the extinction of all defilements and suffering FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
นิโรธ[n.] (nirōt) EN: nirodha ; nirvana ; cessation of suffering ; extinction of suffering ; complete extinction FR: nirodha (pli) ; extinction (de la souffrance) [f]
นิโรธ-[pref.] (nirōttha-) EN: complete extinction ; nirvana FR:
ทุกขนิโรธ[n.] (thukkhanirō) EN: cessation of suffering ; extinction of suffering ; the third of the Four Noble Truths FR:
ทุกขนิโรธอริยสัจจ์[n.] (thukkhanirō) EN: the Noble Truth of the Cessation of Suffering ; the Noble Truth of the Extinction of Suffering FR:
อัตราการสูญพันธุ์[n. exp.] (attrā kān s) EN: FR: taux d'extinction [m]
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ[n.] (thukkhanirō) EN: the Noble Truth of the Path that leads to the Cessation (or the Extinction) of Suffering FR:
ตกอยู่ในอันตราย ; ตกอยู่ในภาวะอันตราย[v. exp.] (tok yū nai ) EN: endanger FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extinction
Back to top