ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perpetuity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perpetuity*, -perpetuity-

perpetuity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perpetuity (n.) ความไม่มีที่สิ้นสุด See also: ความเป็นอมตะ, ความยั่งยืน Syn. endlessness, eternity, infinity
perpetuity (n.) เงินบำเหน็จ (รายปีหรือตลอดชีพ)
perpetuity (n.) สิ่งที่เป็นอมตะ See also: สิ่งที่อยู่ในภาวะถาวร
perpetuity (n.) กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ
English-Thai: HOPE Dictionary
perpetuity(เพอพิทู'อิที) n. ความเป็นอมตะ,ความไม่มีที่สิ้นสุด,กรรมสิทธิ์ตลอดชีพ,เงินบำเหน็จรายปีตลอดชีพ
English-Thai: Nontri Dictionary
perpetuity(n) ความเป็นอมตะ,ความถาวร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perpetuityการดำรงอยู่ตลอดชีวิต, การดำรงอยู่ตลอดกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Merchandising. And ancillary rights in perpetuity. Anyway, what a race, champ!การนำออกตลาด และสิทธิในการเสริมในความเป็น อมตะ อย่างไรก็ตามสิ่งที่การแข่งขันแชมป์!
No. A private collector bought it from us and allows us to display it in perpetuity.ค่ะ มีนักสะสมซื้อไป แต่ให้จัดแสดงได้ตลอดไป

perpetuity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恒久性[こうきゅうせい, koukyuusei] (n) permanance; perpetuity
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul
永劫[えいごう, eigou] (n) eternity; perpetuity
永存[えいそん;えいぞん, eison ; eizon] (n,vs) durability; permanence; perpetuity
永小作権[えいこさくけん, eikosakuken] (n) the right to tenant farm in perpetuity
恒久[こうきゅう, koukyuu] (n,adj-no) permanent; perpetuity; (P)
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P)
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P)
長久[ちょうきゅう, choukyuu] (n) (1) permanence; perpetuity; (2) Choukyuu era (1040.11.10-1044.11.24); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perpetuity
Back to top