ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anticlockwise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anticlockwise*, -anticlockwise-

anticlockwise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anticlockwise (adj.) ที่ทวนเข็มนาฬิกา Syn. counterclockwise
English-Thai: Nontri Dictionary
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
anticlockwise; counter-clockwiseทวนเข็มนาฬิกา, เวียนซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticlockwiseหมุนทวนเข็มนาฬิกา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทวนเข็มนาฬิกา (adv.) anticlockwise See also: counterclockwise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Almost all the snails in the world have... anticlockwise spiralsหอยเกือบทั้งโลกมี... รอยขดทวนเข็มนาฬิกา

anticlockwise ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆时针[nì shí zhēn, ㄋㄧˋ ㄕˊ ㄓㄣ, 逆时针 / 逆時針] anticlockwise; counterclockwise

anticlockwise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทวนเข็มนาฬิกา[X] (thūan khem ) EN: anticlockwise ; counterclockwise (Am.) FR: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
เวียนซ้าย[adv.] (wīen sāi) EN: anticlockwise ; counterclockwise (Am.) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anticlockwise
Back to top