ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bedspread

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bedspread*, -bedspread-

bedspread ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedspread (n.) ผ้าคลุมเตียง Syn. bedcover, spread
English-Thai: HOPE Dictionary
bedspreadn. ผ้าคลุมเตียง
English-Thai: Nontri Dictionary
bedspread(n) ผ้าปูที่นอน,ผ้าคลุมเตียง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้าคลุมเตียง (n.) bedspread
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, but my compromises are about which bedspread to buy or whose turn it is to do the laundry,ก็จริง แต่ข้อตกลงนั้นมันเกี่ยวกับว่าจะซื้อผ้าคลุมเตียงอันไหน หรือมันเป็นตาใครจะเอาไปซักนี่
I need blankets, I need comforters, quilts, bedspreads.ฉันจำเป็นต้องใช้ผ้าห่มฉันต้องเป็ด, ผ้าห่ม, ผ้าคลุมเตียง
Oh, no, you won't. I just dry-cleaned your bedspread.ไม่ได้ แม่เพิ่งซักผ้าปูที่นอน
Is this "my favorite bedspread" all over again?นี่เพราะเรื่อง 'ผ้าปูเตียงสุดโปรด' อีกรึเปล่า?

bedspread ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผ้าคลุมเตียง[n.] (phā khlum t) EN: bedspread ; quilt FR: couvre-lit [m] ; dessus-de-lit [m]
สุจหนี่[n.] (sutjanī) EN: bedspread shot with gold threads FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bedspread
Back to top