ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

computation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *computation*, -computation-

computation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
computation (n.) การคำนวณ Syn. computing, counting, calculation
computation (n.) ผลที่ได้จากการคำนวณ
English-Thai: HOPE Dictionary
computation(คอมพิวเท'เชิน) n. การคำนวณ,วิธีการคำนวณ,ผลของการคำนวณ,ค่าที่คำนวณได้, Syn. calculation,numeration
English-Thai: Nontri Dictionary
computation(n) การคำนวณ,การนับ,การประมาณการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
computationการคำนวณ, การคณนา [มีความหมายเหมือนกับ computing ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computationการคำนวณ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My sister told me that there was a western machine that will solve the computation and that I will receive it upon baptism.น้องสาวข้าบอกข้าว่า มีเครื่องมือตะวันตกที่จะคำนวณการแก้ปัญหานั้นได้ และข้าจะได้รับมันถ้าข้าเข้าทำพิธีรับศิลจุ่ม
RSA is based on the assumption that factoring large numbers is computationally infeasible.รู้จักกันดีในชื่อ RSA RSA เป็นรากฐานของการสมมุติฐาน ที่จะแก้ปัญหาตัวเลขหลายๆตัว
Don't take my computations.อย่าถือเอาการคำนวนของผมเลย
It's the exact inverse of some of our early n.L.A.P. Computations.นี่มันตรงกันข้าม อย่างสิ้นเิชิง กับผลการคำนวณของเรา ก่อนหน้านี้ที่ N.L.A.P.
Moore's law is that computational power tends to double about every two years or 18 months.เทไรล คิดความต้องการ เหล่านั้นเพื่อพระเจ้า ทำให้กฎหมายของจักรวาล และการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่จะ, เสียงแย่มากเช่นสิ่งที่ โปรแกรมเมอร์ทำ
Right now, the fastest computers on the planet are now comparable or even exceeding the computational ability of the human brain as we estimate it.และแล้วเขาก็เริ่มคิด เกี่ยวกับวิธีการคำนวณ พลังงานมากก็จะใช้เวลา เพื่อสร้างโลกของเราโลกของเรา
And if the mystery of the mind is something we can crack computationally, it would even give us an escape route from death.และถ้าความลึกลับของจิตใจ เป็นสิ่งที่เราสามารถทำคอมพิวเตอร์, มันก็จะทำให้เรามีเส้นทางหลบหนี จากความตาย

computation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
计算数学[jì suàn shù xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 计算数学 / 計算數學] computational mathematics; numerical mathematics

computation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] (n) {comp} address computation
コンピュテーション[, konpyute-shon] (n) computation
計算構造[けいさんこうぞう, keisankouzou] (n) {comp} computation structure
計算順序[けいさんじゅんじょ, keisanjunjo] (n) {comp} computation sequence
算定[さんてい, santei] (n,vs,adj-no) calculation; estimation; computation; (P)
算術計算[さんじゅつけいさん, sanjutsukeisan] (n,vs) arithmetical computation; (performing) an arithmetical operation
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] (n) {comp} computational complexity
計算化学[けいさんかがく, keisankagaku] (n) {comp} computational chemistry (i.e. computer simulation of chemical phenomena); computer chemistry
計算生物学[けいさんせいぶつがく, keisanseibutsugaku] (n) computational biology
計算者[けいさんしゃ, keisansha] (n) non-electronic computer (i.e. person carrying out computation)
計算言語学[けいさんげんごがく, keisangengogaku] (n) {ling} (more common than 計量言語学) computational linguistics
計量[けいりょう, keiryou] (n,vs) (1) measurement; computation; (2) {math} metric; measure; (P)
計量言語学[けいりょうげんごがく, keiryougengogaku] (n) {comp} computational linguistics
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation
コンピュテーション[こんぴゅてーしょん, konpyute-shon] computation
算出[さんしゅつ, sanshutsu] calculation, computation
算定[さんてい, santei] calculation (vs), estimation, computation
計算構造[けいさんこうぞう, keisankouzou] computation structure
計算順序[けいさんじゅんじょ, keisanjunjo] computation sequence
計量[けいりょう, keiryou] measurement, computation
電算[でんさん, densan] electronic computation or computer
算用[さんよう, sanyou] computation, calculation
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] computational complexity
計量言語学[けいりょうげんごうがく, keiryougengougaku] computational linguistics

computation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การคณนา[n.] (kān khananā) EN: computation FR:
คณิต[n.] (khanit) EN: counting ; computation ; calculation FR: calcul [m] ; compte [m]
ทฤษฎีการคณนา[n. exp.] (thritsadī k) EN: theory of computation FR:
ชีววิทยาเชิงคำนวณ[n. exp.] (chīwawittha) EN: computational biology FR:
เชิงคณนา[adj.] (choēng khan) EN: computational FR:
เชิงคำนวณ[adj.] (choēng kham) EN: computational FR:
คณิตศาสตร์การคณนา[n. exp.] (khanittasāt) EN: computational mathematics FR:
เคมีการคำนวณ[n. exp.] (khēmī kān k) EN: computational chemistry FR:
กลศาสตร์ของไหลเชิงคณนา[n. exp.] (konlasāt kh) EN: computational fluid dynamics (CFD) FR:
นาโนเทคโนโลยีเชิงคำนวณ[n. exp.] (nānōthēknōl) EN: computational nanotechnology FR:

computation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenberechnung {f}quantity computation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า computation
Back to top