ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flankly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flankly*, -flankly-

flankly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flankly (adv.) เปิดเผย Syn. candidly, openly Ops. secretly, furtively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flankly
Back to top