ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flaunt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flaunt*, -flaunt-

flaunt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flaunt (vt.) โอ้อวด See also: โม้, คุยโต Syn. show off, brandish, vaunt Ops. hide, conceal
flaunt (n.) การโอ้อวด Syn. vaunt, parade
flaunter (n.) ผู้ที่ชอบโอ้อวด See also: ผู้ที่ชอบคุยโต
English-Thai: HOPE Dictionary
flaunt(ฟลอนทฺ) vt. โอ้อวด,เดินโอ้อวด,ดูหมิ่น,เหยีดหยาม. vi. โอ้อวดด้วยตัวเอง,เดินโอ้อวด,แสดงโอ้อวด,โบก (ธง) สะบัดพลิ้ว n. การโอ้อวด,การโบก (ธง) ., See also: flaunter n., Syn. flourish,brandish
flaunty(ฟลอน'ที) adj. โอ้อวด,หยิ่ง,ยโส, See also: flauntily adv. flauntiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
flaunt(vi) ปลิวสะบัด,โบก,โอ้อวด,สะบัดพริ้ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าใหญ่ (v.) flaunt See also: flash, show off, swank Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่ใจโต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He said: "All these little whores know is to flaunt their vaginasเขาบอกว่า: " whore know เล็กน้อยเหล่านี้ทั้งหมด จะโอ้อวดช่องคลอดของเขาทั้งหลาย
A difficult poem, to flaunt his mastery of arcane poetic realms.บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี บทกวีอันซับซ้อน เพื่ออวดว่าตัวเองเก่งในเรื่องกวี
You didn't even have the wit to do it in private. You had to flaunt it.คุณไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลย แต่ตอนนี้คุณกลับมีข่าวไปทั่ว
And this is my turn to flaunt, and I can't flaunt with a free piano.คราวนี้ถึงทีชั้นบ้างล่ะ แต่ฉันคงอวดด้วยเปียโนฟรีไม่ได้
But why would she flaunt her special skills?อ๋อ นั่นเป็นเหตุผลที่เธอโอ้อวด พลังพิเศษของเธอ?
You flaunt them and you throw them around like a brat with his trust fund.คุณไม่เห็นคุณค่าอำนาจที่มีเลย
Just wish you wouldn't flaunt your skills in front of Bo.ขอแค่อย่าไปพูดแบบนี้ต่อหน้าโบแล้วกัน
## Don't you wanna see me flaunt what I got. #### Don't you wanna see me flaunt what I got.
He thinks he can have a human, flaunt it in our face?เขาคิดว่าจะเอามนุษย์ มาโอ้อวดต่อหน้าเราได้งั้นเหรอ
Girl was not afraid to flaunt what God gave her at all.เธอไม่กลัวที่จะอวดเรือนร่าง ที่พระเจ้าประทานให้มาเลย
So what, you-- You bring him here to flaunt him in front of me and Emily, hoping to stir something up?เพื่อหวังว่าจะกระตุ้นอะไรได้ ? แต่ไม่ผิดแล้วเรื่องพวกเขา มันไม่มากไปกว่าเสน่หาชั่วครั้งคราว
I'm coming out like the sun after rain ready to shine no time to be playin' feelin' good gonna get get what I, what I want gonna show every-everybody how I, how I flaunt look at me now, my confidence is soaringมาแล้วนะ ฉันเหมือนตะวันหลังฝน ส่องเป็นประกายเฉิดฉายกว่าทุกคน รู้สึกดี ที่ได้ทำทุกอย่างที่อยากจะทำ ให้ใครๆ ได้เห็น

flaunt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夸耀[kuā yào, ㄎㄨㄚ ㄧㄠˋ, 夸耀 / 誇耀] proudly; flaunt

flaunt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off
見せびらかす[みせびらかす, misebirakasu] (v5s,vt) to show off; to flaunt; (P)

flaunt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าใหญ่[v.] (nāyai) EN: flaunt FR:
อวด[v.] (ūat) EN: show off ; display ; parade ; strut ; flaunt ; boast FR: exhiber ; étaler ; faire montre de ; se pavaner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flaunt
Back to top