ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exaggerated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exaggerated*, -exaggerated-

exaggerated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exaggerated (adj.) ซึ่งเฟ้อ See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง Syn. overblown
exaggerated (adj.) เกี่ยวกับเรื่องประโลมโลก See also: ซึ่งแสดงอารมณ์อย่างเกินจริงหรือมากไป Syn. sensational
exaggerated (adj.) เกินจริง See also: เกินธรรมดา, ผิดปกติ Syn. excessive, unreasonable Ops. average, reasonable
exaggerated (adv.) อย่างเชื่อถือไม่ได้ Ops. credibly, reasonably

exaggerated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated
御大層;ご大層[ごたいそう, gotaisou] (adj-na,n) exaggerated story
書き立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to write (a person) up (in a positive or negative light); to write something up so that it stands out; to write up in an exaggerated fashion; to detail; to list
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na,n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies
虚誕[きょたん, kyotan] (n) exaggerated talk
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured
大げさ(P);大袈裟[おおげさ, oogesa] (adj-na,n) grandiose; exaggerated; (P)
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn

exaggerated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกินความจริง[adj.] (koēn khwāmj) EN: exaggerated ; overstated FR: exagéré
เกินความเป็นจริง[adj.] (koēn khwām ) EN: exaggerated FR: exagéré
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized FR:
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exaggerated
Back to top