ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hobnob

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hobnob*, -hobnob-

hobnob ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hobnob with (phrv.) ผูกมิตรกับ (เพื่อมีหน้ามีตามในสังคมเช่น ผูกมิตรกับพวกชนชั้นสูง) See also: คบกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
hobnobvi. สนทนากันอย่างสนิทสนม,ร่วมกันดื่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Except the chance to hobnob with a bunch of unhappy snobs.ยกเว้นโอกาสที่จะได้ สังสรรค์กับพวกไร้ความสุขนี่
His consort needs to be able to host royal dinners and hobnob with oligarchs and dictators.คู่ครองของเค้าก็ต้องเป็นคนที่อยู่อย่างราชวงศ์ได้สิ อาหารมื้อค่ำ และการผูกมิตรกับพวกมีเชื้อมีสาย และผู้มีอำนาจ
Ms. Thorne's been kind enough to throw in your mother's dormancy, and while security is acceptable for a typical Hamptons hobnob, it's sorely inadequate for a future presidential candidate, so we will be adding handheld metal detectorsมิสธอร์นใจดีมากแลวสำหรับการเป็นแม่ทูนหัว และในขณะที่ผู้รักษาความปลอดภัยเห็นชอบ สำหรับการเป็นตัวอย่างในการผูกมิตรกับเผศชาย

hobnob ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัมผัส[v.] (samphat) EN: get to know ; hobnob with ; come into contact FR: entrer en contact

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hobnob
Back to top