ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

constricted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *constricted*, -constricted-

constricted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
constricted (adj.) ที่มีขอบเขต See also: ที่มีขีดขั้น Syn. small-scale, narrow
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตีบ (adj.) constricted See also: narrow Syn. แคบ, คอด, กิ่ว Ops. กว้าง
ตีบตัน (v.) be constricted See also: narrow Syn. ลีบ, ตีบ, แคบ

constricted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity
括れる[くびれる, kubireru] (v1,vi) to be constricted
揚げ巻;揚巻;総角[あげまき, agemaki] (n) (1) old-fashioned boys' hairstyle; (2) Meiji period women's hairstyle; (3) (揚げ巻, 揚巻 only) type of dance in kabuki; (4) (揚げ巻, 揚巻 only) knots in colour of four cardinal points hanging from the roof above the sumo ring (color); (5) (abbr) (See 揚巻貝) constricted tagelus (Sinonovacula constricta); Chinese razor clam
絞まる[しまる, shimaru] (v5r,vi) to be strangled; to be constricted

constricted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอด[adj.] (khøt) EN: narrow ; narrowed ; constricted FR: resserré ; rétréci
กิ่ว[adj.] (kiu) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow ; compressed ; slender FR:
ผีอำ[v.] (phī-am) EN: be constricted by a ghost FR:
ตีบ[v.] (tīp) EN: constrict ; narrow ; become constricted FR: rétrécir ; se rétrécir ; serrer
ตีบ[adj.] (tīp) EN: constricted ; vestigial FR:
ตีบตัน[adj.] (tīptan) EN: constricted FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า constricted
Back to top