ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contracted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contracted*, -contracted-

contracted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contracted (adj.) ที่หดตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contractedแคบลง, สั้นลง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contractedขนาดเล็กลง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These men are contracted laborers.คนพวกนี้เป็นกรรมกรที่มีสัญญาจ้าง
Well, I heard that Megatech is contracted by the government.ผมได้ยินมาว่าเมก้าเทคทำสัญญากับรัฐบาลไว้
Then I was taken prisoner in India and I contracted malaria.ผมถูกจับเป็นเชลยในอินเดีย...
It's a genetic disease contracted by people of Mediterranean descent.มันเป็นโรคทางพันธุกรรม\ ติดต่อกันในครอบครัวของ\ ชนชาติที่อยู่รอบๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
Dr. Marsh is contracted with the county.ดร.มาร์ชมีสัญญากับกรมปกครอง
Captain Mike had contracted for three years with Moran Brothersกัปตันไมค์ ได้สัญญา 3 ปี กับ บริษัทลากและกู้เรือ
We were contracted to analyze risk and environmental sensitivity at all unr operating sites nationwide.เราได้ทำสัญญาให้เขาวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม จากการทำงานจากโรงงานของUNRทั้งประเทศ
I thought she contracted some kind of crazy disease.ผมนึกว่าเธอเป็นโรคอะไรร้ายแรงซะอีก
I contracted it through years of habitual smoking.ผมเป็นโรคนี้มาหลายปีแล้ว จากพฤติกรรมการสูบบุหรี่
He contracted it as a relief worker abroad.เขาลงสัญญาเดินทางไปทำงานช่วยเหลือคนที่ต่างประเทศ
Those companies contracted Division to kill you.พวกบริษัทน้ำมัน ติดต่อ ดิวิชั่น ให้กำจัดคุณ
I'm contracted to make sure he gets in -- and out -- with the offer.งานฉันก็คือทำให้เขาได้เข้ามา... และออกไปได้ พร้อมกับยื่นข้อเสนอให้นาย

contracted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包伙[bāo huǒ, ㄅㄠ ㄏㄨㄛˇ, 包伙] contracted communal meals
包银[bāo yín, ㄅㄠ ˊ, 包银 / 包銀] contracted payment (esp. actors' salary in former times)

contracted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦病死[せんびょうし, senbyoushi] (n,vs) death from disease contracted at the front
拗音[ようおん, youon] (n) contracted sound; palatised sound
極め;決め[ぎめ, gime] (n,n-suf) (uk) (See 月極め,日極め) contracted regular payment, e.g. monthly, weekly, etc.; by the (month, week, etc.)
萎縮腎[いしゅくじん, ishukujin] (n) contracted kidney
薬害ヤコブ病訴訟[やくがいヤコブびょうそしょう, yakugai yakobu byousoshou] (n) Japanese lawsuit involving cases where hospitalized patients contracted Creutzfeld-Jakob disease from infected transplants

contracted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หดตัว[adj.] (hot tūa) EN: contracted FR: contracté ; crispé
คับแคบ[adj.] (khapkhaēp) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted ; unspacious FR: étroit ; exigu
กิ่ว[adj.] (kiu) EN: constricted ; contracted ; drawn in ; deflated ; narrow ; compressed ; slender FR:
กล้ามเนื้อหดตัว[n. exp.] (klām neūa h) EN: contracted muscle FR:
เทนเซอร์ย่อ[n. exp.] (thēnsoē yø) EN: contracted tensor FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contracted
Back to top