ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manifesto

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manifesto*, -manifesto-

manifesto ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manifesto (n.) แถลงการณ์ See also: ถ้อยแถลง, คำแถลง, คำประกาศ Syn. declaration, pronouncement
English-Thai: HOPE Dictionary
manifesto(แมนนะเฟส'โท) n. การแถลงการณ์,ประกาศ,การประกาศนโยบาย,การแสดงออกซึ่งความคิด วัตถุประสงค์ นโยบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
manifestoคำแถลงอุดมการณ์, คำประกาศเจตนา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Miami Tribune received a 32-page manifesto in the mail.หนังสือพิมพ์ ไมอามี่ ทริบูน ได้รับ แถลงการณ์ 32 หน้าทางไปรษณีย์
The manifesto includes the names of 3 victims we never released.แถลงการณ์พูดถึงชื่อของเหยื่อสามคน ที่เราไม่เคยให้ข่าวกับสื่อ
I sent that manifesto to the Tribune.ผมส่งแถลงการณ์นั่นให้ทริบูนเอง
Our injunction stopped The Tribune from publishing the manifesto for now.คำสั่งของเราที่ให้ ทริบูน ยับยั้งการตีพิมพ์ คำแถลงการณ์ได้แค่ตอนนี้เท่านั้น
I can't believe you got those assholes to publish the manifesto without the victims'names and as a page-3 story.ไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณทำให้พวกนั้น ยอมตีพิมพ์แถลงการณ์โดยไม่ใส่ชื่อเหยื่อ และลงในหน้า 3
It seems my manifesto unintentionally helped lundy narrow his focus.ดูเหมือนว่าแถลงการณ์ของผมจะช่วยให้ ลันดี้ตีวงแคบลงได้โดยไม่ได้ตั้งใจ
So we can drop our rock manifesto on the world at a certain time.เพื่อที่เราจะได้บรรเลงเพลงร๊อค ให้ชาวโลกได้ฟังเป็นเวลา
Well, it's masquerading as a sci-fi novel, but it's really, uh, my own personal manifesto about the plight of the individual in the 21st century.เค้าปลอมตัวเป็นนักเขียนนิยายไซไฟ แต่จริงๆแล้วสำหรับผม... มันเป็นเรื่องปัจเจกชนในศตวรรษที่21
Everything you predicted in your little manifesto here is standing right in front of you.ทุกอย่างที่คุณพยากรณ์ ไว้ในประกาศเล็กๆ ของคุณนั่น ยืนอยู่ตรงหน้าคุณแล้วในตอนนี้
He planted Greyson's manifesto under each letter to seal the deal.เขาแฝงมัน ไปกับประกาศของเกรย์สัน ซ่อนไว้ใต้ตัวอักษรแต่ละตัว เพื่ออำพราง
Peacenik manifestos, slogans, poems, quotations.manifestos Peacenik คำขวัญบทกวี, ใบเสนอราคา
Feds found a note, uh, more like a manifesto.เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางเจอจดหมาย เอ่อ มากกว่าคำประกาศเจตนาเสียอีก

manifesto ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
共产党宣言[gòng chǎn dǎng xuān yán, ㄍㄨㄥˋ ㄔㄢˇ ㄉㄤˇ ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, 共产党宣言 / 共產黨宣言] Manifesto of the Communist Party; "Manifest der kommunistischen Partei" by Marx and Engels (1848)
宣言[xuān yán, ㄒㄩㄢ ㄧㄢˊ, 宣言] declaration; manifesto
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, 一个幽灵在欧洲游荡 / 一個幽靈在歐洲遊蕩] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto"

manifesto ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラッセルアインシュタイン宣言[ラッセルアインシュタインせんげん, rasseruainshutain sengen] (n) Russell-Einstein Manifesto
共産党宣言[きょうさんとうせんげん, kyousantousengen] (n) The Communist Manifesto
政権公約[せいけんこうやく, seikenkouyaku] (n) (See マニフェスト) policy statement; manifesto
政治要綱[せいじようこう, seijiyoukou] (n) platform (e.g. of a party); policy statement; manifesto
[げき, geki] (n) (written) appeal; circular; manifesto
マニフェスト[, manifesuto] (n) manifesto; (P)
檄を飛ばす;げきを飛ばす;激を飛ばす(iK)[げきをとばす, gekiwotobasu] (exp,v5s) to issue a manifesto; to appeal
檄文[げきぶん, gekibun] (n) written appeal; manifesto; declaration

manifesto ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นโยบาย[n.] (nayōbāi) EN: policy ; plan ; design ; strategy ; principle ; intention ; method ; system ; platform ; manifesto FR: politique [f] ; stratégie [f] ; intentions [fpl] ; manifeste [m]

manifesto ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wahlprogramm {n}election manifesto
Manifest {n}manifesto

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manifesto
Back to top