ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weight*, -weight-

weight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weight (n.) น้ำหนัก
weight (n.) ความหนัก Syn. load, burden, mass
weight (n.) หน่วยวัดน้ำหนัก See also: ระบบวัดน้ำหนัก
weight (vt.) เพิ่มน้ำหนัก
weight (vt.) เป็นภาระ Syn. burden, load down, oppress
weight (vt.) ลำเอียง See also: เข้าข้าง, มีอคติ
weight against (phrv.) เขียนคัดค้าน Syn. slant against
weight down (phrv.) มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น See also: รับน้ำหนักเพิ่ม Syn. load down
weight-watcher (n.) คนที่กำลังควบคุมอาหารเพื่อลดน้ำหนัก Syn. reducer, faster, abstainer
weightily (adv.) อย่างมีน้ำหนัก Syn. heavily
weightiness (n.) การมีน้ำหนัก
weightless (adj.) ซึ่งไร้น้ำหนัก See also: ซึ่งแทบไม่มีน้ำหนัก
weightlifting (n.) กีฬายกน้ำหนัก
weighty (adj.) มีน้ำหนักมาก Syn. heavy
English-Thai: HOPE Dictionary
weight(เวท) n. น้ำหนัก,ความหนัก,มวล,วัตถุสิ่งของ,ความสำคัญ,อิทธิพล vt. เพิ่มน้ำหนัก,เป็นภาระ,ให้น้ำหนักทางสถิติแก่,มีอคตี,เข้าข้าง -Phr. (carry weigth มีความสำคัญ มีอิทธิพล), See also: weighter n.
weighty(เวท'ที) adj. มีน้ำหนักมาก,เป็นภาระ,มีความลำบาก,สำคัญ,มีอิทธิพล, See also: weightily adv. weightiness n., Syn. serious,important,cogent,forceful
English-Thai: Nontri Dictionary
weight(n) น้ำหนัก,การชั่ง,ของหนัก,ภาระ,ความสำคัญ,ลูกตุ้ม,วัตถุ
weighty(adj) หนัก,สำคัญ,เป็นภาระ,ลำบาก,มีอิทธิพล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
weightน้ำหนัก, การถ่วงน้ำหนัก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Weightน้ำหนัก [TU Subject Heading]
Weighting Factor ตัวถ่วงน้ำหนัก ตัวคูณของค่ารวมของการกระจายของประชากร หรือค่ามัชฌิมเลขคณิต [สิ่งแวดล้อม]
weightlessnessสภาพไร้น้ำหนัก, สภาพที่วัตถุอยู่ห่างจากโลกเป็นระยะอนันต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระชุก (clas.) table of weight used in the former time See also: unit of Thai capacity Syn. กระชุ
กะรัตหลวง (n.) a Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams
หลี (n.) a Chinese unit of weight equal to 37.5 milligrams (used by jewelers)
ความหนักเบา (n.) weight See also: gravity, heaviness Syn. น้ำหนัก
น.น. (n.) weight See also: wt. Syn. น้ำหนัก
น้ำหนัก (n.) weight See also: wt.
น้ำหนัก (n.) weight See also: gravity, heaviness
กีฬายกน้ำหนัก (n.) weight lifting
ยกน้ำหนัก (n.) weight lifting Syn. กีฬายกน้ำหนัก
การชั่ง (n.) weight measurement
การลดความอ้วน (n.) losing weight See also: reducing one´s weight
การลดน้ำหนัก (n.) losing weight See also: reducing one´s weight Syn. การลดความอ้วน
ทุ่มน้ำหนัก (v.) putt the weight
น้ำหนักสุทธิ (n.) net weight See also: net amount, net quantity, net volume
ปริมาณสุทธิ (n.) net weight See also: net amount, net quantity, net volume Syn. น้ำหนักสุทธิ
ปอนด์ (clas.) a pound weight Syn. ปอนด์
ลดน้ำหนัก (v.) lose weight See also: diet Syn. ลดความอ้วน
สลึง (n.) unit of gold´s weight
หุน (clas.) a Chinese unit of weight
อวบ (adj.) overweight See also: plump, heavy, obese, fat, fleshy Syn. อ้วน, เจ้าเนื้อ, จ้ำม่ำ Ops. ผอม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I really need to lose some weightฉันต้องการลดน้ำหนักลงบ้างจริงๆนะ
She runs everyday in order to lose weightเธอวิ่งทุกวันเพื่อลดน้ำหนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was the weight of the fish... ... and he let the line slip down, down, down... ... unrolling off the first of the two reserve coils.มันเป็นน้ำหนักของปลา และเขาปล่อยให้สายลื่นลงลง ลง คลี่ออกเป็นครั้งแรก
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.เขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป
It's got to hold the weight of a pig!มันต้องแบกน้ำหนักหมูสกปรก
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ
Feel the weight of all the expert opinions.รู้สึกว่าน้ำหนักของทุกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
He can't gain that weight back he lost while he was overseas.น้ำหนักเขาไม่ขึ้นเลย ตั้งแต่เขากลับจากสงคราม
Oh, yes, she's lost so much weight you can't see her anymore.ใช่ เธอน้ำหนักลดลงไปมาก จนคุณมองไม่เห็นเธออีกแล้ว
The pressure, the weight of it.ความกดดัน น้ำหนักของมัน
I mean, he got a weight problem. What's a nigger gonna do? He's Samoan.ผมหมายความว่าเขามีปัญหาเรื่องน้ำหนัก สิ่งที่คนดำจะทำอย่างไร เขาซามัว
We're running out of logs. The weight grinds them to dust. - Grease them.เราขาดท่อนซุงน้ำหนักรูปสลักบดมันเป็นฝุน
You're putting on a little weight here.น้ำหนักคุณเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะ
Oh, yeah. My God, he's put on so much weight since the Simpson case.เออใช่ พระเจ้าของเขาวางน้ำหนักมากตั้งแต่กรณีที่ซิมป์สัน

weight ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秤砣虽小压千斤[chèng tuó suī xiǎo yā qiān jīn, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ ㄙㄨㄟ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄚ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, 秤砣虽小压千斤 / 稱砣雖小壓千斤] although small, a steelyard weight may tip a hundred pounds (成语 saw);
[jīn, ㄐㄧㄣ, 斤] catty; weight equal to 0.5 kg
阿伏伽德罗[Ā fú jiā dé luó, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ, 阿伏伽德罗 / 阿伏伽德羅] Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist, noted for contributions to molecular weight and molarity, the originator of Avogadro's number 阿伏伽德羅數|阿伏伽德罗数
[yuán, ㄩㄢˊ, 爰] thus; thereupon; following on from that; hence; where?; to change (into); ancient unit of weight and money; surname Yuan
砝码[fá mǎ, ㄈㄚˊ ㄇㄚˇ, 砝码 / 砝碼] weight used on a balance; to make up the weight
铅带[qiān dài, ㄑㄧㄢ ㄉㄞˋ, 铅带 / 鉛帶] weight belt
[bì, ㄅㄧˋ, 贔] able to support great weight
[yì, ㄧˋ, 镒 / 鎰] abrasion; gold-20 taels in weight
原子量[yuán zǐ liàng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄌㄧㄤˋ, 原子量] atomic weight; atomic mass
杠铃[gàng líng, ㄍㄤˋ ㄌㄧㄥˊ, 杠铃 / 槓鈴] barbell (for weight-lifting); dumbell
包袱[bāo fu, ㄅㄠ ㄈㄨ˙, 包袱] cloth-wrapper; a bundle wrapped in cloth; load; weight; burden
折秤[shé chèng, ㄕㄜˊ ㄔㄥˋ, 折秤] discrepancy in weight
哑铃[yǎ líng, ㄧㄚˇ ㄌㄧㄥˊ, 哑铃 / 啞鈴] dumbbell (weight)
千里寄鹅毛[qiān lǐ jì é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里寄鹅毛 / 千里寄鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it; also written 千里送鵝毛|千里送鹅毛
千里送鹅毛[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, 千里送鹅毛 / 千里送鵝毛] goose feather sent from afar (成语 saw); a trifling present with a weighty thought behind it
千里送鹅毛,礼轻人意重[qiān lǐ sòng é máo, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄙㄨㄥˋ ㄜˊ ㄇㄠˊ, li3 qing1 ren2 yi4 zhong4, 千里送鹅毛,礼轻人意重 / 千里送鵝毛,禮輕人意重] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
礼轻人意重,千里送鹅毛[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, qian1 li3 song4 e2 mao2, 礼轻人意重,千里送鹅毛 / 禮輕人意重,千里送鵝毛] goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
[lí, ㄌㄧˊ, 喱] grain weight
重量级[zhòng liàng jí, ㄓㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧˊ, 重量级 / 重量級] heavyweight
高低[gāo dī, ㄍㄠ ㄉㄧ, 高低] height; high or low (altitude or pitch of sound); ups and downs (success or failure); whether sth is right or wrong; comparative strength, weight, depth, stature; (spoken interjection) anyway, whatever; eventually, in the end
包括内置配重[bāo kuò nèi zhì pèi zhòng, ㄅㄠ ㄎㄨㄛˋ ㄋㄟˋ ㄓˋ ㄆㄟˋ ㄓㄨㄥˋ, 包括内置配重 / 包括內置配重] integrated weights (diving)
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, 硾] iodide; to weight
千斤顶[qiān jīn dǐng, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, 千斤顶 / 千斤頂] jack (for lifting weight)
轻便[qīng biàn, ㄑㄧㄥ ㄅㄧㄢˋ, 轻便 / 輕便] lightweight and portable; light and convenient
载荷[zài hè, ㄗㄞˋ ㄏㄜˋ, 载荷 / 載荷] load; lading (weight)
中量级[zhōng liàng jí, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄤˋ ㄐㄧˊ, 中量级 / 中量級] middleweight
病态肥胖[bìng tài féi pàng, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄞˋ ㄈㄟˊ ㄆㄤˋ, 病态肥胖 / 病態肥胖] obese (clinically overweight)
威尊命贱[wēi zūn mìng jiàn, ㄨㄟ ㄗㄨㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧㄢˋ, 威尊命贱 / 威尊命賤] orders weightier than life
胖人[pàng rén, ㄆㄤˋ ㄖㄣˊ, 胖人] overweight person; fatty
超重[chāo zhòng, ㄔㄠ ㄓㄨㄥˋ, 超重] overweight (baggage, freight)
过重[guò zhòng, ㄍㄨㄛˋ ㄓㄨㄥˋ, 过重 / 過重] overweight (luggage)
礼轻人意重[lǐ qīng rén yì zhòng, ㄌㄧˇ ㄑㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄓㄨㄥˋ, 礼轻人意重 / 禮輕人意重] slight present but weighty meaning (成语 saw); It's not the present the counts, it's the thought behind it.
身才[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, 身才] stature; build (height and weight); figure
身材[shēn cái, ㄕㄣ ㄘㄞˊ, 身材] stature; build (height and weight); figure
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 砣] steelyard weight
秤砣[chèng tuó, ㄔㄥˋ ㄊㄨㄛˊ, 秤砣] steelyard weight; standard weight
秤锤[chèng chuí, ㄔㄥˋ ㄔㄨㄟˊ, 秤锤 / 稱錘] steelyard weights
衡量制[héng liang zhì, ㄏㄥˊ ㄌㄧㄤ˙ ㄓˋ, 衡量制] system of weights and measures
桁架[héng jià, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 桁架] truss (weight-bearing construction of cross-beams)
分量[fèn liàng, ㄈㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, 分量] weight

weight ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエートリフティング;ウエイトリフティング;ウェイトリフティング;ウェートリフティング[, ue-torifuteingu ; ueitorifuteingu ; ueitorifuteingu ; ue-torifuteingu] (n) (See 重量挙げ) weight lifting
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight
ストロー級[ストローきゅう, sutoro-kyuu] (n) straw weight
ダイエット[, daietto] (n,vs) (1) diet; (2) losing weight by any method (e.g. exercise); (P)
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way
原子量[げんしりょう, genshiryou] (n) atomic weight
固肥える[かたごえる, katagoeru] (v1,vi) to put on a moderate amount of lean or firm weight; to gain healthy weight (e.g. from muscle); to become overweight as opposed to obese
威張り腐る[いばりくさる, ibarikusaru] (v5r) to throw one's weight around; to be puffed up
幅を利かせる;巾を利かせる[はばをきかせる, habawokikaseru] (exp,v1) to throw one's weight around; to exercise one's authority; to make one's presence felt
才量[さいりょう, sairyou] (n) (1) wisdom and magnanimity; witty intelligence and large-mindedness; (2) measurement; volume and weight
抑え(P);押さえ;押え[おさえ, osae] (n) weight (e.g. paperweight); rear guard; control; check; pressure; (P)
杜仲茶[とちゅうちゃ, tochuucha] (n) (See 杜仲) Tochuu tea (high in minerals and reputed to be beneficial for weight loss and in cases of high blood pressure)
欠け目[かけめ, kakeme] (n) chip (in a cup); shortage of weight
沈め[しずめ, shizume] (n) (1) sinking; submerging; (2) sinker; weight
沈子[ちんし, chinshi] (n) weight (of a fishing net); sinker (on a fishing line)
肉が減る[にくがへる;ししがへる, nikugaheru ; shishigaheru] (exp,v5r) (See 肉が落ちる) to slim down; to lose weight
肉が落ちる[にくがおちる, nikugaochiru] (exp,v1) to slim down; to lose weight
自重[じちょう, jichou] (n) weight of an (unloaded) vehicle
荷重減衰[かじゅうげんすい, kajuugensui] (n) {math} weight decay
重量拳闘選手[じゅうりょうけんとうせんしゅ, juuryoukentousenshu] (n) heavy weight boxer
預ける[あずける, azukeru] (v1,vt) (1) (See 預かる) to give into custody; to leave (a child) in the care of; to entrust; to deposit; (2) to lean on; to put one's weight on; (P)
ウェイト(P);ウエイト(P);ウエート;ウェート[, ueito (P); ueito (P); ue-to ; ue-to] (n) (1) wait; (2) weight; (P)
ウエルター級[ウエルターきゅう, ueruta-kyuu] (n) welterweight class (boxing)
オーバーウエート[, o-ba-ue-to] (n) overweight
キログラム重[キログラムじゅう, kiroguramu juu] (n) kilogram-weight; kilogramme-weight
コアリズム[, koarizumu] (n) weight-loss exercises (wasei
ジュニアウエルター[, juniaueruta-] (n) junior welter (weight); (P)
ジュニアウエルター級[ジュニアウエルターきゅう, juniaueruta-kyuu] (n) junior welterweight
ジュニアバンタム級[ジュニアバンタムきゅう, juniabantamu kyuu] (n) junior bantamweight
ジュニアフェザー[, juniafeza-] (n) junior feather (weight)
ジュニアフェザー級[ジュニアフェザーきゅう, juniafeza-kyuu] (n) junior featherweight
ジュニアフライ級[ジュニアフライきゅう, juniafurai kyuu] (n) junior flyweight
ジュニアヘビー級[ジュニアヘビーきゅう, juniahebi-kyuu] (n) junior heavyweight
ジュニアミドル[, juniamidoru] (n) junior middle (weight)
ジュニアミドル級[ジュニアミドルきゅう, juniamidoru kyuu] (n) junior middleweight
ジュニアライト級[ジュニアライトきゅう, juniaraito kyuu] (n) junior lightweight
スーパーヘビー級[スーパーヘビーきゅう, su-pa-hebi-kyuu] (n) super heavyweight
ちぎりぎ[, chigirigi] (n) {MA} weight-chain-pole weapon
ちゃんこ鍋[ちゃんこなべ, chankonabe] (n) weight-gaining stew for sumo
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウェイト[うえいと, ueito] weight
重み[おもみ, omomi] weight

weight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับเฉา[n.] (apchao) EN: ballast ; weight FR: lest [m] ; ballast [m]
แบกน้ำหนัก[v. exp.] (baēk nāmnak) EN: carry a weight (of) ; have a weight handicap FR:
บาท[n.] (bāt) EN: baht (unit of weight equal to 15 grams) FR: baht [m] (unité de poids équivalant à 15 grammes)
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmn) EN: distribute the weight evenly FR:
ชั่ง[n.] (chang) EN: catty ; cattie ; chang ; [unit of weight equal to 600 grams] FR: chang [m] ; [unité de poids équivalant à 600 gr.]
ชั่งหลวง[n.] (changlūang) EN: chang luang ; [unit of weight equal to 600 grams] FR:
การลดน้ำหนัก[n. exp.] (kān lot nām) EN: losing weight ; reducing one's weight FR: perte de poids [f]
กะรัตหลวง[n.] (karatlūang) EN: [Thai weight unit for precious stones equal to 20 centigrams] FR:
ขย่ม[v.] (khayom) EN: push up and down with one's whole weight ; press down repeatedly ; jump up and down on ; push down FR:
ความหนัก[n.] (khwām nak) EN: weight FR: lourdeur [f] ; pesanteur [f]
ลดน้ำหนัก[v. exp.] (lot nāmnak) EN: lose weight FR: perdre du poids ; maigrir
ลูกถ่วง[n. exp.] (lūk thūang) EN: weight FR:
ลูกตุ้ม[n.] (lūktum) EN: pendulum ; bob ; clock weight ; weight FR: pendule [m]
ไม่มีน้ำยา[v. exp.] (mai mī nāmy) EN: carry no weight FR:
มาตราชั่ง[n. exp.] (mattrā chan) EN: unit of weight FR: unité de poids [f]
มวลอะตอมสัมพัทธ์[n. exp.] (mūan atøm s) EN: relative atomic mass ; atomic weight FR:
น้ำหนัก[n.] (nāmnak = na) EN: weight FR: poids [m] ; masse [f]
น้ำหนักเชิงอะตอม[n. exp.] (nāmnak choē) EN: atomic weight FR:
น้ำหนักจำเพาะ[n. exp.] (nāmnak jamp) EN: specific weight FR:
น้ำหนักเกิน[n.] (nāmnak koēn) EN: overweight ; excess weight FR: surpoids [m]
น้ำหนักเกินพิกัด[n. exp.] (nāmnak koēn) EN: excess weight FR: surcharge [f]
น้ำหนักโมเลกุล[n. exp.] (nāmnak mōlē) EN: molecular weight FR: masse molécualire [f]
น้ำหนักเนื้อ[n. exp.] (nāmnak neūa) EN: weight of the contents FR:
น้ำหนักปกติ[n. exp.] (nāmnak paka) EN: normal weight FR: poids normal [m]
น้ำหนักรวม[n. exp.] (nāmnak rūam) EN: gross weight FR:
น้ำหนักสุทธิ[n. exp.] (nāmnak sutt) EN: net weight FR: poids net [m]
ปริมาณสุทธิ[n. exp.] (parimān sut) EN: net weight ; net amount ; net quantity ; net volume FR:
ภาร[n.] (phān) EN: load ; burden ; weight ; heavy task ; obligation duty ; responsibility FR:
ระวางบรรทุก[n. exp.] (rawāng bant) EN: load weight limit FR:
ถ่วง[v.] (thūang) EN: load ; weight FR: alourdir ; charger ; attacher un poids (à qqch)
ถ่วงน้ำหนัก[v. exp.] (thūang nāmn) EN: handicap ; weight FR: handicaper ; lester
อ้วนขึ้น[v. exp.] (uan kheun) EN: grow fat ; get fat ; put on weight FR: grossir ; engraisser
อ้วนท้วน[v.] (uanthūan) EN: be plump ; be corpulent ; be fat ; be fleshy ; gain weight ; be chubby ; be rotund FR:
วางอำนาจ[v.] (wāng-amnāt) EN: throw one's weight around ; use one's authority ; abuse one's power FR:
วางก้าม[v.] (wāngkām) EN: put on airs ; swagger ; throw one's weight around ; act like a big shot FR: se conduire de façon arrogante
เบา[adj.] (bao) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low ; lightweight FR: faible ; léger
เบาหวิว[v. exp.] (bao wiū) EN: feel weightless ; feel light ; be light FR: être léger comme l'air
เฮฟวี่เวท[n.] (hēpwīwēp) EN: heavyweight FR: poids lourd [m]
หุน[n.] (hun) EN: [Chinese unit of weight] FR:
จานน้ำหนัก[n. exp.] (jān nāmnak) EN: weights FR:

weight ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reibungsgewicht {n}adhesive weight
Briefbeschwerer {m}paper weight
Halbschwergewicht {n} [sport]cruiser weight [Am.]
Leergewicht {n}; totes Gewichtdead weight
Trockengewicht {n} | absolutes Trockengewichtdry weight | bone dry weight
Übergewicht {n}excess weight
Fallgewicht {n}falling weight
Gewichtszunahme {f}gain in weight
Leergewicht {n}kerb weight; tare weight; unladen weight
Webgewicht {n}loom weight
Gewichtsabnahme {f}loss of weight
Höchstbelastung {f} beim Startmaximum take-off weight
Fruchteinwaage {f}net weight of fruit
Nettogewicht {n}net weight
Eigengewicht {n}own weight; dead weight
Dienstgewicht {n}service weight
Gesamtgewicht {n} | zulässiges Gesamtgewicht (eines Fahrzeuges)total weight; laden weight | gross train weight; gross vehicle weight (GVW); permissible total weight
Fahrzeuggewicht {n} | maximal zulässiges Fahrzeuggewichtvehicle weight | maximum loaded vehicle weight
Achslast {f} [auto]axle load; axle weight; load per axle
Ausgleichsgewicht {n}balance weight; counterweight
Gegengewicht {n} (zu)balance weight; balance (to)
Federgewicht {n} [sport]featherweight
Schwergewicht {n} [sport]heavy weight; heavyweight
Leichtschwergewicht {n} [sport]light heavyweight
Leichtbau {m}lightweight construction
Leichtbeton {m}lightweight concrete
Leichtbetonstein {m}lightweight concrete block
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure
Börsenindex {m} | kursgewichteter Börsenindexmarket index; stock market index | value-weighted market index
Zentner {m} | britischer Zentner (ca. 50,8 kg) | amerikanischer Zentner (ca. 45,36 kg)metric hundredweight | (long) hundredweight [Br.] | (short) hundredweight [Am.]
Mittelgewicht {n} [sport]middleweight
Mittelgewichtler {m} [sport]middleweight
Preisindex {m} [econ.] | gewichteter Preisindex | impliziter Preisindexprice index | price-weighted index | implied price index
Reißen {n} (Gewichtheben) [sport]snatch (weightlifting)
Gewichtheben {n} [sport]weight lifting; weightlifting
Gewichtsbelastung {f}weight load
Gewichtsverteilung {f}weight distribution
Bewertung {f}weighting
Gewichtigkeit {n}weightiness
Gewichtungsfaktor {m}weighting factor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weight
Back to top