ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quickening

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quickening*, -quickening-

quickening ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quickening (n.) การเพิ่มความเร็ว See also: การเร่ง Syn. speedup, hastening
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quickening๑. การเร็วขึ้น๒. ระยะเด็กเริ่มดิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

quickening ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, 腜] quickening of the fetus

quickening ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
胎動[たいどう, taidou] (n,vs) quickening; foetal (fetal) movement; fomenting (trouble); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quickening
Back to top