ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

absent-minded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *absent-minded*, -absent-minded-

absent-minded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absent-minded (adj.) ใจลอย See also: ตกอยู่ในภวังค์, เคลิ้ม, เหม่อลอย Syn. inattentive, absent, unmindful Ops. attentive, observant
absent-mindedness (n.) การฝันกลางวัน See also: การฝันหวาน, การปล่อยความคิดไปตามอารมณ์ Syn. fantasy, fancy, dream, woolgathering, imagination, Ops. truth, verification, tangibility
absent-mindedness (n.) การตกอยู่ในห้วงฝัน See also: การใจลอย, การฝันกลางวัน Syn. daydream
English-Thai: HOPE Dictionary
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลงๆ ลืมๆ (v.) absent-minded See also: vacant, blank, stupid Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, เผลอ, เหม่อ, เซ่อ
เป๋อ (v.) absent-minded See also: vacant, blank, stupid Syn. ป้ำๆ เป๋อๆ, หลงๆ ลืมๆ, เผลอ, เหม่อ, เซ่อ
เหม่อลอย (adj.) absent-minded See also: inattentive, vacant, abstracted Syn. ใจลอย, เหม่อ
ใจลอย (adj.) absent-minded See also: dreamy, inattentive, abstracted, wandering (mind) Syn. เหม่อลอย
ตกอยู่ในภวังค์ (v.) be absent-minded
ตาลอย (v.) be absent-minded See also: be inattentive, be listless Syn. เหม่อลอย, ตาเหม่อ
ตาเหม่อ (v.) be absent-minded See also: be inattentive, be listless Syn. เหม่อลอย
เผลอสติ (v.) be absent-minded Syn. เผอเรอ, เผลอไผล
เหม่อ (v.) be absent-minded See also: be distracted, be unaware, be inattentive, be preoccupied, be unmindful Syn. เหม่อลอย, ใจลอย, เบลอ
เหม่อลอย (v.) be absent-minded See also: be vacant, be abstracted, be inattentive Syn. ใจลอย, เหม่อ
ใจลอย (v.) be absent-minded See also: be dreamy, be inattentive Syn. เหม่อลอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I like absent-minded people.ฉันชอบคนบ๊องๆไม่เต็มนะ
She's such an absent-minded girl.เด็กคนนั้นยิ่งเอื่อยเฉื่อยอยู่
All great men are absent-minded. It's a sign you're smart.คนดีหลายๆคนจะบ๊องๆ มันเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณน่าหลงไหล

absent-minded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健忘[jiàn wàng, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄤˋ, 健忘] absent-minded
失神[shī shén, ㄕ ㄕㄣˊ, 失神] absent-minded; to lose spirit; despondent
精神恍惚[jīng shén huǎng hū, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, 精神恍惚] absent-minded; in a trance
走神[zǒu shén, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ, 走神] absent-minded; one's mind is wandering
走神儿[zǒu shén r, ㄗㄡˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 走神儿 / 走神兒] absent-minded; one's mind is wandering
跑神儿[pǎo shén r, ㄆㄠˇ ㄕㄣˊ ㄖ˙, 跑神儿 / 跑神兒] absent-minded; one's mind is wandering
恍惚[huǎng hū, ㄏㄨㄤˇ ㄏㄨ, 恍惚] entranced; absent-minded; distracted

absent-minded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
慌て者[あわてもの, awatemono] (n) scatterbrain; absent-minded person
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper
上の空;うわの空[うわのそら, uwanosora] (adj-na,n) inattention; absent-mindedness
喪心[そうしん, soushin] (n,vs) absent-mindedness; stupor; dejection

absent-minded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจลอย[adj.] (jailøi) EN: absent-minded FR: distrait ; absent ; rêveur
ขี้ลืม[adj.] (khī leūm) EN: forgetful ; absent-minded FR: distrait ; étourdi ; tête en l'air ; oublieux (litt.)
ขี้หลง[adj.] (khī long) EN: forgetful; absent-minded FR: distrait ; étourdi ; oublieux (litt.)
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: forget oneself ; be absent-minded ; be a dreamy state ; fancy ; be in a transport ; be in a rapture ; be carried away ; be lost in thought ; be spellbound FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; être dans la lune
เคลิ้ม[adj.] (khloēm) EN: forgetful of oneself ; absent-minded ; scatterbrained ; abstracted FR: perdu dans ses pensées
เคลิบเคลิ้ม[v.] (khloēpkhloē) EN: be in a dreamy state ; be absent-minded ; forget oneself ; be half-sleep FR: être absorbé dans ses pensées ; se transporter (litt.) ; planer (fam.)
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful FR:
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive ; gaze into space FR: être distrait ; être inattentif ; être tête en l'air
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted ; preoccupied FR: distrait ; inattentif
เผลอ[v.] (phloē) EN: be careless ; remiss ; be negligent ; be reckless ; be absent-minded ; forget ; omit FR: être négligent ; être insouciant
เผลอใจลอย[adj.] (phloē jailø) EN: absent-minded ; inattentive FR: distrait ; absent ; rêveur ; inattentif
เผลอไผล[v.] (phloēphlai) EN: be unconscious ; be unaware ; be forgetful ; be absent-minded FR:
เผลอสติ[v. exp.] (phloē sati) EN: be absent-minded FR: rêvasser ; s'étourdir ; se griser ; tomber en extase ; être transporté
เป๋อ[adj.] (poē) EN: absent-minded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า absent-minded
Back to top