ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ec

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ec*, -ec-

ec ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
EC (abbr.) ประชาคมยุโรป (คำย่อของ European Community)
ec (prf.) ออก
eccentric (n.) คนที่ผิดปกติ See also: คนที่แปลกประหลาด Syn. kook, oddball
eccentric (adj.) ผิดปกติ See also: แปลก, ประหลาด Syn. odd, strange, unconventional
eccentric person (n.) คนที่ดูประหลาดๆ (แสลง) See also: คนที่ดูผิดปกติ Syn. screwball
eccentrically (adj.) อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม Syn. individualistically Ops. conventionally
eccentricity (n.) ข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ See also: ข้ออ่อน, จุดอ่อนเล็กๆ น้อยๆ Syn. frailty, quirk, Ops. strength
eccentricity (n.) ตำหนิ See also: ข้อบกพร่อง Ops. perfection, ideal
ecclesiastic (n.) นักบวช (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์) See also: พระ (โดยเฉพาะในศาสนาคริสต์) Syn. churchman, cleargyman
ecclesiastical (adj.) เกี่ยวกับพระในศาสนาคริสต์ See also: เกี่ยวกับนักบวช Syn. churchly, clearical, ministerial
ecclesiastical unit (n.) เขตศาสนา Syn. archdiocese, demesne, territory, county
echelon (vt.) จัดระดับ
echelon (n.) ระดับตำแหน่ง Syn. position, rank, status
echidna (n.) ตัวตุ่น See also: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมของออสเตรเลีย กินแมลง มีจมูกยาว มีขนหยาบและหนามยาว Syn. spiny anteater
echinoderm (n.) สัตว์ทะเลในไฟลัม Echinodermata เช่น ปลาดาว
echo (n.) การซ้ำ See also: การเลียนแบบ Syn. copy, imitation
echo (vt.) ทำให้ก้อง See also: ทำให้สะท้อน, ทำให้กังวาน
echo (vi.) สะท้อน See also: ก้อง, กังวาน Syn. resound
echo (n.) เสียงสะท้อน See also: เสียงก้อง, เสียงกังวาน Syn. repetition, reverberation
echo back (phrv.) สะท้อนกลับ (ความคิด)
echo with (phrv.) ก้องไปด้วย Syn. resound with, reverberate with, ring with
echoic (adj.) คล้ายเสียงสะท้อน See also: เกี่ยวกับการเลียนเสียง
echoing (adj.) ซึ่งดังกึกก้อง See also: กึกก้องไปด้วยเสียง Syn. resonant
echolocation (n.) การหาตำแหน่งที่อยู่ของวัตถุโดยคิดจากเวลาและทิศทางของการสะท้อนกลับ เช่น เรดาร์และโซนาร์
eclat (n.) ความสำเร็จที่งดงาม Syn. success
eclectic (adj.) ซึ่งสรรหาจากแหล่งต่างๆ See also: ซึ่งคัดสรรจากสิ่งที่ดีที่สุด, ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่เลือกหาจากแหล่งต่างๆ Syn. selective
eclectic (adj.) ทำจากสิ่งที่มาจากหลากหลายแหล่ง
eclectic (n.) ผู้สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด
eclipse (n.) การสูญเสียความสำคัญ See also: การเสียอำนาจ
eclipse (n.) คราส See also: การบดบังแสงอาทิตย์ของโลกหรือของดวงจันทร์ Syn. obsuration, occultation
eclipse (vt.) ทำให้เกิดคราส
eclipse (vt.) ทำให้ลดความสำคัญลง See also: ทำให้อำนาจลดลง
eclipsed (adj.) ซึ่งมีผ้าคลุมหน้า See also: ซึ่งมีสิ่งบดบัง, ซึ่งไม่เปิดเผย, ซึ่งไม่แสดงออกโดยตรง Syn. cloaked
ecliptic (adj.) เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส See also: เกี่ยวกับการบดบังรัศมี, เกี่ยวกับการกินเป็นวง Syn. orbital
ecliptic (n.) แนวการโคจรของพระอาทิตย์ Syn. epicycle, orbit
eclogue (n.) บทกวีของคนชนบท (มักอยู่ในรูปแบบบทสนทนาระหว่างคนเลี้ยงแกะ) Syn. idyll
eco warrior (sl.) นักประท้วงทางสิ่งแวดล้อม
ecocide (n.) การทำลายสิ่งแวดล้อมของคน
ecologist (n.) นักอนุรักษ์นิยม
ecology (n.) นิเวศวิทยา See also: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม, สาขาสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม Syn. bionomics
English-Thai: HOPE Dictionary
ecarte(เอคาร์เท') n. เกมไพ่ที่เล่นกันสองคน
ecaudate(อีคอ'เดท) adj. ซึ่งไร่หาง
eccentric(อิคเซน'ทริค) adj.,n. (คนที่) ผิดปกติ,ประหลาด,เบี้ยว,พิกล,วิตถาร., See also: eccentrical adj., Syn. queer ###A. normal
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
ecchymosis(เอคคะโม'ซิส) n. อาการฮ่อเลือด -pl. ecchymoses, See also: ecchymotic adj. ดูecchymosis
ecclesian. โบสถ์,ฝูงชนที่มาชุมนุมกัน,การชุมนุมกัน -pl. eccleses
ecclesiastic(อิคลีซิแอส'ทิค) n.,adj. (เกี่ยวกับ) พระสอนศาสนา,สงฆ์., Syn. clergyman,ecclesiastical
ecclesiasticismn. หลักปฎิบัติของสงฆ์,การปฎิบัติตามวินัยสงฆ์
ecdysiastn. นางระบำเปลื้องผ้า, Syn. stripper
ecdysis(เอค'ดิซิส) n. การลอกคราบ,การสลัดขน,การเปลี่ยนขน., See also: ecdsial adj. ดูecdysis -pl.ecdyses
ecfabbr. extra cellular fluid
ecf-aabbr. eosinophill chemotactic factor of anaphylaxis
ecgabbr. electrocardiogram
eche(อีช) vt.,vi. ขยาย,เพิ่ม
echelon(เอช'ชะลอน) n. การจัดกำลังทหารเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นเป็นขั้นบันได,ระดับตำแหน่ง,ระดับขั้นในระบบองค์กร vt.,vi. จัดเป็นขั้นบันได,จัดเป็นระดับ, Syn. rank
echidna(อีคิด'นะ) n. ตัวตุ่นชนิดหนึ่ง
echinateadj. มีหนาม
echinodermn. สัตว์ทะเล เช่น ปลาดาว,sea urchin
echo(เอค'โค) n. เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,การซ้ำ,การเลียนแบบ,การหวนกลับ,ผู้เลียนแบบ,การสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุ. -v. สะท้อน,หวนกลับ,เลียนแบบ,ทำซ้ำ, See also: echoer n. ดูecho, Syn. reverberation,imitation,imitate -pl. echoes
eclair(เอแคล') n. ขนมหวานรูปไข่มีครีมอยู่ข้างใน -pl. eclairs
eclat(เอคลา') n. เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,ความเอิกเกริก,ความชื่นชมยินดี, Syn. fame
eclectic(อิเคลค'ทิค) adj. เกี่ยวกับการสรรหาจากที่ต่าง ๆ ,เกี่ยวกับการเลือก สิ่งที่ดีที่สุด n. ผู้ที่สรรหาสิ่งที่ดีที่สุด, See also: eclecticism n. ดูeclectic
eclipse(อิคลิพซฺ') n. จันทรคราส (eclipse of the moon) สุริยคราส (eclipse of the sun) ,อุปราคา,ความมัวหมอง,ความมืดมนลง,การบดบังรัศมี. vt. ทำให้เกิดการบดบังรัศมี, Syn. darken,
ecliptic(อิคลิพ'ทิค) adj. เกี่ยวกับจันทรคราสหรือสุริยคราส n. วงกลมที่บดบังรัศมี, See also: ecliptically adv. ดูecliptic
ecology(อีคอล'โลจี) n. นิเวศวิทยา,สาขาสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม, Syn. oecology, See also: ecologic,ecological adj. ecologist n.
economic(อีคะนอม'มิค,เอคคะนอม'มิค) adj. เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,เกี่ยวกับภาวะทางเศรษฐกิจ
economical(อีคะนอม'มิเคิล,เอคคะนอม'มิเคิล) adj. ประหยัด,มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่
economics(อีคะนอม'มิคซฺ,เอคคะนอม'มิคซฺ) n. เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ
economise(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
economism(อีคอน'นะมัสซึม) n. การเพิ่มผลผลิตโดยการให้ชาวนาได้รับส่วนแบ่ง ของผลผลิตมากขึ้นการเพิ่มค่าแรงงานสวัสดิการและอื่น ๆ (เป็นทฤษฎีหรือหลักการ ของคอมมิวนิสต์จีน)
economist(อีคอน'นะมิสทฺ) n. นักเศรษฐศาสตร์,ผู้ที่ประหยัด
economize(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
economy(อีคอน'นะมี) n. เศรษฐกิจ,การประหยัด,รายได้,การเคหะ. adv. โดยสารชั้นประหยัด, Syn. frugality
economy classn. ค่าโดยสารชั้นประหยัด
ecospeciesn. พันธุ์ที่ประกอบด้วยพันธุ์ผสมของecotypes
ecosystem n.ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ecotonen. เขตระหว่างกลุ่มพืชที่ต่างกัน 2 ชนิด เช่นระหว่างป่ากับทุ่ง
ecru(เอค'รู) adj. สีน้ำตาลอ่อน. n. สีน้ำตาลอ่อน
ecstasisn. การขยายพยางค์, See also: ecstatic adj. ดูecstasis -pl. ecruses
ecstasize(เอค'สทะไซซ) vt. ทำให้ดีอย่างเหลื่อล้น,ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น
English-Thai: Nontri Dictionary
eccentric(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ประหลาด,ผิดแปลก,วิตถาร,พิสดาร,พิกล
eccentricity(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ,ความผิดแปลก,ความวิตถาร,ความประหลาด
ecclesiastic(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์
ecclesiastical(adj) เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับโบสถ์,เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับสงฆ์,ของสงฆ์
echo(n) เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกึกก้อง,การสะท้อนกลับ
eclipse(n) สุริยุปราคา,จันทรุปราคา,ความมืด,อุปราคา,การบดบังรัศมี
ecliptic(adj) เกี่ยวกับสุริยุปราคา,เกี่ยวกับจันทรุปราคา,เกี่ยวกับการบดบังรัศมีค
economic(adj) เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์,ในทางเศรษฐกิจ,ในเรื่องเงิน
economical(adj) มัธยัสถ์,ประหยัด,อดออม,กระเหม็ดกระแหม่
economics(n) เศรษฐศาสตร์,สภาพเศรษฐกิจ
economist(n) นักเศรษฐศาสตร์,ผู้ที่ประหยัด
economize(vt) มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,ไม่สุรุ่ยสุร่าย
economy(n) ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
ecstatic(adj) ซึ่งปลาบปลื้มยินดี,ซึ่งปีติยินดี,ซึ่งดีใจเหลือล้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ecaudate; acaudateไร้หาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eccentric๑. นอกศูนย์กลาง๒. (จิตเวช.) พิลึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eccentricityความเยื้องศูนย์กลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ecchymosisเลือดออกใต้ผิว [มีความหมายเหมือนกับ bruise; contusion และ suggillation ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ecclesia (L.)ศาสนสถาน, ที่ชุมนุมศาสนิกชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecclesiastical courtศาลศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecdysisการลอกคราบ, การลอกหลุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ECG, EKG (electrocardiogram)อีซีจี, อีเคจี (ภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
echelon matrixเมทริกซ์ขั้นบันได [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
echinateมีหนามทู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
echinodermสัตว์พวกผิวหนาม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
echoสะท้อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
eclecticismคตินิยมสรรผสาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
eclipse blindnessตาบอดเหตุสุริยคราส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ecological community; communityชุมชีพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ecologyนิเวศวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
econometricsเศรษฐมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
economic activityกิจกรรมทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economically active populationประชากรที่ทำงานทางเศรษฐกิจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
economicsเศรษฐศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
economiserตัวประหยัดน้ำมัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
economizerตัวประหยัดน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
economy jetนมหนูประหยัดน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecosystemระบบนิเวศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ecotoneเขตรอยต่อ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ecstasyปีติสานติ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ectodermเอ็กโทเดิร์ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ectopicผิดที่, นอกตำแหน่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eczema๑. ผื่นแดง, ตุ่มน้ำ๒. ผิวหนังอักเสบออกผื่น [มีความหมายเหมือนกับ dermatitis, eczematous] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
EC อีซี ดู eletrical conductivity [สิ่งแวดล้อม]
Eccentricขอบเดียวของลำไส้,เป็นเฉพาะแห่ง,บริเวณริมเซลล์,นอกศูนย์กลาง [การแพทย์]
Ecchymosisช้ำเลือด,กาฬ,จ้ำเขียว,จ้ำเขียวตามตัว,จ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือดสีคล้ำ,เลือดออกตามผิวหนังเป็นจ้ำๆ,พรายย้ำ,เลือดออกเป็นพรายย้ำ,จ้ำสีเขียวๆ,การบวมที่มีสีเขียวคล้ำหรือม่วง,จุดจ้ำเลือดตามตัว,จ้ำเลือด,รอยเลือดออกใต้ผิวหนังขนาดใหญ่,ห้อเลือด,ผื่นเลือดออก [การแพทย์]
Ecdysisการลอกคราบ,การลอกคราบของลูกน้ำ [การแพทย์]
echinodermเอไคโนเดิร์ม, สัตว์ในไฟลัมเอไคโนเดอร์มาตา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Echoการสะท้อนการทำงานให้เห็น [คอมพิวเตอร์]
Eclipseระยะที่หาย [การแพทย์]
Ecological assessment (Biology)การประเมินทางนิเวศ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Ecologyนิเวศวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Econometricsเศรษฐมิติ [เศรษฐศาสตร์]
Economic administrationการบริหารเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic geographyภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic systemระบบเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economical Statusภาวะเศรษฐกิจ [การแพทย์]
Economicsเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Economistนักเศรษฐศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Economizer ตัวประหยัดน้ำมัน, fertile material and source material วัสดุต้นกำเนิดและวัสดุต้นกำลัง [พลังงาน]
Economyความประหยัด,ประหยัด [การแพทย์]
Ecosystemระบบนิเวศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ectodermเอกโตเดิร์มโครงสร้างชั้นนอกสุดของชั้นเนื้อเยื่อตัวอ่อน (Germ Layers) ซึ่งพัฒนาเกิดมาจากมวลเซลล์ชั้นในของบลาสโตซิสต์ เอกโตเดิร์มจะพัฒนาไปเป็นระบบประสาท อวัยวะรับสัมผัส ผิวหนังและโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ectomorphเอ็คโตมอร์ฟ [การแพทย์]
Ectoparasiticidesยาฆ่าปาราสิตที่ผิวหนัง [การแพทย์]
Ectopicผิดที่ [การแพทย์]
Ecuadorเอควาดอร์ [TU Subject Heading]
Eczemaเอ็กซีมา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อีซี (n.) EC
นอกตำรา (adj.) eccentric See also: untraditional, atheistic
ของวัด (n.) ecclesiastical material Syn. ของสงฆ์
ของสงฆ์ (n.) ecclesiastical material Syn. ของวัด
ฐานานุกรม (n.) ecclesiastical orders
ติด (n.) Echeneidae Syn. ปลาติด, เหา, เหาทะเล, เหาฉลาม
ปลาติด (n.) Echeneidae Syn. เหา, เหาทะเล, เหาฉลาม
เหาฉลาม (n.) Echeneidae Syn. ปลาติด, เหา, เหาทะเล
เหาทะเล (n.) Echeneidae Syn. ปลาติด, เหา, เหาฉลาม
ก้อง (v.) echo See also: resound, reverberate Syn. ดังสนั่น
ก้องกังวาน (v.) echo See also: reverberate, resound Syn. สะท้อน
ดังสนั่น (v.) echo See also: resound, reverberate Syn. อึกทึก Ops. เงียบเชียบ
สะท้อน (v.) echo See also: resound
เสียงสะท้อน (n.) echo See also: reverberation, sound reflection Syn. เสียงสะท้อนกลับ
เสียงสะท้อนกลับ (n.) echo See also: reverberation, sound reflection
อุปราคา (n.) eclipse
สุริยอุปราคา (n.) Eclipse of the sun See also: Solar Eclipse Syn. สุริยคราส, สุริยเคราะห์
ระบบนิเวศ (n.) ecology
ด้านเศรษฐกิจ (adj.) economic
การท่อง (n.) recitation See also: learning by heart, repetition
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He has no respect for anyoneเขาไม่ให้ความนับถือใครเลย
Don't you recognize me?คุณจำฉันไม่ได้หรือ
I have no objectionฉันไม่คัดค้านอะไร
Follow my direction very closelyทำตามคำชี้แนะของฉันเป็นอย่างดี
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
Not necessaryไม่จำเป็น
His secretary set the meetingเลขาฯของเขาจัดการประชุมนี้
What do you recommend I do?คุณจะแนะนำให้ฉันทำอะไรดี
Hi, I can hear you perfectlyไฮ ฉันได้ยินเสียงคุณชัดแจ๋วเลย
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
Practice makes perfectการฝึกฝนจะทำให้สมบูรณ์แบบ
Thank you for directionsขอบคุณที่บอกทาง
Have you heard the weather forecast?คุณได้ฟังพยากรณ์อากาศไหม
It's really hard to make a decisionมันยากที่จะตัดสินใจจริงๆ
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
Because it can't possibly have been bothเพราะมันไม่สามารถจะเป็นได้ทั้งสองอย่าง
Because then we'd identicalเพราะงั้นพวกเราถึงได้เหมือนกัน
Can I talk to you for a second?ขอฉันพูดกับคุณสักครู่ได้ไหม
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
Is that really necessary?นั่นมันจำเป็นจริงๆ หรือ
Do you think she should get a second chance?คุณคิดว่าเธอควรได้รับโอกาสครั้งที่สองหรือไม่
Has he travelled anywhere recently?เขาเดินทางไปที่ไหนเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่
I think it's absolutely perfectฉันคิดว่ามันสมบูรณ์แบบโดยแท้จริง
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
It's a recipe I haven't tried beforeมันเป็นตำรับอาหารที่ฉันไม่เคยลองมาก่อน
Did you decorate and furnish it yourself?คุณตกแต่งประดับประดามันด้วยตนเองหรือนี่
I haven't decided yetฉันยังไม่ตัดสินใจเลย แล้วคุณล่ะ
It's Election Day todayวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง
You don't recognize her?คุณจำเธอไม่ได้หรือ
I want you to respect meฉันอยากให้คุณนับถือฉัน
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
Actually, it's a perfect timeจริงๆ แล้วมันเป็นเวลาที่ดีเลิศต่างหาก
Perfectดีเลิศ ทำมันอีก
I'm tired of your lecturingฉันเบื่อหน่ายกับคำสั่งสอนของคุณ
It's the secret to you successมันคือเคล็ดลับสู่ความสำเร็จของคุณ
I would like to work there because…ฉันอยากทำงานที่นั่นเพราะว่า
I didn't expect you to do it the first timeฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณทำมันในครั้งแรก
I have real respect for people who do thatฉันให้ความเคารพอย่างแท้จริงต่อคนที่ทำอย่างนั้น
I prefer dogs to cats because…ฉันชอบสุนัขมากกว่าแมวเพราะว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"They're Coming." "They're Coming" by EC Grapple MC VD.พวกเขากำลังมา. พวกเขากำลังมาโดย อีซี กแรปล เอมซี ฟีดี
You're the one who baked those cookies for Home Ec class and gave them to me right?เธอเป็นคนที่อบคุกกี้ในชั่วโมง Home Ec class
You guys got home Ec together too. That's cool.เรียนวิชางานบ้านด้วยกันรึ น่ารักดีนี่
I didn't even know we had a home ec room. What's all this?ไม่ยักรู้ว่ามีวิชาเตรียมเป็นแม่ด้วย ทำอะไรน่ะ?
You see, our home ec program teaches practical skills... like food service preparation.วิชาคหกรรม สอนให้ประกอบอาหาร
Home ec class. Muffin.ฉันทำมัฟฟินในคลาสคหกรรม
Find some secluded glade where she can pick wildflowers.พบบางบึงเงียบสงบ ที่เธอสามารถเลือกดอกไม้ป่า
And all because I was afraid.และทั้งหมดเป็นเพราะฉันกลัว
Why, last week. Why, recently!ทำไมสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำไม เมื่อเร็ว ๆ นี้!
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า
A perfect disguise.ปลอมตัวที่สมบูรณ์แบบ
A special sort of death for one so fair.การเรียงลำดับพิเศษของการ เสียชีวิต อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็น ธรรม

ec ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一如所料[yī rú suǒ liào, ㄧ ㄖㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 一如所料] as expected
[á, ㄚˊ, 啊] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
[à, ㄚˋ, 啊] oh (interjection)
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
废藩置县[fèi fān zhì xiàn, ㄈㄟˋ ㄈㄢ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, 废藩置县 / 廢藩置縣] abolish the feudal Han and introduce modern prefectures (refers to reorganization during Meiji Japan)
吸附洗消剂[xī fù xǐ xiāo jì, ㄒㄧ ㄈㄨˋ ㄒㄧˇ ㄒㄧㄠ ㄐㄧˋ, 吸附洗消剂 / 吸附洗消劑] absorbing decontaminant
零声母[līng shēng mǔ, ㄌㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄨˇ, 零声母 / 零聲母] absence of initial consonant; a Chinese syllable having no initial consonant (starting directly with the medial vowel)
必不可少[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, 必不可少] absolutely necessary; indispensable; essential
必不可少组成[bì bù kě shǎo zǔ chéng, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, 必不可少组成 / 必不可少組成] absolute necessity; sine qua non
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 断 / 斷] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge
不知死活[bù zhī sǐ huó, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙˇ ㄏㄨㄛˊ, 不知死活] act recklessly
应收帐款[yīng shōu zhàng kuǎn, ㄕㄡ ㄓㄤˋ ㄎㄨㄢˇ, 应收帐款 / 應收帳款] accounts receivable
电瓶[diàn píng, ㄉㄧㄢˋ ㄆㄧㄥˊ, 电瓶 / 電瓶] accumulator; battery (for storing electricity)
精密[jīng mì, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ, 精密] accuracy; exact; precise; refined
精确度[jīng què dù, ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄝˋ ㄉㄨˋ, 精确度 / 精確度] accuracy; precision
准确[zhǔn què, ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, 准确 / 準確] accurate; exact; precise
精准[jīng zhǔn, ㄐㄧㄥ ㄓㄨㄣˇ, 精准 / 精準] accurate; exact; precision
精确[jīng què, ㄐㄧㄥ ㄑㄩㄝˋ, 精确 / 精確] accurate; precise
成绩[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 成绩 / 成績] achievement; performance records; grades
阿克伦[Ā kè lún, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, 阿克伦 / 阿克倫] Acheron river in Epirus, northwest Greece
阿克伦河[Ā kè lún hé, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄜˊ, 阿克伦河 / 阿克倫河] Acheron river in Epirus, northwest Greece
吖啶[ā dìng, ㄚ ㄉㄧㄥˋ, 吖啶] acridine (antiseptic and disinfectant)
亚当・斯密[Yà dāng, ㄧㄚˋ ㄉㄤ· Si1 mi4, 亚当・斯密 / 亞當・斯密] Adam Smith (1723-1790), Scottish ethical philosopher and pioneer economist, author of The Wealth of Nations 國富論|国富论
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 收货人 / 收貨人] addressee; person receiving mail
通讯录[tōng xùn lù, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, 通讯录 / 通訊錄] address book; directory
形容词[xíng róng cí, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ, 形容词 / 形容詞] adjective
形容辞[xíng róng cí, ㄒㄧㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ, 形容辞 / 形容辭] adjective
干事[gàn shi, ㄍㄢˋ ㄕ˙, 干事 / 幹事] administrative secretary (in charge of sth)
先进[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, 先进 / 先進] advanced (technology); to advance
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, 爱琴 / 愛琴] Aegean (sea between Greece and Turkey)
气溶胶侦察仪[qì róng jiāo zhēn chá yí, ㄑㄧˋ ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄠ ㄓㄣ ㄔㄚˊ ㄧˊ, 气溶胶侦察仪 / 氣溶膠偵察儀] aerosol detector
事后[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, 事后 / 事後] after the event; in hindsight; in retrospect
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, 做作] affected; artificial
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 受到影响 / 受到影響] affected (usually adversely); to suffer
受寒[shòu hán, ㄕㄡˋ ㄏㄢˊ, 受寒] affected by cold; to catch cold
受暑[shòu shǔ, ㄕㄡˋ ㄕㄨˇ, 受暑] affected by heat; to suffer heatstroke or sunstroke
情爱[qíng ài, ㄑㄧㄥˊ ㄞˋ, 情爱 / 情愛] affection; friendly feelings towards sb; love
情种[qíng zhòng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, 情种 / 情種] affectionate; an affectionate person

ec ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
ECCS[イーシーシーエス, i-shi-shi-esu] (n) emergency core cooling system; ECCS
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion
10進基数;十進基数[じっしんきすう, jisshinkisuu] (n) {comp} decimal radix
10進小数;十進小数[じっしんしょうすう, jisshinshousuu] (n) {comp} decimal fraction
10進小数点;十進小数点[じっしんしょうすうてん, jisshinshousuuten] (n) {comp} decimal point
10進数;十進数[じっしんすう, jisshinsuu] (n) {comp} decimal; decimal digit; decimal number
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic
10進演算子;十進演算子[じっしんえんざんし, jisshin'enzanshi] (n) {comp} decimal operator
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece
2次局[にじきょく, nijikyoku] (n) {comp} secondary station
2進化10進コード;二進化十進コード[にしんかじっしんコード, nishinkajisshin ko-do] (n) {comp} binary-coded decimal code
2進化10進数;二進化十進数[にしんかじっしんすう, nishinkajisshinsuu] (n) {comp} binary coded decimal; BCD
2進化10進法;二進化十進法[にしんかじっしんほう, nishinkajisshinhou] (n) {comp} binary-coded decimal notation
2進化10進表示法;二進化十進進表示法[にしんかじっしんひょうじほう, nishinkajisshinhyoujihou] (n) {comp} binary-coded decimal representation
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange)
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD
ALT[エイエルティー, eierutei-] (exp) assistant language teacher (technical term used in Japan); ALT
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC
CEO[シーイーオー, shi-i-o-] (n) (See 最高経営責任者) chief executive officer; CEO
CGS単位系[シージーエスたんいけい, shi-ji-esu tan'ikei] (n) centimetre-gram-second system of units
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable)
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder
EEPROM[イーイープロム, i-i-puromu] (n) {comp} electrically erasable programmable read-only memory; EEPROM; E2PROM
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
ETC[イーティーシー, i-tei-shi-] (n) electronic toll collection system; ETC
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail
FSH[エフエスエッチ, efuesuecchi] (n) (See 卵胞刺激ホルモン) follicle-stimulating hormone; FSH
FTTH[エフティーティーエッチ, efutei-tei-ecchi] (n) (See FTTx) fiber to the home (fibre); FTTH; home fiber optic cable installation
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P)
HCFC[エッチシーエフシー, ecchishi-efushi-] (n) (See ハイドロクロロフルオロカーボン) hydrochlorofluorocarbon; HCFC
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD
Japanese-English: COMDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade
10進[10しん, 10 shin] decimal
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station
2進化10進コード[2しんか10しんコード, 2 shinka 10 shin ko-do] binary-coded decimal code
2進化10進数[2しんか10しんすう, 2 shinka 10 shinsuu] binary coded decimal (BCD)
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture
アクセス機構[アクセスきこう, akusesu kikou] access mechanism, actuator
アクチュエータ[あくちゅえーた, akuchue-ta] access mechanism (e.g. disk), actuator
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
あふれ検査[あふれけんさ, afurekensa] overflow check
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software)
アンパック10進表記法[あんぱっく10しんひょうきほう, anpakku 10 shinhyoukihou] unpacked decimal notation
イーコム[いーこむ, i-komu] ECOM
イジェクト[いじえくと, ijiekuto] eject (vs)
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection
ウイルスチェック[ういるすちえっく, uirusuchiekku] virus check
ウィルスプロテクション[ういるすぷろてくしょん, uirusupurotekushon] virus protection
ウイルス防止[ウイルスぼうし, uirusu boushi] virus check
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS)
エグゼキュート[えぐぜきゅーと, eguzekyu-to] execute
エコー[えこー, eko-] echo
エコーキャンセラ[えこーきゃんせら, eko-kyansera] echo canceller
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
ばれる[ばれる, bareru] Thai: รั่วไหล English: to leak out (a secret)
一切れ[ひときれ, hitokire] Thai: เศษเล็ก ๆ English: small piece
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
内容[ないよう, naiyou] Thai: เนื้อหา English: subject
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception
別物[べつもの, betsumono] Thai: กรณีพิเศษ English: special case
力学[りきがく, rikigaku] Thai: วิชากลศาสตร์ English: mechanics
効力[こうりょく, kouryoku] Thai: ผล English: effect
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
区分[くぶん, kubun] Thai: การแบ่งประเภท English: section
十二月[じゅうにがつ, juunigatsu] Thai: เดือนที่สิบสองของปี, ธันวาคม English: December
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แถมอีกหน่อย English: in this connection
増減[ぞうげん, zougen] Thai: การเพิ่มลด English: increase and decrease
外れる[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy
守る[まもる, mamoru] Thai: คุ้มครอง English: to protect
完全[かんぜん, kanzen] Thai: สมบูรณ์แบบ English: perfection (an)
寄せる[よせる, yoseru] Thai: สะสม English: to collect
富む[とむ, tomu] Thai: ร่ำรวย English: to become rich
専門[せんもん, senmon] Thai: ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน English: speciality
専門[せんもん, senmon] Thai: วิชาเอก English: subject of study
尖る[とがる, togaru] Thai: แหลมคม English: to become sharp
必要[ひつよう, hitsuyou] Thai: ความจำเป็น English: necessity (an)
怠る[おこたる, okotaru] Thai: เพิกเฉย English: to neglect
慌てる[あわてる, awateru] Thai: รีบร้อน English: to become confused (disconcerted, disorganized)
戴く[いただく, itadaku] Thai: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน) English: to receive (hon)
技能[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคนิค English: technique
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโลยี English: technology
指定[してい, shitei] Thai: การระบุคุณสมบัติเฉพาะ English: specification
接続[せつぞく, setsuzoku] Thai: การเชื่อมต่อ(เข้าเครือข่าย) English: connection (vs)
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)
曇る[くもる, kumoru] Thai: มืดครึ้ม English: to become cloudy
最近[さいきん, saikin] Thai: เร็ว ๆ นี้ English: recently
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)

ec ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ; กกต. (คณะกรรมการเลือกตั้ง)[org.] (Køkøtø. (Kh) EN: EC (Election Commission) FR: Commission électorale [f]
ประชาคมยุโรป[n. prop.] (Prachākhom ) EN: European Community ; EC FR:
อ่า[v.] (ā) EN: decorate FR:
อ่า[adj.] (ā) EN: decorated ; adorned ; beautified ; embellished FR:
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept FR: transgresser les règles
อาชีพรอง[n. exp.] (āchīp røng) EN: FR: activité d'appoint [f] ; travail d'appoint [m] ; activité secondaire [f]
อาชีพสุจริต[n. exp.] (āchīp sutja) EN: FR: profession respectable [f] ; profession honorable [f]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior FR: spécial ; extra ; supérieur
อดิเรก-[pref.] (adirēkka-) EN: special FR:
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีต-[pref.] (adītta-) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag FR: être recourbé
แอนิเมชัน[n.] (aēnimēchan) EN: animation FR: animation [f]
แอนติอิเล็กตรอน = แอ็นติอิเล็กตร็อน[n.] (aēnti-ilekt) EN: antielectron = anti-electron FR:
แอบ[adj.] (aēp) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly ; surreptitiously FR: en douce ; discrètement ; furtivement ; en catimini
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบฟัง[v. exp.] (aēp fang) EN: overhear ; listen in ; tap ; eavesdrop FR: écouter en cachette ; écouter aux portes
แอปพลิเคชัน = แอพพลิเคชั่น[v. exp.] (aepphlikhēc) EN: application FR: application [f]
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
แอซเท็ก[adj.] (Aētthek = A) EN: Aztec FR: aztèque
อาหารโบราณ[n. exp.] (āhān bōrān) EN: FR: recette ancienne [f]
อาหารเอเชีย[n. exp.] (āhān Ēchīa ) EN: Asian cuisine FR: cuisine asiatique [f]
อหังการ[v.] (ahangkān) EN: be arrogant ; behave arrogantly ; behave egotistically FR: agir avec arrogance
อาหารแห้ง[n. exp.] (āhān haēng) EN: dried food FR: aliment séché [m] ; nourriture séchée [f]
อาหารจานเด็ด[n. exp.] (āhān jān de) EN: special menu FR:
อาหารกึ่งสุก[n. exp.] (āhān keung ) EN: precooked food FR: nourriture précuite [f]
อาหารมื้อที่สอง[n. exp.] (āhān meū th) EN: second serving FR: deuxième service [m]
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) EN: FR: spécialité culinaire [f]
อาหารสมอง[n. exp.] (āhān samøng) EN: brain food ; intellectually stimulating FR:
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive FR:
ไอ้บ้า[X] (ai bā) EN: Jerk! ; You jerk! ; You must be mad! ; FR: fou [m] ; idiot [m] ; imbécile [m]
ไอแดด[n.] (aidaēt) EN: reflected heat of the sun ; warmth of the sun FR: chaleur réfléchie du soleil [f]
ไอแห้ง[n. exp.] (ai haēng) EN: dry cough FR: toux sèche [f]
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,) FR: QI (quotient intellectuel) [m]
ไอเสีย[n.] (aisīa) EN: exhaust gas FR: gaz d'échappement [m]
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney ; attorney general ; prosecutor FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master ; lecturer FR: professeur de faculté [m] ; professeur émérite [m] ; maître de conférence [m]
อาจารย์มหาวิทยาลัย[n. exp.] (ājān mahāwi) EN: lecturer FR: professeur d'université [m]

ec ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehstromsteller {m} [electr.]a.c. power controller
Abart {f}subspecies
Abbauprodukt {n} [chem.]decomposition product
achsfern {adj} [techn.]abaxial
abbaubar {adj}decomposable
Abc-Schütze {m}abecedarian
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section
Abdeckkappe {f} | Abdeckkappen
Abdeckklappe {f} (z.B. für Schmiernippel) [techn.]protective cap
Abdeckplatte {f} | Abdeckplatten
Abdeckprofil {n} | Abdeckprofile
Abdeckung {f} | Abdeckungen
Abdeckung {f}; Bedeckung
Ableben {n}decease; demise; death
Abmarsch {m}decampment
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable
Abrechnung {f}; Schlussrechnung
Schleifmittel {n} [techn.]abradant; abrading medium
Absatz {m} [econ.] | reißenden Absatz findensales; turnover | to sell like hot cakes
Fehlen {n} der Geschäftsgrundlageabsence of valid subject matter
Absolutauswahl {f}absolute selection
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter
Abwägung {f} | gerechte Abwägung der Interessen von | Mängel
Abwärmenutzungsanlage {f}waste heat recovery system
Abwärtstransformator {m} [electr.]step-down converter; step-down transformer
Beschleunigungsbegrenzer {m} [techn.]acceleration limiter
Akzept {n}; Accept Order [econ.]accept order
Akzeptbank {f}; Wechselbank
Zugangsberechtigung {f}; Zutrittsberechtigung
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Geschäftsbücher {pl}account books; accounts; accounting records
Kontaktmann {m}account executive
Kontenauswahl {f}account selection
Buchhaltung {f}; Rechnungswesen
Abrechnungszeitraum {m}; Abrechnungsperiode
Aufzeichnungen {pl}accounting records
Buchgewinn {m}; rechnerischer Gewinnaccounting profit
Tatsachenentscheid {m}decision based on facts
Säureluftwäscher {m} [techn.]acid scrubber
Eichelspecht {m} [ornith.]Acorn Woodpecker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ec
Back to top