ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

individualistically

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *individualistically*, -individualistically-

individualistically ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
individualistically (adj.) อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน See also: โดยผิดแปลกไปจากเดิม Syn. eccentrically Ops. conventionally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า individualistically
Back to top