ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quirk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quirk*, -quirk-

quirk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quirk (n.) การพลิกผันอย่างฉับพลัน (เโชคชะตา) See also: เหตุการณ์พลิกผัน
quirk (n.) พฤติกรรมประหลาดของคน See also: ท่าทางแปลกประหลาดของคน
quirk (n.) การพูดเล่นสำนวน See also: คำพูดหลบเลี่ยง, คำพูดตลบตะแลง, การพูดอำพรางความจริง Syn. vagary, whim, oddity
quirk (n.) การเขียนเล่นหางตัวอักษร
quirk up (phrv.) เลิกคิ้ว See also: ขมวดคิ้ว
quirkily (adv.) อย่างพลิกผัน See also: อย่างตลบตะแลง
quirkiness (n.) ความพลิกผัน See also: ความตลบตะแลง
quirky (adj.) ซึ่งแปลกๆ Syn. idiosyncratic
English-Thai: HOPE Dictionary
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร,การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติการณ์ที่ประหลาด,การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน,หางตัวอักษร,การเขียนตัวอักษรเล่นหาง,มุมแหลม vt. เล่นสำนวน,ถากถาง,เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง
English-Thai: Nontri Dictionary
quirk(n) การเขียนเล่นหาง,การเหไป,การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like a quirk alert bracelet. Oh, wait a second! This could be a thing.เหมือนกำไลเตือนภัย เดี๋ยวก่อนนะ นี่อาจเป็นไปได้
You're elevating his quirk to a disorder now?คุณกำลังยกระดับ ความประหลาดเป็นความผิดปกติเหรอ?
Maybe that quirk of light inspired the very first artist.บางทีนั่นอาจจะมุมแหลมของแสง แรงบันดาลใจจากศิลปิน คนแรกมาก
The patterns were not simply a quirk of iron filings;รูปแบบที่ไม่ได้เพียงแค่เป็น มุมแหลมของผงตะไบเหล็ก;
I miss that quirky little motorcycle of yours.ฉันคิดถึงเจ้าจอมซิ่งคันนั้นของคุณจัง
I, myself, am often surprised at life's little quirks. (OMINOUS POPPING)ข้ามักจะแปลกใจในการพลิกผันของโชคชะตาเสมอแหละ
Call it a quirk, but I like to know when one of my best reporters has been mugged.เรียกว่ามุมแหลม แต่ผมชอบที่จะรู้ว่าเมื่อหนึ่งในผู้สื่อข่าวที่ดีที่สุดของฉันได้รับการปล้น
They may be damaged, or retain their former owners quirksมันอาจจะเสียหาย หรือไม่ก็เสียทรงก็ได้
I love you, ridiculous quirks and all.แต่ ฉันรักคุณ รวมทั้งเรื่องพฤติกรรมไร้สาระนี่ด้วย
Brick is a very quirky child...maybe clinically quirky, even.บริค เป็นเด็กที่แปลกมาก อาจแปลกถึงขั้นต้องพบแพทย์
Oh, and we sprung for a room in that quirky little inn. the skylark.โอ้ และเราหาห้องพัก ชื่อแปลกๆ เดอสกายลาร์ค
I prefer to think of myself as quirky.ฉันชอบคำว่า เพี้ยนมากกว่านะ

quirk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不思議な縁[ふしぎなえん, fushiginaen] (n) quirk of fate; curious coincidence; happy chance
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate

quirk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลุดโลก[adj.] (lut lōk) EN: eccentric ; quirky FR:
มั่ว[adj.] (mūa) EN: mixed up ; chaotic ; erratic ; quirky FR:

quirk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerissenheit {f}quirkiness
gerissen {adv}quirkily
schrullig; eigenartig {adj} | Schrulliger; eigenartiger | eigenartiger; am eigenartigstenquirky | quirkier | quirkiest
Spleen {m}tic; quirk; spleen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quirk
Back to top