ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occultation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occultation*, -occultation-

occultation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occultation (n.) คราส See also: การบดบังแสงอาทิตย์ของโลกหรือของดวงจันทร์ Syn. obsuration
English-Thai: HOPE Dictionary
occultation(ออคคัลเท'เชิน) n. การหายไป,การแอบแฝง,การซ่อนเร้น,การปิดบัง

occultation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掩蔽[えんぺい, enpei] (n,vs) (1) cover; concealment; masking; screening; (2) occultation

occultation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeckung {f} [astron.]occultation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occultation
Back to top