ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orbital

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orbital*, -orbital-

orbital ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orbital (adj.) เกี่ยวกับการโคจร See also: ของการโคจร, เป็นวงรอบ
orbital rocket (n.) ดาวเทียม See also: ดาวเทียมสื่อสาร Syn. space satellite
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
orbital๑. -เบ้าตา๒. -ทางโคจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orbital implantsเบ้าตาเทียม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
External SRBs, orbital system engines, it's just like the shuttle you flew.สถานีอวกาศวงโคจรระดับสูง, มันก็เหมือนกระสวยที่นายเคยบินแหละ
Research suggests ocd involves oblems in communication between the frontal of the brain and the orbital cortex.ผลการวิจัยระบุว่าโรคOCD/Nเกี่ยวข้องกับปัญหาการสื่อสารระหว่าง สมองตรงหน้าผาก/Nกับสมองระหว่างเบ้าตา
Warning, orbital integrity compromised.คำเตือน ศูนย์เสียวงโคจร
A relatively short orbital radiusความสัมพันธ์ของระยะการโคจรที่สั้น
There's damage to the superior orbital fissure and sphenoid.ความเสียหายที่เกิดขึ้น ทำให้กลายเป็นรอยแตก และเป็นรูปลิ่ม
Now, these orbital images tell me that the hostiles' numbers have gone from a few hundred to well over 2,000 in one day.ตอนนี้ ภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เห็นว่า จากจำนวนศัตรูไม่กี่ร้อย เพิ่มขึ้นมากกว่าสองพันภายในวันเดียว
It must be an orbital thing.It must be an orbital thing.
We spent months doing a detailed orbital survey.พวกเราใช้เวลาร่วมเดือน ที่จะทำการทดลองในข้อมูลนะ
On Monday, city college will be unveiling CCCP, the city college cosmic pioneer... their very own orbital launch simulator.ในวันจันทร์นี้ วิทยาลัยซิตี้จะเปิดตัว City College Cosmic Pioneer ซึ่งเป็น Simulator จำลองการบินรอบวงโคจร ของพวกเขาเอง
Luckily, my student, Paul Butler, and I had telescope time assigned to us just a week later on the Lick Observatory 3-meter telescope four consecutive nights, and as luck would have it, the supposed orbital period of this planet around 51 pegสวิสที่น่าสงสัย พวกเขาได้พบสิ่งที่ ทุกคนกำลังมองหา ดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่มาก
Once Kepler detects a planet, the planet's orbital size can be calculated along with its mass and surface temperature.ในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ เคปเลอร์วิทยาศาสตร์คณะทำงาน, เจฟฟ์มาร์ซี่เชื่อว่าเคปเลอร์ เป็นขั้นตอนที่ดีต่อไป ต่อการค้นหาสิ่งมีชีวิตบน ดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ
What about the orbital bones?แล้วกระดูกเบ้าตาล่ะ?

orbital ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公转[gōng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄢˋ, 公转 / 公轉] orbital revolution
轨道舱[guǐ dào cāng, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ ㄘㄤ, 轨道舱 / 軌道艙] orbital module; orbital cabin
戊巴比妥钠[wù bā bǐ tuǒ nà, ˋ ㄅㄚ ㄅㄧˇ ㄊㄨㄛˇ ㄋㄚˋ, 戊巴比妥钠 / 戊巴比妥鈉] pentasorbital sodium (a sedative)

orbital ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フロンティア電子理論[フロンティアでんしりろん, furonteia denshiriron] (n) frontier molecular orbital theory
眼窩底[がんかてい, gankatei] (n) orbital floor (thin bone floor of eye socket)
軌道の離心率[きどうのりしんりつ, kidounorishinritsu] (n) orbital eccentricity
軌道修正[きどうしゅうせい, kidoushuusei] (n) course correction; trajectory change; orbital adjustment
軌道短半径[きどうたんはんけい, kidoutanhankei] (n) semi-minor axis (esp. in orbital matters)
軌道運動[きどううんどう, kidouundou] (n) orbital motion
軌道長半径[きどうちょうはんけい, kidouchouhankei] (n) semi-major axis (esp. in orbital matters)
軌道関数[きどうかんすう, kidoukansuu] (n) orbital function
軌道離心率[きどうりしんりつ, kidourishinritsu] (n) orbital eccentricity
軌道電子[きどうでんし, kidoudenshi] (n) orbital electron
モンツキテンジクザメ属[モンツキテンジクザメぞく, montsukitenjikuzame zoku] (n) Hemiscyllium (genus of longtail carpet sharks in the family Hemiscylliidae with short snouts, nostrils at the tip, and elevated eyes and supraorbital ridges)

orbital ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ออร์บิทัลเชิงอะตอม[n. exp.] (øbithan cho) EN: atomic orbital FR: orbitale atomique [f]
สถานีอากาศ[n. exp.] (sathānī ākā) EN: space station FR: station spatiale [f] ; station orbitale [f]
สถานีอวกาศ[n. exp.] (sathānī awa) EN: FR: station orbitale [f]

orbital ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ring... | Südring {m} (Straße)orbital | south orbital route
orbital {adj}; den Augapfel betreffend [med.]orbital
Bahnelemente {pl} [astron.]orbital elements

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orbital
Back to top