ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ministerial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ministerial*, -ministerial-

ministerial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ministerial (adj.) เกี่ยวกับพระ See also: ของพระ Syn. pastoral, ecclesiastical
ministerial (adj.) เกี่ยวกับรัฐมนตรี See also: เกี่ยวกับกระทรวง Syn. magisterial, official
ministerially (adv.) ทางพระ
English-Thai: HOPE Dictionary
ministerial(มินนิสเทีย'เรียล) adj. เกี่ยวกับพระ,เกี่ยวกับรัฐมนตรี,เกี่ยวกับการรับใช้ เป็นเครื่องมือ
English-Thai: Nontri Dictionary
ministerial(adj) เกี่ยวกับทูต,เกี่ยวกับรัฐมนตรี,เป็นเครื่องมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ministerial actการกระทำทางบริหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ministerial responsibilityความรับผิดชอบของรัฐมนตรี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฎกระทรวง (n.) ministerial regulations See also: ministerial orders
กฎทบวง (n.) ministerial regulations See also: ministerial orders
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have some ministerial papers for your signature.มีเอกสารที่จะให้เซ็นต์ครับ
That's not very ministerial of you.ซึ่งไม่ใช่คุณสมบัติของพระเลยสักนิด

ministerial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
部长级[bù zhǎng jí, ㄅㄨˋ ㄓㄤˇ ㄐㄧˊ, 部长级 / 部長級] ministerial level (e.g. negotiations)
终南捷径[zhōng nán jié jìng, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄥˋ, 终南捷径 / 終南捷徑] lit. Mt Zhongnan is a shortcut to a ministerial job (成语 saw); fig. to take a shortcut to promotion

ministerial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
省令[しょうれい, shourei] (n) ministerial ordinance; (P)
許認可権[きょにんかけん, kyoninkaken] (n) ministerial authority to grant permits and approvals
縦割行政;縦割り行政[たてわりぎょうせい, tatewarigyousei] (n) vertically segmented administrative system; overcompartmentalized bureaucracy; system in which interministerial rivalry diminishes overall efficiency; (bureaucratic) sectionalism; interministerial rivalry; bureaucratic fiefdoms

ministerial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประชุมระดับรัฐมนตรี[n. exp.] (kān prachum) EN: ministerial meeting FR: réunion ministérielle [f]
ความเป็นรัฐมนตรี[n. exp.] (khwām pen r) EN: ministerial position FR:
กฎกระทรวง[n.] (kotkrasūang) EN: ministerial order ; ministerial regulation FR: arrêté ministériel [m] ; ordonnance ministérielle [f] ; directive ministérielle [f]
กฎเสนาบดี[n.] (kotsēnābødī) EN: ministerial regulations FR:
กฎทบวง[n.] (kotthabūang) EN: ministerial regulations ; agency regulations FR:
ออกกฎกระทรวง[v. exp.] (øk kot kras) EN: issue ministerial regulations FR:
องค์กรระดับรัฐมนตรี[n. exp.] (ongkøn rada) EN: ministerial body ; ministerial bodies [pl] FR:
องค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา[org.] (Ongkøn Rada) EN: ASEAN Sectoral Ministerial Bodies FR:
ประทวน[n.] (prathūan) EN: ministerial certificate of appointment FR:
ระดับรัฐมนตรี[adj.] (radap ratth) EN: ministerial FR: ministériel
ท้องตรา[n.] (thøngtrā) EN: general order ; ministerial order ; ministerial directive FR:

ministerial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amtlich {adv}ministerially

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ministerial
Back to top