ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

atheistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *atheistic*, -atheistic-

atheistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
atheistic (n.) ผู้ที่เชื่อว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ถึงการมีอยู่ของพระเจ้า Syn. skeptic, freething
atheistic (adj.) ไม่นับถือหรือเชื่อในศาสนาใด Syn. profane Ops. godly, pious

atheistic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
atheistisch {adj}atheistic
atheistisch {adv}atheistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า atheistic
Back to top