ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

screwball

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *screwball*, -screwball-

screwball ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
screwball (n.) คนที่ดูประหลาดๆ (แสลง) See also: คนที่ดูผิดปกติ Syn. eccentric person

screwball ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シュートボール[, shu-tobo-ru] (n) shoot ball (baseball); shooter; screwball

screwball ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spinner {m}screwball [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า screwball
Back to top