ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scan*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scan, -scan-

*scan* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
CAT scanner (n.) เครื่องถ่ายเอ็กซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Syn. CT scanner
CT scanner (n.) เครื่องถ่ายเอ็กซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Syn. CAT scanner
descant on (phrv.) ร้องเสียงสูงขึ้น Syn. descant upon
descant on (phrv.) พูดยืดยาวเกี่ยวกับ See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างยืดยาว
descant upon (phrv.) ร้องเสียงสูงขึ้น Syn. descant on
descant upon (phrv.) พูดยืดยาวเกี่ยวกับ See also: วิพากษ์วิจารณ์อย่างยืดยาว
Etruscan (adj.) เกี่ยวกับประชาชน ภาษา และวัฒนธรรมอิทรูเรียโบราณ
Etruscan (n.) พลเมืองของอิทรูเรียโบราณ See also: ประชาชนชาวอีทรูเรียโบราณ
Etruscan (n.) ภาษาอิทรูเรียโบราณ
San Franciscan (n.) ชาวซานฟรานซิสโก
scan (vt.) ตรวจรายละเอียด See also: ตรวจตรา, ตรวจสอบ, ตรวจดูอย่างละเอียด Syn. examine, investigate
scan (vt.) อ่านผ่านๆ See also: อ่านลวกๆ, อ่านเร็วๆ, ดูอย่างผิวเผิน Syn. browse
scan (vt.) วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี
scan (vt.) กวาดภาพ See also: ปรากฏภาพ
scan (n.) การกวาดภาพ (จอโทรทัศน์) See also: การกวาดสัญญาณ
scanable (adj.) ซึ่งตรวจรายละเอียด
scandal (n.) สิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อื้อฉาว
scandal (n.) เหตุการณ์อื้อฉาว See also: เรื่องอื้อฉาว, เรื่องฉาวโฉ่, เรื่องน่าอัปยศ, เรื่องน่าอาย Syn. disgrace, shame
scandalization (n.) การใส่ร้าย
scandalize (vt.) ทำให้ตกใจ See also: ทำให้อัปยศ Syn. culiminate, slander
scandalizer (n.) คนใส่ร้ายป้ายสี
scandalmonger (n.) ผู้กระจายเรื่องอื้อฉาว See also: ผู้นินทา, คนป้ายร้าย Syn. gossip, newsmonger
scandalmongering (n.) การกระจายเรื่องอื้อฉาว
scandalous (adj.) ซึ่งเสื่อมเสียชื่อเสียง See also: อื้อฉาว, น่าอดสู, น่าขายหน้า
scandalously (adv.) อย่างน่าอับอาย See also: อย่างน่าอดสู, อย่างอื้อฉาว Syn. indecently, shameful
scandalousness (n.) ความน่าอับอาย
Scandinavia (n.) ดินแดนในยุโรปเหนือ See also: กลุ่มประเทศแถบยุโรปเหนือ (ประกอบด้วยประเทศนอรเวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์และหมู่เกาะ Faroe)
Scandinavian (adj.) เกี่ยวกับประเทศแถบยุโรปเหนือ See also: เกี่ยวกับประเทศแถบสแกนดิเนเวียน
Scandinavian (n.) ชาวสแกนดิเนเวียน See also: ภาษาสแกนดิเนเวียน Syn. Norse, Viking, Nordic
scandium (n.) ธาตุโลหะหายาก (สัญลักษณ์ทางเคมี Sc)
scanner (n.) เครื่องสแกนเนอร์
scanner (n.) เครื่องตรวจด้วยเสียงหรือรังสี See also: อุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ, เครื่องแสกนเนอร์
scansion (n.) การวิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี
scant (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่พอเพียง, มีน้อย, เกือบไม่มี Syn. scarce, insufficient, limited
scant (vt.) ทำให้ขาดแคลน (คำโบราณ) See also: ทำให้ลดน้อยลง, ทำให้ไม่เพียงพอ
scant (adv.) อย่างขาดแคลน See also: อย่างไม่เพียงพอ, อย่างขัดสน
scantily (adv.) อย่างขาดแคลน See also: อย่างไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ, บอบบาง, เกือบจะไม่, แทบจะไม่ Syn. barely
scantiness (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. derth, lack, smallness
scantly (adv.) อย่างขาดแคลน
scantness (n.) ความขัดสน
English-Thai: HOPE Dictionary
athabascan(แอธธะแบส'แคน) n.,adj. =Athapaskan
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
coruscant(คะรัส'คันท) adj. แวววับ,เป็นประกายแวววับ,สุกใส
descant(เดส'เคินทฺ) n. เสียงสูง,ท่วงทำนองเพลง,ความผันแปร adj. มีเสียงสูง vi. (เดสแคนทฺ') ร้องเพลง,วิจารณ์หรือพูดเสียยืดยาว, Syn. discant
discant(n. ดิส'แคนท; v. ดิสแคนท') n.,vi. ดูdescant. -discanter n. ดูdiscant
flatbed scannerเครื่องกราดภาพแบบระนาบหมายถึง เครื่องจับภาพ หรือบางทีก็นิยมเรียกทับศัพท์ว่า "เครื่องสแกนเนอร์ "เครื่องจับภาพแบบระนาบนี้ใช้ได้กับ กระดาษ ขนาดที่ไม่โตกว่า 8.5 x 11 นิ้ว โดยจับคว่ำหน้า ให้ด้านที่มีข้อความ หรือภาพที่ต้องการลงบนแผ่นกระจก ใช้คำสั่งจากคอมพิวเตอร์สั่งให้มีลำแสงผ่าน ก็จะมองเห็นภาพที่เหมือนกับภาพหรือข้อความที่เป็นต้นแบบบนจอภาพ ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับเครื่องถ่ายเอกสาร ภาพที่ได้ มานี้ สามารถนำมาตบแต่งแก้ไขได้ จะเก็บลงจานบันทึก ในลักษณะ ของแฟ้มข้อมูล ก็ได้ จะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่อง พิมพ์ หรือจะโอนไปแฟ้มข้อมูลอื่นก็ได้
image scannerเครื่องตรวจภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านภาพหรือข้อความแล้วนำเข้าไปเก็บเป็น "ภาพ " ในหน่วยความจำ เพื่อนำมาใช้ในการประมวลผลต่อไป ดู scanner ประกอบ
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือซึ่งใช้แสงกราดตรวจไปทั่วบริเวณที่ต้องการ แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ มีทั้งแบบระนาบ (flatbed) และแบบมือถือ (handheld) อย่างไรก็ตาม แม้จะสามารถเก็บข้อ ความ (text) ได้ แต่ก็เก็บในลักษณะที่เป็นภาพ ดู scanner ประกอบ
scan(สแคน) vt.,vi. ตรวจอย่างละเอียด,มองกวาด,ดูผ่าน ๆ ตา,วิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี,อ่านบทกวีโดยพิจารณาเสียงสัมผัส, (โทรทัศน์,เรดาร์) กวาดภาพ ปรากฎภาพ., See also: scannable adj. scanner n., Syn. inspect,scrutinize,peruse,glan
scandal(สแคน'เดิล) n.,vt. (ทำให้เป็น) เรื่องอื้อฉาว,เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอัปยศอดสู,เรื่องน่าอาย,การนินทาป้ายร้าย., Syn. disgrace,shame
scandalmonger(สแคน'เดิลมังเกอะ) n. ผู้แพร่กระจายเรื่องอื้อฉาว,ผู้นินทาป้ายร้าย
scandalous(สแคน'ดะเลิส) adj. น่าอาย,น่าอัปยศ,อดสู,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง,อื้อฉาว,ฉาวโฉ่., See also: scandalousness n., Syn. disgraceful,odious
scandinavian(สแคนดิเน'เวียน) adj.,n. เกี่ยวกับ (ประเทศแถบสแกนดิเนเวียน,ประชาชน หรือภาษาที่ใช้กัน) .
scant(สแคนทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่มี. vt. ทำให้ขาดแคลน,ทำให้ลดน้อยลง,ทำให้ไม่เพียงพอ,กระทำอย่างไม่เพียงพอ, See also: scantly adv. scantness n., Syn. scanty,meager,sparse,restrict
scanties(สแคน'ทีซ) n.,pl. กางเกงในสั้นที่สุดของสตรี,กางเกงในขนาดจิ๋วของสตรี
scanty(สแคน'ที) adj. ขาดแคลน,ไม่พอเพียง,มีน้อย,เกือบไม่พอ., See also: scantily adv. scantiness n., Syn. few,scarce
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
English-Thai: Nontri Dictionary
descant(vi) พูดยืดยาว,ร้องเพลง
scan(vt) วิเคราะห์,พิจารณา,ดูผ่านตา
scandal(n) เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอื้อฉาว,การกล่าวร้าย,คำนินทาว่าร้าย
scandalize(vt) ทำให้อื้อฉาว,ทำให้อัปยศ,ทำให้เสื่อมเสีย,นินทา
scandalous(adj) อื้อฉาว,น่าอัปยศ,ฉาวโฉ่,น่าอาย
scant(adj) ไม่เพียงพอ,ขาดแคลน,มีน้อย
scantiness(n) ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน,ความจำกัด
scanty(adj) น้อยมาก,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,จำกัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
image scannerเครื่องกราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
optical scannerเครื่องกราดตรวจด้วยแสง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scan๑. กราดตรวจ๒. กราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scandalเรื่องอื้อฉาว, เรื่องน่าบัดสี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scandalous statementข้อความถากถาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scanner๑. เครื่องกราดตรวจ๒. เครื่องกราดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
scansionฉันทลักษณ์พินิจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scandinaviaกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย [TU Subject Heading]
Scandinavian Airlines Systemสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ซิสเต็ม [TU Subject Heading]
Scannerเครื่องกราดตรวจ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเข็บ (n.) Pothos scandens Linn. Syn. หวายตะมอย
หวายตะมอย (n.) Pothos scandens Linn.
โปรแกรมตรวจหาไวรัส (n.) virus scan program See also: virus checking program
ข้อครหา (n.) scandal See also: gossip, blame Syn. คำครหา, เสียงครหา, ข้อติเตียน
ข้อติเตียน (n.) scandal See also: gossip, blame Syn. คำครหา, เสียงครหา
คาว (adj.) scandal (n) Syn. เสื่อมเสีย, มัวหมอง, มลทิน
ฉ่าฉาว (adj.) scandalous See also: rumoured Syn. เกรียวกราว, เลื่องลือ, อื้ออึง, อื้อฉาว
ฉาว (adj.) scandalous See also: rumoured Syn. อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว
ฉาวโฉ่ (adj.) scandalous See also: notorious, rumoured Syn. อื้อฉาว, โฉ่, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว
มัวหมอง (adj.) scandal (n) Syn. เสื่อมเสีย, มลทิน
อื้อฉาว (v.) be scandalous See also: be notorious Syn. ฉาวโฉ่
อื้อฉาว (adj.) scandalous See also: notorious Syn. ฉาวโฉ่
เรื่องฉาวโฉ่ (n.) scandal
เรื่องอื้อฉาว (n.) scandal Syn. เรื่องฉาวโฉ่
เลื่องลือ (adj.) scandalous See also: rumoured Syn. เกรียวกราว, อื้ออึง, อื้อฉาว
เสียงครหา (n.) scandal See also: gossip, blame Syn. คำครหา, ข้อติเตียน
โฉ่ (adj.) scandalous See also: notorious, rumoured Syn. อื้อฉาว, อื้ออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here they are, back after their exclusive three-year tour... of Europe, Scandinavia and the subcontinent.ที่นี่พวกเขากลับมาภายหลังจากที่พวกเขาเดินทางไป3ปี ใน ยุโรป ซแคดินแอเวียและทวีปย่อย
The CAT scan showed a massive bleed.แมวสแกนพบว่ามีเลือดออก ขนาดใหญ่
I don't want a scandal, do I?ก็ฉันไม่ต้องการเรื่องอื้อฉาว ใช่ไหมล่ะ?
Married woman, single man, scandalous affair.หญิงแต่งงานแล้วกับหนุ่มโสด คนนินทาได้
And before dying of extreme old age, he supposedly imparted his tale to a... to a Franciscan friar, I think.และก่อนที่เขาจะตาย ด้วยอายุที่แก่มากจริงๆ คาดว่าเขาได้เปิดเผยความลับของเรื่องนี้ ผมคิดว่า ให้แก...
I knew you would sell your mother for an Etruscan vase, but I didn't know you would sell your country and your soul to the slime of humanity.ฉันน่าจะรู้ ว่าแกจะขายแม่แกเองเพื่อ แจกันของอิทรูเรีย, แต่.. ฉันไม่รู้ว่า แกจะขาย
We used to get in his car and ride around listening to 911 calls on his scanner then speed over.เราเคยเข้าไปอยู่ในรถเขา และขับไปทั่ว... ...ฟัง 911 จาก วิทยุของเขา ...และเขาก็เร่งความเร็วขึ้น
I'm looking for a driver who can handle scanners on the radio.หาคนขับรถที่สแกนคลื่นวิทยุเป็น
Though I know it must be a scandalous falsehood,ถึงแม้ฉันจะรู้ว่ามันเป็นเพียงข่าวลือที่ไม่ถูกต้อง
If you lose it, scan the band!อย่าปล่อยให้มันได้รับออกไป!
I scanned it a bunch of times at Arecibo. It was always negative.เวก้า ฉันสแกนมันพวงของครั้ง
Captain Miller, the bio-scan just went off the scale. It looks like the core is draining power from the rest of the ship.กัปตัน เครื่องไบโอสแกนเจอคลื่นล้นหน้าปัด แล้วเหมือนกับว่าแกนปั่นดูดไฟไปหมด

*scan* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎn, ㄊㄢˇ, 菼] Miscanthus sacchariflorus (Amur silvergrass); Miscanthus sinensis (feather grass)
恶事传千里[è shì chuán qiān lǐ, ㄜˋ ㄕˋ ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 恶事传千里 / 惡事傳千里] evil deeds spread a thousand miles (成语 saw); scandal spreads like wildfire
托钵修会[tuō bō xiū huì, ㄊㄨㄛ ㄅㄛ ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, 托钵修会 / 托鉢修會] mendicant religious order in catholicism; Franciscan order
微薄[wēi bó, ㄨㄟ ㄅㄛˊ, 微薄] scanty; meager
[shū, ㄕㄨ, 疏] to dredge; to clear away obstruction; thin; sparse; scanty; distant (relation); not close; to neglect; negligent; surname Shu; to present a memorial to the Emperor; commentary; annotation
比萨[bǐ sà, ㄅㄧˇ ㄙㄚˋ, 比萨 / 比薩] pizza; Pisa, town in Toscana, Italy
扫描[sǎo miáo, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, 扫描 / 掃描] scan; raster
扫描仪[sǎo miáo yí, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ ㄧˊ, 扫描仪 / 掃描儀] scanner (device)
[kàng, ㄎㄤˋ, 钪 / 鈧] scandium Sc, transition metal, atomic number 21
浅学[qiǎn xué, ㄑㄧㄢˇ ㄒㄩㄝˊ, 浅学 / 淺學] shallow study; superficial; scant knowledge
[máng, ㄇㄤˊ, 芒] Miscanthus sinensis (a type of grass); variant of 邙
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, 出丑 / 出醜] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face
过渡金属[guò dù jīn shǔ, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 过渡金属 / 過渡金屬] transition metal, usually includes: scandium Sc21 鈧|钪, titanium Ti22 鈦|钛, vanadium V23 釩 钒, chromium Cr24 鉻|铬, manganese Mn25 錳|锰, iron Fe26 鐵|铁, cobalt Co27 鈷|钴, nickel Ni28 鎳|镍, copper Cu29 銅|铜, zinc Zn30 鋅|锌, yttrium Y39 釔|钇, zirconium Zr40 鋯|锆, niobiu
欣弗[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, 欣弗] brand name of a glucose injection that caused medical scandal
超声波检查[chāo shēng bō jiǎn chá, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄅㄛ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄚˊ, 超声波检查 / 超聲波檢查] echography; ultrasound scan
隔行扫描[gé háng sǎo miáo, ㄍㄜˊ ㄏㄤˊ ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, 隔行扫描 / 隔行掃描] interlaced scanning
细看[xì kàn, ㄒㄧˋ ㄎㄢˋ, 细看 / 細看] peer; scan
[kè, ㄎㄜˋ, 榼] Pusaetha scandens
带丑闻[dài chǒu wén, ㄉㄞˋ ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, 带丑闻 / 帶醜聞] scandalous
扫描器[sǎo miáo qì, ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ ㄑㄧˋ, 扫描器 / 掃描器] scanner
斯堪的纳维亚[Sī kān de nà wéi yà, ㄙ ㄎㄢ ㄉㄜ˙ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, 斯堪的纳维亚 / 斯堪的納維亞] Scandinavia
斯堪的纳维亚[Sī kān dì nà wéi yà, ㄙ ㄎㄢ ㄉㄧˋ ㄋㄚˋ ㄨㄟˊ ㄧㄚˋ, 斯堪的纳维亚 / 斯堪的納維亞] Scandinavia
丑事[chǒu shì, ㄔㄡˇ ㄕˋ, 丑事 / 醜事] scandal
丑闻[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, 丑闻 / 醜聞] scandal
超声扫描[chāo shēng sǎo miáo, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄙㄠˇ ㄇㄧㄠˊ, 超声扫描 / 超聲掃描] ultrasonic scan
超声波[chāo shēng bō, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄅㄛ, 超声波 / 超聲波] ultrasound (scan)
超声诊断[chāo shēng zhěn duàn, ㄔㄠ ㄕㄥ ㄓㄣˇ ㄉㄨㄢˋ, 超声诊断 / 超聲診斷] ultrasonic diagnosis; diagnosis using ultrasonic scan

*scan* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CTスキャナー[シーティースキャナー, shi-tei-sukyana-] (n) CT scanner
あきれて物が言えない;呆れて物が言えない[あきれてものがいえない, akiretemonogaienai] (exp,adj-i) utterly scandalized
イメージスキャナー;イメージスキャナ[, ime-jisukyana-; ime-jisukyana] (n) {comp} image scanner
ウイルススキャンAPI[ウイルススキャンエーピーアイ, uirususukyan'e-pi-ai] (n) {comp} virus scanning API
ウイルススキャンをする[, uirususukyan wosuru] (exp,vs-i) {comp} to run a virus scan program
ウォーターゲート事件[ウォーターゲートじけん, uo-ta-ge-to jiken] (n) Watergate scandal
エトルリア人[エトルリアじん, etoruria jin] (n) Etruscan (person)
エトルリア文字[エトルリアもじ, etoruria moji] (n) Etruscan character; Etruscan alphabet
エトルリア語[エトルリアご, etoruria go] (n) Etruscan (language)
オプティカルスキャナ[, oputeikarusukyana] (n) {comp} optical scanner
カラーイメージスキャナ[, kara-ime-jisukyana] (n) {comp} graphics scanner
カラースキャナー[, kara-sukyana-] (n) colour scanner (color)
シートフィードスキャナ[, shi-tofi-dosukyana] (n) {comp} sheet-fed scanner
シーメンス事件[シーメンスじけん, shi-mensu jiken] (n) Siemens scandal (1914)
スカンジウム[, sukanjiumu] (n) scandium (Sc)
スキャナー(P);スキャナ[, sukyana-(P); sukyana] (n) scanner; (P)
スキャニング[, sukyaningu] (n) scanning
スキャンコンバータ[, sukyankonba-ta] (n) {comp} scan converter
スキャンダラス[, sukyandarasu] (adj-na) scandalous; (P)
スキャンダル[, sukyandaru] (n) scandal; (P)
スキャンティー[, sukyantei-] (n) scanties
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound)
スキャンプロファイル[, sukyanpurofairu] (n) {comp} scan profile
スキャンライン法[スキャンラインほう, sukyanrain hou] (n) {comp} scanline algorithm
ツパイ[, tsupai] (n) (1) tree shrew (order Scandentia, esp. family Tupaiidae) (may
ドラムスキャナ[, doramusukyana] (n) {comp} drum scanner
バーコードスキャナー[, ba-ko-dosukyana-] (n) bar code scanner
ハンディスキャナ[, handeisukyana] (n) {comp} handy scanner
ハンドヘルドスキャナ;ハンドヘルドスキャナー[, handoherudosukyana ; handoherudosukyana-] (n) {comp} hand-held scanner; handheld scanner
フラットベッド[, furattobeddo] (adj-f) flatbed (plotter, scanner, truck, etc.)
フラットベットスキャナ[, furattobettosukyana] (n) {comp} flatbed scanner
フラットベッドスキャナ[, furattobeddosukyana] (n) {comp} flatbed scanner
フランシスコ修道会[フランシスコしゅうどうかい, furanshisuko shuudoukai] (n) Order of Friars Minor; Fransiscans
ヘリカルスキャン[, herikarusukyan] (n) {comp} helical scan
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] (n) {comp} mark scanning; optical mark reading
一行知識[いちぎょうちしき, ichigyouchishiki] (n) one-line fact; one-line information; information (explanation) provided in a few scanty words
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous
不祥事[ふしょうじ, fushouji] (n) scandal; deplorable event; (P)
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スキャナ[すきゃな, sukyana] scanner
スキャン[すきゃん, sukyan] scan (vs)
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display
フラットベットスキャナ[ふらっとべっとすきゃな, furattobettosukyana] flatbed scanner
マーク認知抑止文字[マークにんちよくしもじ, ma-ku ninchiyokushimoji] markup-scan-suppress characters
マーク認知終了文字[マークにんちしゅうりょうもじ, ma-ku ninchishuuryoumoji] markup-scan-out characters
マーク認知開始文字[マークにんちかいしもじ, ma-ku ninchikaishimoji] markup-scan-in characters
マーク読取り[マークよみとり, ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
ラスタスキャン[らすたすきゃん, rasutasukyan] raster scan
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display
光学マーク読取り[こうがくマークよみとり, kougaku ma-ku yomitori] mark scanning, optical mark reading
光学式スキャナ[こうがくしきすきゃな, kougakushikisukyana] optical scanner
光学式走査器[こうがくしきそうさき, kougakushikisousaki] optical scanner
走査[そうさ, sousa] scanning (vs), traversal
走査器[そうさき, sousaki] scanner
走査線[そうさせん, sousasen] scan line (e.g. TV)

*scan* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่างช่างยุ[n. (loc.)] (bāngchangyu) EN: busybody ; scandalmonger FR:
บางตา[adj.] (bāngtā) EN: thin ; sparse ; scant ; rare ; dwindled FR:
ฉาว[adj.] (chāo) EN: widely known ; widespread ; scandalous FR:
อื้อฉาว[adj.] (eūchāo) EN: sensational ; scandalous ; being talking about FR: scandaleux ; tapageur
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muan) EN: Purple heart ; Purple tradescantia  FR:
ก้ามปูหลุด[n. exp.] (kāmpūlut) EN: Silver inch plant ; Silvery wandering jew ; Tradescantia zebrinahort FR: Tradescantia zebrinahort
กาบหอยแครงแคระ [n. exp.] (kāphøikhraē) EN: boat-lily ; oyster lily ; candle lily ; white-flowered tradescantia ; oyster plant FR:
กรณีอื้อฉาว[n. exp.] (karanī eūch) EN: scandal FR: scandale [m]
กรณีอื้อฉาวรับสินบน[n. exp.] (karanī eūch) EN: corruption scandal FR:
กะหร็อมกะแหร็ม[adj.] (karǿmkaraem) EN: sparse ; scanty FR:
คดีอื้อฉาว[n. exp.] (khadī eūchā) EN: scandal FR:
คดีรับสินบน[n. exp.] (khadī rap s) EN: corruption scandal FR:
ข่าวอื้อฉาว[n. exp.] (khāo eūchāo) EN: scandal story FR:
คาบสมุทรสแกนดิเนเวีย [n. prop.] (Khāpsamut S) EN: Scandinavian Peninsula FR: péninsule Scandinave [f]
ขัดสน[v.] (khatson) EN: be in need ; lack ; be short ; be scanty FR: manquer de ; être à court de ; être dans le besoin
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame FR:
เครื่องอ่านบาร์โค้ด[n. exp.] (khreūang ān) EN: barcode reader ; barcode scanner FR: lecteur de code-barres [m]
เครื่องสแกน...[n. exp.] (khreūang sa) EN: … scanner FR: scanner de … [m]
เครื่องสแกนเนอร์[n. exp.] (khreūang sa) EN: scanner FR: scanner [m]
ความละอาย[n.] (khwām la-āi) EN: shame ; embarrassment FR: scandale [m] ; honte [f]
กระไดลิง[n.] (kradailing) EN: Bauhinia scandens FR:
เหลือบมอง[v. exp.] (leūap møng) EN: glance ; look ; glimpse ; peek ; peep ; scan FR:
ไม้รอเลื้อย[n. exp.] (māi rō leūa) EN: scandent plant ; climbing plant FR: plante grimpante [f]
น่าละอาย[X] (nā la-āi) EN: shameful FR: scandaleux ; honteux
น้ำใจใคร่[n.] (nāmjaikhrai) EN: Olax scandens FR: Olax scandens
นางชม[n.] (nāngchom) EN: Olax psittacorum ; Olax scandens FR: Olax psittacorum ; Olax scandens
นางจุม[n.] (nāngjum) EN: Olax psittacorum ; Olax scandens FR: Olax psittacorum ; Olax scandens
น้อย[adj.] (nøi) EN: little ; small ; slight ; tiny; sparse ; scant ; scanty FR: petit ; faible ; bas
นุ่งน้อยห่มน้อย[v. exp.] (nung nøi ho) EN: be scantily dressed FR:
นุ่งน้อยห่มน้อย[adv.] (nung nøi ho) EN: scantily clad FR:
โป๊[adj.] (pō) EN: pornographic ; indecent ; sexy ; scantily dressed FR: obscène ; pornographique ; porno (fam.)
ประปราย[adj.] (praprāi) EN: scant ; occasional FR:
เรื่องฉาวโฉ่[n. exp.] (reūang chāo) EN: scandal FR:
เรื่องอื้อฉาว[n. exp.] (reūang eūch) EN: scandal FR: scandale [m]
เรื่องโจษจัน[n. exp.] (reūang jōtj) EN: scandal ; talk of the town FR:
หร็อมแหร็ม[adj.] (rǿmraem) EN: sparse ; scanty ; thin FR:
สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ส[TM] (Sāikānbin S) EN: SAS ; Scandinavian Airlines FR: SAS ; Scandinavian Airlines
สแกน[v.] (sakaēn) EN: scan FR: scanner ; numériser
สแกนดิเนเวีย [n. prop.] (Sakaēndinēw) EN: Scandinavia FR: Scandinavie [f]
สแกนเนอร์[n.] (sakaēnnoē) EN: scanner FR: scanner [m]

*scan* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streifenkodeabtaster {m}bar code scanner
Lesestift {m}code pen; hand-held scanner
Laserscanner {m}laser scanner
Lesefenster {n}reading window; scanning window
Rasterpunktabfühlung {f}raster scanning
Abtastzeit {f}sampling time; scan time
Scandium (Skandium) {n} [chem.]scandium
ungeheuerlich {adj} | ungeheuerlicher | am ungeheuerlichstenscandalous | more scandalous | most scandalous
dürftig; knapp; spärlich; karg {adj} | dürftiger; knapper; spärlicher; karger | am dürftigsten; am knappsten; am spärlichsten; am kargstenscanty | more scanty; scantier | most scanty; scantiest
knapp {adv}scantily; scantly
naszierend {adj} [chem.]nascant
notdürftig {adj} | notdürftiger | am notdürftigstenscanty | scantier | scantiest
Schnee-Eule {f} [ornith.]Snowy Owl (Nyctea scandiaca)
Spendenaffäre {f}donations scandal
Bildabtastgerät {n}video scanner
Knappheit {f}scantness
Rasterelektronenmikroskop {n}scanning electron microscope
Rasterelektronenmikroskopie {f}scanning electron microscopy
Rasterpunktlesen {n}dot-scanning
schütter {adj}scanty

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scan*
Back to top