ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nordic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nordic*, -nordic-

nordic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Nordic (adj.) เกี่ยวกับประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย
English-Thai: HOPE Dictionary
nordic(นอร์'ดิค) adj. เกี่ยวกับมนุษยพันธุ์Caucasoid (ดู) ., See also: Nordicity n.
English-Thai: Nontri Dictionary
Nordic(adj) เกี่ยวกับชาวยุโรปภาคเหนือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of Nordic History.วิชาประวัติศาสตร์นอร์ดิก (สแกนดิเนวีย)
A stone with a Nordic emblem.หินพร้อมตราของพวกนอร์ดิก
30 miles on foot. And then a nice swim through sub zero Nordic seas, yeah!วิ่ง 30 ไมล์ และอีกหลายไมล์บนลานน้ำแข็งที่นอร์เวย์
Var Dohr, the Nordic fortress.ฟา โด ป้อมปราการนอร์ดิก
She is headed for the Nordic Coven.เธอกำลังมุ่งหน้าไปยังนอร์ดิกแม่ มด
The Nordic Coven was taken completely by surprise.นอร์ดิกแม่มดถูกนำสมบูรณ์ด้วย ความประหลาดใจ
Thank you for leading Marius to the Nordic Coven.ขอขอบคุณสำหรับการชั้นนำ เม เรียส กับนอร์ดิกแม่มด
Blonde, stringy hair. Aryan or nordic.ผมสีทองเป็นเกลียว อารยันหรือไม่ก็ยุโรปเหนือ

nordic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノルディックコンバインド[, norudeikkukonbaindo] (n) (See ノルディック複合) Nordic combined (skiing event)
ノルディック複合[ノルディックふくごう, norudeikku fukugou] (n) Nordic combined (skiing event)
北欧人[ほくおうじん, hokuoujin] (n) (1) Northern European; Norsemen; Scandinavian; (adj-no) (2) Nordic

nordic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลุ่มประเทศนอร์ดิก[n. exp.] (klum prathē) EN: Nordic countries FR: pays nordiques [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nordic
Back to top