ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smallness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smallness*, -smallness-

smallness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smallness (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. derth, lack

smallness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n,n-pref) (1) smallness; small item; (2) (See 小の月) short month (i.e. having fewer than 31 days); (3) (abbr) (See 小学校) elementary school; (4) younger or inferior (of two items or people with the same name); (5) (arch) unit of field area (approx. 400 sq m)
巨細[きょさい;こさい, kyosai ; kosai] (adj-na,n) large and small matters; particulars; details; greatness and smallness; circumstances

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smallness
Back to top