ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

derth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *derth*, -derth-

derth ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
derth (n.) ความขัดสน See also: ความขาดแคลน Syn. lack, smallness

derth ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
古人类[gǔ rén lèi, ㄍㄨˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ, 古人类 / 古人類] ancient humanoid species such as Homo erectus, Neanderthal man etc

derth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มนุษย์นีแอนเดอร์ทัล[n. prop.] (Manut Ni-aē) EN: Neanderthal man FR: homme de Néanderthal [m]

derth ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hundert {num} | hunderte | einhunderthundred | hundreds | one hundred
Neandertaler {m}Neanderthal; Neanderthal man

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า derth
Back to top