ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

newsmonger

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *newsmonger*, -newsmonger-

newsmonger ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
newsmonger (n.) คนช่างนินทา See also: คนชอบซุบซิบนินทา Syn. gossiper, rumormonger
English-Thai: HOPE Dictionary
newsmonger(นิวซ'มังเกอะ) n. ผู้ซุบซิบ,ผู้นินทา, See also: newsmongering n. newsmongery n.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า newsmonger
Back to top