ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

browse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *browse*, -browse-

browse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
browse (n.) การอ่านคร่าวๆ Syn. skim
browse (vt.) มองไปรอบ ๆ See also: ดูผ่านๆ
browse (vt.) เล็ม See also: และเล็ม Syn. graze
browse (n.) การเล็ม See also: การและเล็ม
browse among (phrv.) อ่านเพลินๆ See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน Syn. browse through
browse on (phrv.) (สัตว์) กิน (บางสิ่ง) เป็นอาหาร See also: กิน
browse through (phrv.) อ่านเพลินๆ See also: อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน Syn. browse among
browser (n.) โปรแกรมที่ช่วยค้นหาหรืออ่านเอกสารบนอินเตอร์เนต
English-Thai: HOPE Dictionary
browse(เบราซ) {browsed,browsing,browses} v. กินหญ้า,กิน,แทะ,เลี้ยงตามทุ่งหญ้า,มองเผิน,อ่านอย่างเผิน. n. หน่อไม้หรือกิ่งไม้สำหรับเป็นอาหารวัว, Syn. skim
browser(บราว' เซอร์) n. เรียกข้อมูลขึ้นมาดูเฉพาะส่วนอย่างรวดเร็ว
English-Thai: Nontri Dictionary
browse(vi,vt) กินหญ้า,แทะเล็ม,เลี้ยงดู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
browseค้นดู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
browserโปรแกรมค้นดู, เบราว์เซอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Browser (Computer program)เบราเซอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's my Blog, where you can find my photos and diary... you will know better when you browse it.นั่นเป็นโฮมเพจส่วนตัวซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูรูปและไดอารี่ของชั้น... คุณจะรู้จักชั้นมากกว่านี้เมื่อคุณเข้าไปเยี่ยมชม บาย
Did you browse my Blog?เข้าไปดูโฮมเพจฉันหรือยัง?
You're pretty nonchalant about your supercomputer boyfriend trying to browse someone else's network.ดูคุณไม่ค่อยใส่ใจแฟนหนุ่มซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ที่พยายามจะเชื่อมระบบกับคนอื่นเลยนะเนี่ย
Excuse me, can I browse around?เราเสียใจที่รบกวนคุณ แต่ฉันอาจมองไปรอบ ๆ ?
Baby, go say your prayers. I'm gonna browse a bit.อย่าลืมอฐิษฐานก่อนนอนนะ
Go browse at the shops every day, okay?ได้รู้จักกับชาวต่างชาติมากขึ้น
You try doing that without stopping to browse at either of the shoe departments.เธอพยายามทำเรื่องนั้น โดยที่ไม่ต้องสำรวจดูรอบๆ แม้กระทั่งที่แผนกรองเท้า
I would love to browse the patent portfolio behind all this.ฉันอยากดูสิทธิบัตร ที่รับรองเรื่องนี้มากกว่า
Browse around. Maybe it's someone you just met at a party.ลิ๊งเวบต่างๆ อาจเป้นแค่คนที่นายเจอที่ปาร์ตี้
Browse the available literature about Jesus Christ as your personal savior.เลือกหาหนังสือซักเล่ม เกี่ยวกับพระเยซูผู้เป็นเจ้ามาอ่าน
IN YOUR WEB BROWSER FOR SEARCH HISTORY.ไปดูที่ประวัติการเข้าเว็บของเธอ
I'm going to have a browse.ฉันจะเดินดูอะไรหน่อย

browse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
翻拣[fān jiǎn, ㄈㄢ ㄐㄧㄢˇ, 翻拣 / 翻揀] to browse and select; to glance through and check
浏览器[liú lǎn qì, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄢˇ ㄑㄧˋ, 浏览器 / 瀏覽器] browser (software)
收藏夹[shōu cáng jiā, ㄕㄡ ㄘㄤˊ ㄐㄧㄚ, 收藏夹 / 收藏夾] favorites folder (web browser)
翻阅[fān yuè, ㄈㄢ ㄩㄝˋ, 翻阅 / 翻閱] to browse; to flit through (a book)
涉览[shè lǎn, ㄕㄜˋ ㄌㄢˇ, 涉览 / 涉覽] to browse; to glance through; to read

browse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バロース[, baro-su] (n) {comp} browse
インターネット閲覧ソフト[インターネットえつらんソフト, inta-netto etsuran sofuto] (n) {comp} Web browser; Web-browsing software
ウェブブラウザー;ウェブブラウザ[, uebuburauza-; uebuburauza] (n) {comp} web browser; web-browsing software
オブジェクトブラウザ[, obujiekutoburauza] (n) {comp} object browser
お気に入り(P);御気に入り[おきにいり, okiniiri] (exp) (1) (See 気に入り) favorite; favourite; pet (e.g. teacher's pet); (2) bookmark (in web browser); (P)
クッキー[, kukki-] (n) (1) cookie; biscuit; (2) {comp} cookie (browser-related file sent from a WWW server); (P)
ブラウザ;ブラウザー[, burauza ; burauza-] (n) {comp} (web) browser
ブラウザクラッシャー[, burauzakurassha-] (n) {comp} browser crasher; browser crusher
ブラウザヘルパーオブジェクト[, burauzaherupa-obujiekuto] (n) {comp} browser helper object
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] (n) {comp} browser war
ブラクラ[, burakura] (n) (abbr) {comp} browser crasher
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バロース[ばろーす, baro-su] browse
ブラウザ[ぶらうざ, burauza] browser
ブラウザ戦争[ブラウザせんそう, burauza sensou] browser war
リロードボタン[りろーどぼたん, riro-dobotan] reload button (on a browser)

browse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูเล่น[v. exp.] (dū len) EN: just have a look ; look at something for pleasure ; browse FR: jeter un simple coup d'oeil ; regarder simplement ; observer pour le plaisir
ขอดู[v. exp.] (khø dū) EN: browse ; be given the opportunity to oversee FR:
เล็ม[v.] (lem) EN: peck ; nibble at ; browse FR: picorer ; mordiller ; brouter
เปิดดู[v. exp.] (poēt dū) EN: browse FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า browse
Back to top