ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scan-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scan, *scan*,

-scan- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โปรแกรมตรวจหาไวรัส (n.) virus scan program See also: virus checking program
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The CAT scan showed a massive bleed.แมวสแกนพบว่ามีเลือดออก ขนาดใหญ่
If you lose it, scan the band!อย่าปล่อยให้มันได้รับออกไป!
Sir, the Pentagon has proposed we use our Al to scan the infrastructure.อืม ทางแพนตากอนสั่งให้เราใช้ A.I. แสกนโครงสร้างทั้งหมด
Letting us take weapons aboard, you want to scan our bags?พวกคุณมีใบผ่านสำหรับอาวุธ แต่ไม่มีสำหรับกระเป๋า
Do you have Peter's CT scan results?ได้ผลทีซีแสกนของปีเตอร์หรือยัง
A palm- it's not as easy as a fingerprint. Lot more surface to scan and compare.ฝ่ามือ มันไม่ง่ายอย่างลายมือ ต้องแสกนพื้นที่และเปรียบเทียบมากขึ้น
Can you scan this into Match. Com?สแกนนี่ลงเว็บหาคู่ ให้แม่หน่อยได้ไหม
Now get on in there and scan this thing.ทีนี้จัดการได้แล้ว สแกนเจ้านี่เลย
Well, it's bound to give off emf. So we'll just have to scan everything.อีเอมเอฟ น่าจะบอกได้นะ เราก็แค่สแกนมันทุกอย่างซะก็สิ้นเรื่อง
I was on my way to work and i stopped at a friend's house, and the next thing you know, I'm in a cat scan machine.ผมอยูระหว่างทางไปทำงานและผมแวะที่บ้านเพื่อน,และจากนั้น รู้ไหม๊,ผมอยู่ในเครื่องเอ็กซเรย์
They're on sale in home electronics which reminds me, I should scan that before you leave the store with it.กำลังลดราคาพอดีน่ะ... ทำให้นึกขึ้นได้ ต้องเอาไปสแกนราคาก่อน
How do you scan a liver without scanning a liver?คุณจะแสกนตับอย่างไร โดยไม่ต้องแสกนตับ

-scan- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルススキャンをする[, uirususukyan wosuru] (exp,vs-i) {comp} to run a virus scan program
スキャンコンバータ[, sukyankonba-ta] (n) {comp} scan converter
スキャントーク[, sukyanto-ku] (n) Scan Talk (brand name for a barcode system for recording and playing back brief sequences of sound)
スキャンプロファイル[, sukyanpurofairu] (n) {comp} scan profile
ヘリカルスキャン[, herikarusukyan] (n) {comp} helical scan
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スキャン[すきゃん, sukyan] scan (vs)
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display
ラスタスキャン[らすたすきゃん, rasutasukyan] raster scan
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display
走査線[そうさせん, sousasen] scan line (e.g. TV)

-scan- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหลือบมอง[v. exp.] (leūap møng) EN: glance ; look ; glimpse ; peek ; peep ; scan FR:
สแกน[v.] (sakaēn) EN: scan FR: scanner ; numériser
ตรวจอย่างละเอียด[v. exp.] (trūat yāng ) EN: scan FR: examiner sous toutes les coutures

-scan- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtastzeit {f}sampling time; scan time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scan-
Back to top