ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*invade*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น invade, -invade-

*invade* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invade (vt.) บุกรุก See also: บุก, รุกราน Syn. attack, assult, raid Ops. defend
invade (vt.) เหยียบย่ำ See also: ยุ่มย่าม, ย่ำยี Syn. infest, overrun, permeate
invader (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. attacker, raider, trespasser Ops. defender
English-Thai: HOPE Dictionary
invade(อินเวด') vt. บุกรุก,รุกราน,ล่วงล้ำ,ย่ำยี,เหยียบย่ำ,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย., See also: invader n. invadable adj., Syn. attack,spread
English-Thai: Nontri Dictionary
invade(vt) บุกรุก,ย่ำยี,ร้าวราน
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Invadeทะลุทะลวง, เข้าไป, ลาม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล้ำกราย (v.) invade See also: attack Syn. บุกรุก, รุกราน
บุก (v.) invade See also: attack, enter Syn. รุก, รุกราน, บุกรุก, ละเมิด
บุกเข้าไป (v.) invade See also: trespass Syn. บุก Ops. ถอยออกมา, ล่าถอย
ผู้รุกราน (n.) invader See also: attacker, raider, aggressor Syn. ผู้บุกรุก
รุก (v.) invade See also: attack, enter Syn. รุกราน, บุกรุก, ละเมิด
รุกราน (v.) invade See also: attack, assault, encroach, raid, infringe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Something more dramatic. When can we be ready to invade Osterlich?ทำบางอย่างอาจจะเร้าใจกว่า เราพร้อมที่จะบุก ออสเตอริคไหม
I can't wait. Napaloni's army might invade first.ผมรอไม่ได้ กองทัพ เพโพโลนี อาจชิงบุกก่อน
We'll invade Osterlich first. After that we can bluff.เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน
You agree not to invade Osterlich,คุณจะต้องไม่บุก ออสตินลิค
We have here proof... that hostile elements of a foreign power... have invaded this country.{\cHFFFFFF}We have here proof... {\cHFFFFFF}that hostile elements of a foreign power... {\cHFFFFFF}have invaded this country.
So we invade, or we stop.เราจะรุกคืบหน้า ไม่หยุดยั้ง
An Egyptian Pharaoh, Shishak, invaded Jerusalem about 980 BC, and may have taken the Ark to the city of Tanis and hidden it in a secret chamber called the Well of Souls.ฟาโรห์แห่งอียิปต์, ซิซา, รุกรานเยซูซาเล็ม ประมาณปี 980 ก่อนคริสต์ศักราช, และอาจจะนำเอาหีบ ไปที่เมืองทานิส และซ่อนมันเอาไว้ในแชมเบอร์ลึกลับ เรียกว่า กำแพงแห่งวิญญาณ
That pervert actually dare to invade our Palace.เจ้าโจรราคะ บังอาจบุกสำนักเรา.
I can't look away. He'll invade my sleep.ฉันไม่สามารถมองออกไป เขาจะบุกนอนของฉัน
This is where the Britons fled when they were invaded by the Romans, the Angles the Saxons, the Vikings, the Normans.คือที่ที่พวกไบรตันส์หนีมา ตอนหนีพวกโรมัน พวกแองโกล พวกแซ็กสัน
Oh, yes, they all invaded this island of Britain but they've never taken the mountains from us.พวกไวกิ้งส์ พวกนอร์แมนส์ โอ้ใช่ ทั้งหมดเป็นผู้บุกรุก ของเกาะแห่งราชอาณาจักร

*invade* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窜扰[cuàn rǎo, ㄘㄨㄢˋ ㄖㄠˇ, 窜扰 / 竄擾] to invade and harass
逆夷[nì yí, ㄋㄧˋ ㄧˊ, 逆夷] invaders (insulting term); foreign aggressors
侵略者[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4 zhe3, 侵略者] aggressors; invaders
侵入者[qīn rù zhě, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄓㄜˇ, 侵入者] intruder; invader
宰割[zǎi gē, ㄗㄞˇ ㄍㄜ, 宰割] invade
进袭[jìn xí, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧˊ, 进袭 / 進襲] raid; carry out a raid; invade

*invade* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベーダー[, inbe-da-] (n) invader
スペースインベーダー[, supe-suinbe-da-] (n) space invaders
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P)
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider
侵害者[しんがいしゃ, shingaisha] (n) invader; trespasser
侵略者[しんりゃくしゃ, shinryakusha] (n) aggressor; invader
国境を侵す[こっきょうをおかす, kokkyouwookasu] (exp,v5s) to violate the border; to invade the frontier district
[こう, kou] (n) (obsc) invasion; invader
攻め入る[せめいる, semeiru] (v5r,vi) to invade
攻め込む[せめこむ, semekomu] (v5m,vi) to invade; to attack
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader
殴り込む;擲り込む[なぐりこむ, nagurikomu] (v5m,vi) to raid; to launch an attack; to invade
荒らす(P);荒す(io)(P)[あらす, arasu] (v5s,vt) (1) to lay waste; to devastate; to damage; (2) to invade; to break into; (3) (col) {comp} to troll (e.g. web forums); to spam; (P)
金甌無欠[きんおうむけつ;きんのうむけつ, kin'oumuketsu ; kinnoumuketsu] (n) (1) flawless; perfect; (2) (a nation) having never been invaded by outside forces

*invade* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun FR: attaquer ; envahir ; faire irruption
บุกเข้า[v. exp.] (buk khao) EN: invade FR:
บุกเข้าไป[v. exp.] (buk khao pa) EN: invade FR:
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ผู้รุกราน[n. exp.] (phū rukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack FR: envahir ; assaillir ; attaquer
รุกเข้า[v.] (ruk khao) EN: invade FR: envahir
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade FR: empiéter ; violer la propriété
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *invade*
Back to top