ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infest*, -infest-

infest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infest (vt.) รังควาญ See also: ยุ่มย่าม, เข้าไปอยู่เต็ม Syn. invade, obstruct, burst in
infest with (phrv.) รบกวน See also: รังควาน
infested (adj.) เต็มไปด้วยหนอนแมลง Syn. wormy
infested (adj.) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น Syn. ill-smelling, odorous, stinking
infested (adj.) เหมือนหนู See also: เต็มไปด้วยหนู Syn. sly
English-Thai: HOPE Dictionary
infest(อินเฟสทฺ') vt. รังควาญ,รบกวน,ยุ่มย่ามและรังควาญ,เข้าไปอยู่เต็ม., See also: infestation n. infester n., Syn. beset,overrun
English-Thai: Nontri Dictionary
infest(vt) รบกวน,ยุ่มย่าม,รังควาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infestationการติดเชื้อปรสิต, การติดเชื้อหนอนพยาธิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infestationการติดเชื้อ, บุกรุกเข้าไปอาศัยอยู่ในร่างกาย [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The flea-ridden masses infest my house.เจ้าพวกนั้น รังควาญบ้านของฉัน
You gave it permission to infest your lives.คุณอนุญาตให้มันแพร่เชื้อในชีวิตคุณ
Probably some local fisherman out for a pleasure cruise at night through eel-infested waters.อาจจะเป็นคนตกปลาที่อาศัยอยู่แถวนี้ ออกมาล่องเรือในยามค่ำ เพื่อชมปลาไหลทะเลก็ได้นะ
Our last kopeck gone for this flea-infested theatre and still no girl to pretend to be Anastasia.เหรียญสุดท้ายของเราไปแล้ว สำหรับโรงละคร และยังไม่มีหญิงคนใดแกล้งทำ เป็นอนาสเตเชีย
Sure. No place to bathe for days, sleeping in flea-infested beds...แน่นอน ไม่มีที่ให้อาบนํ้าทีละหลายๆ วัน นอนบนเตียงที่เต็มไปด้วยหมัด
We will squash the infestation. We will wipe out the RPF rebels.พวกเราจงทำลายสิ่งรบกวนนี้.เราจงเคลียร์พื้นที่จากกบฏแนวร่วมรักชาติ รวันดา เผ่าทุตซี่ (RPF)
Remember, one cockroach can start an infestation.จำไว้ แมลงสาบตัวเดียว สามารถแพร่เชื้อไปทั่ว
The whole place is nothing but thick jungles infested by the most dangerous beasts in the entire world.เต็มไปด้วยป่าทั้งเมือง สัตว์ร้ายก็เยอะแยะไปหมด
I've just never had someone to help guide me through the shark-infested ocean of romance... not that i can't fend for myself.ฉันไม่เคยมีใครช่วยนำทางในมหาสมุทรแห่งความรักที่เต็มไปด้วยฉลาม... ไม่ใช่เพราะฉันดูแลตัวเองไม่ได้น่ะ
Sweetheart, we got a grade-four mold infestation.ที่รัก นี่มันราขั้น4ขึ้นเต็มไปหมด
A great plague infests our crops.A great plague infests our crops.
Uh, listen, it looks like some cockroaches might have infested your, uh, uh...floorboards.อือ, ฟังนะ, เสียงมันเหมือนแมลงสาปนะ ต้องกวาดล้างมัน คุณว่าไหม, ฮึ, อือ...

infest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēng, , 螉] Ammophila infesta
[yē, ㄧㄝ, 蠮] Ammophila infesta

infest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
侵襲[しんしゅう, shinshuu] (n,vs) invasion; infestation
出没[しゅつぼつ, shutsubotsu] (n,vs) appearing frequently; infesting; appearance and disappearance; (P)
蔓延[まんえん, man'en] (n,vs) spread (e.g. of a disease); rampancy; infestation; proliferation
虫が付く;虫がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp,v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover

infest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เต็มทั่ว[v. exp.] (tem thūa) EN: FR: infester ; pulluler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infest
Back to top