ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overrun

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overrun*, -overrun-

overrun ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overrun (vt.) บุกรุก See also: ล่วงล้ำ, รุกล้ำ Syn. invade, occupy
English-Thai: HOPE Dictionary
overrun(โอ'เวอะรัน) v.,n. (การ) ย่ำยี,เหยียบย่ำ,ท่วม,ล่วงล้ำ,บุกรุก,มีเต็มไปหมด,งอกหรือเจริญขึ้นเต็มไปหมด,แพร่หลาย,วิ่งไปได้เร็วกว่า,ไปได้เร็วกว่า,มีเกิน,ไหลท่วม,โจมตี,พิชิต,ไล่ตามทัน,ทำเลยเถิด,ส่วนเกิน
English-Thai: Nontri Dictionary
overrun(vt) เต็มไปด้วย,ขึ้นหน้า,แซง,แผ่,ย่ำยี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overrun clutch; free-wheel; one-way clutch;คลัตช์ทางเดียว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overran (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ overrun
overran (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overrun
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then we will overrun the Muslims.แล้วเราจะบุกรุกชาวมุสลิม
No. We let them overrun us. They have overrun us, you know.ตอนนี้ เราปล่อยให้มันขยายพันธุ์ จนรับมือไม่ไหว
The Germans have crossed the Meuse River. And reports say they've overrun Souilly.เยอรมันข้ามลำน้ำเมออุส เห็นบอกว่าเคลื่อนผ่านซุยยีแล้ว
So listen, the spa was just awful, totally overrun with suburban riffraff.ฟังนะ สปามันแย่มาก ถิ่นนั้นทั้งหมดมีแต่พวกคนจนอยู่
Town's overrun with zombies.ทั้งเมืองมีแต่พวกซอมบี้
The Jedi has overrun our position and....เจ้าเจไดนั่่นป่วนขบวนของเรา จน...
We need to overrun the main garrison from the west.เราต้องระดมตีที่มั่นหลักจากฝั่งตะวันตก
They've overrun the base. We need reinforcements!พวกมันบุกรุกฐาน เราต้องการกำลังเสริม!
The Republic troops have overrun the village perimeter.กองทัพสาธารณรัฐได้ล่วงล้ำอาณาเขตหมู่บ้านเข้ามาแล้ว
They're about to overrun you, Ahsoka. You just can't see it.พวกมันกำลังจะเล่นงานเจ้า อาโซก้า เจ้าแค่มองไม่เห็น
The castle's overrun with them. Really?ในปราสาทมีพวกมันเต็มไปหมด จริงหรือ?
I pictured quiet streets overrun by the fiends from the Black Freighter.I pictured quiet streets overrun by the fiends from the Black Freighter.

overrun ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lìn, ㄌㄧㄣˋ, 躏 / 躪] trample down, oppress, overrun

overrun ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバラン[, o-baran] (n,vs) {comp} overrun
バッファオーバラン[, baffao-baran] (n,vs) {comp} buffer overrun
オーバーラン[, o-ba-ran] (n,vs) overrun; (P)
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it
蹂躪;蹂躙[じゅうりん, juurin] (n,vs) trampling down; overrunning; infringement; violation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーバラン[おーばらん, o-baran] overrun (vs)

overrun ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun FR: attaquer ; envahir ; faire irruption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overrun
Back to top