ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

trespass

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *trespass*, -trespass-

trespass ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
trespass (vi.) ละเมิดกฎหมาย See also: ทำผิดกฎหมาย, บุกรุก
trespass (vi.) ล่วงล้ำ
trespass (n.) การล่วงล้ำ
trespass (n.) การบุกรุก
trespasser (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. attacker, raider Ops. defender
trespasser (n.) คนที่เข้าครอบครองสถานที่โดยไม่ได้รับอนุญาต See also: ผู้จับจองที่ดินโดยไม่มีใบจับจอง, คนหักร้างถางพง Syn. intruder
English-Thai: HOPE Dictionary
trespass(เทรส'เพิส) vi.,n. (การ) บุกรุก,รุกล้ำ,ล่วงล่ำ,ละเมิด,ล่วงเกิน, See also: trespasser n., Syn. encroach,misbehave,obtrude
English-Thai: Nontri Dictionary
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trespass๑. การบุกรุก [ดู intrusion]๒. การล่วงละเมิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trespassความผิดฐานบุกรุก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การบุกรุก (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การล่วงล้ำ, การรุกราน
การรุกราน (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การล่วงล้ำ, การบุกรุก
การรุกล้ำ (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การรุกราน
การล่วงล้ำ (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การบุกรุก, การรุกราน
บุก (v.) trespass See also: invade Syn. ลุย
บุก (v.) trespass See also: encroach, entrench, infringe Syn. ลุย
บุกรุก (v.) trespass Syn. ละเมิด, รุกล้ำ, ล่วงล้ำ
รุกล้ำ (v.) trespass See also: intrude, encroach on, invade
ล่วงล้ำ (v.) trespass Syn. ละเมิด, รุกล้ำ
ผู้บุกรุก (n.) trespasser See also: invader, intruder, interloper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As we forgive those who trespass against us.อย่านำข้าพระองค์เข้าไปในกิเลส
...forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us,ได้โปรดอภัยให้กับการล่วงล้ำของพวกข้าพเจ้า ดังเช่นที่พวกข้าพเจ้าได้อภัยแก่ผู้ที่ล่วงเกินพวกเรา
Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.ให้วันนี้ต้องจารึกไว้และให้อภัยกับเราที่ล่วงเกินด้วย ใครที่คิดล่วงเกิดกับเรา
As we forgive those who trespass against us,เหมือนข้าพระองค์ ยกโทษผู้ทำผิดต่อข้าพระองค์
Forgive us for this trespass against your son, the jaguar.Forgive us for this trespass against your son, the jaguar.
Junkies, they trespass there all the time.พวกขี้ยา บุกรุกเข้าออกตลอดเวลา
Give us this day our daily bread... and forgive us our trespasses... as we forgive those who trespass against us.โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าทั้งหลาย โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่น
Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.ขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โปรดยกโทษข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้ายกให้ผู้อื่น
And forgive us our trespasses,as we forgive those who trespass against us.และให้อภัยการละเมิดของเรา เหมือนเราให้อภัยผู้ละเมิดต่อเรา
Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.โปรดประทานอาหารแก่เรา ให้อภัยเราที่ล่วงละเมิด เหมือนเราให้อภัยผู้ล่วงละเมิดเรา
Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us.ให้อภัยจากการล่วงเกินท่าน อย่างที่เราให้อภัยคนที่มาล่วงเกินเรา
And since forgiveness of trespass is only granted to the truly penitent, pure evil can never be erased.และตั้งแต่มีการให้อภัย มีเพียงการสำนึกผิดที่แท้จริงเพียงอย่างเดียว ที่จะสามารถลบล้างบาปบริสุทธิ์ได้

trespass ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass
不法侵入[ふほうしんにゅう, fuhoushinnyuu] (n) trespassing; intrusion
不退去罪[ふたいきょざい, futaikyozai] (n) unlawful trespass; occupying a property and refusing to leave
侵す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to invade; to raid; to violate (airspace, etc.); to intrude; to trespass; (2) to infringe; to encroach; (3) (See 冒す・おかす・2) to harm; to afflict; to affect; (P)
侵入[しんにゅう, shinnyuu] (n,vs,adj-no) penetration; invasion; raid; aggression; trespass; (P)
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider
侵害[しんがい, shingai] (n,vs) infringement; violation; trespass; impairment; (P)
侵害者[しんがいしゃ, shingaisha] (n) invader; trespasser
家宅侵入罪[かたくしんにゅうざい, katakushinnyuuzai] (n) (crime of) trespassing; housebreaking
立ち入り禁止(P);立入禁止(P);立入り禁止(P);立ち入禁止(P)[たちいりきんし, tachiirikinshi] (exp,n,adj-no) no entry; Keep Off!; No Trespassing; (P)
立ち入る;立入る;立ちいる[たちいる, tachiiru] (v5r,vi) (1) to enter; to trespass; (2) to interfere; to meddle; to pry into

trespass ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate FR: pénétrer ; franchir
บุกรุก[n.] (bukruk) EN: trespass FR:
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ชระล้ำ[v.] (charalam) EN: trespass  FR:
เดินล่วงเข้าไปในเขตหวงห้าม[v. exp.] (doēn lūang ) EN: trespass FR:
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
การรุกล้ำ[n. exp.] (kān ruk lam) EN: trespass ; encroachment FR:
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล่วงล้ำ [v.] (lūanglam) EN: intrude ; trespass ; impinge (on) FR:
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack FR: envahir ; assaillir ; attaquer
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade FR: empiéter ; violer la propriété
ผู้บุกรุก[n. exp.] (phū bukruk) EN: trespasser FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า trespass
Back to top