ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

permeate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *permeate*, -permeate-

permeate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
permeate (vt.) ซึมผ่าน
permeate (vi.) ฟุ้ง Syn. diffuse, pervade
permeate (vi.) แผ่ซ่าน See also: แพร่กระจาย Syn. interpenetrate
permeate with (phrv.) แพร่กระจายด้วย See also: แทรกซึมด้วย Syn. imbue with, penetrate with
English-Thai: HOPE Dictionary
permeate(เพอ'มีเอท) vt. ซึมผ่าน,ซึมแทรก,แผ่ซ่าน,ซึมเข้า,ซาบ. vi. เต็มไปด้วย,ตลบ,แผ่ซ่าน,ซึมซ่าน., See also: permeation n. permeative adj. permeator n., Syn. imbue,pervade,diffuse,ooze
English-Thai: Nontri Dictionary
permeate(vt) ซึมซาบ,แผ่ซ่าน,แทรก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
permeateซึมผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำซาบ (v.) permeate See also: penetrate, pervade Syn. ซึม, ซึมซาบ
เอิบ (v.) permeate See also: pervade Syn. ซึม, ซึมซาบ
เอิบอาบ (v.) permeate See also: pervade Syn. เอิบ, ซึมซาบ, ซาบซ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But Cthulhu, I mean the mythos does permeate a lot of popular culture.แต่คธูลู น่าจะเป็นนิทานที่ได้รับความนิยม มาจากความเชื่อ
Water permeated the ashes to create lye. This is lye.เป็นช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของแกเลยเพื่อนเอ๋ย!
The sound of your footsteps to the window permeates the roomเสียงฝีเท้าของคุณ กระทบหน้าต่างซึมผ่านไปทั่วห้อง
The data initially were trivial anecdotal but gradually a body of data started accumulating to the extent that we now know that the synthetic chemicals which have permeated our workplace our consumer products our air our water produced cancer and also birข้อมูลในตอนแรกยังประปรายและดูเหมือนไม่สำคัญ แต่ค่อย ๆ สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีสังเคราะห์
With his level of obsession with these numbers,the ratio will have permeated his entire life.เขาหลงใหลมันมากขนาดนี้ ทั้งตัวเลข ทั้งสัดส่วน จะต้องแทรกอยู่ทุกอนูชีวิตเขา
And in private, fear and confusion permeated even the most sacred sanctuaries.ฉันรู้ว่าการพูดต่อต้านผู้มาเยือน ขัดคำสั่งโดยตรงจากวาติกัน
Fabric softener has permeated the soft tissue;ส่วนผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มได้ซึมผ่าน
That fake apology of his has permeated my subconscious and haunts me even when I sleep.คำขอโทษหลอกๆของเขาอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของฉัน และตามหลอกหลอนฉันแม้กระทั้งตอนหลับ
The smell of urine permeates the air. Have you any experience with hypnotism, Barnabas?คุณเคยถูกสะกกดจิตบ้างไหม บาร์นาบัส?
And this energy permeates everything.และพลังงานนี้ ซึมผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง

permeate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
充满[chōng mǎn, ㄔㄨㄥ ㄇㄢˇ, 充满 / 充滿] full of; brimming with; very full; permeated
含商咀征[hán shāng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄕㄤ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, 含商咀征 / 含商咀徵] permeated with beautiful music (成语 saw)
含宫咀征[hán gōng jǔ zhēng, ㄏㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩˇ ㄓㄥ, 含宫咀征 / 含宮咀徵] permeated with beautiful music (成语 saw)
沉浸[chén jìn, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄣˋ, 沉浸] permeate; immerse

permeate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
含める[ふくめる, fukumeru] (v1,vt) (1) to include (in a group or scope); (2) to instruct; to make one understand; (3) to include (a nuance); to put in (an implication); (4) to put in (someone's) mouth; (5) to permeate with flavor; (P)
染み入る[しみいる, shimiiru] (v5r) (See 染み込む) to soak into; to permeate
染み込む;しみ込む;沁み込む;染込む;滲み込む[しみこむ, shimikomu] (v5m,vi) to soak into; to permeate
移す(P);遷す[うつす, utsusu] (v5s,vt) (1) to change; to swap; to substitute; to transfer; (2) to change the object of one's interest or focus; (3) to spend or take time; (4) (See 風邪を移す) to infect; (5) to permeate something with the smell or colour of something; (6) (See 実行に移す) to move on to the next or different stage of (a plan, etc.); (P)
染みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (染みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P)
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P)
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)

permeate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
กำซาบ[v.] (kamsāp) EN: permeate ; penetrate FR:
คลุ้ง[v.] (khlung) EN: diffuse ; permeate ; spread FR:
กระเอิบ[v.] (kra-oēp) EN: permeate FR:
เอิบ[v.] (oēp) EN: permeate ; brim FR:
เอิบอาบ[v.] (oēp-āp) EN: permeate FR:
แทรกซึม[v.] (saēkseum) EN: infiltrate ; permeate ; pervade ; be abundant FR: s'imprégner ; s'imbiber
ซึม[v.] (seum) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer ; percer
ซึมซาบ[v.] (seumsāp) EN: absorb ; penetrate ; suffuse ; permeate ; soap into FR:
ตลบ[v.] (talop) EN: pervade ; permeate ; diffuse FR:
กลิ่นตลบ[n. exp.] (klin talop) EN: pervasive perfume ; pervasive scent ; pervasive flagrance ; good smell which permeates FR:
เต็มไปด้วย[v.] (tem pai dūa) EN: be full of ; be permeated with ; be filled with FR: être plein de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า permeate
Back to top